Σε άμεση εφαρμογή η τηλεργασία στο Δημόσιο


2/2/2023

Προς άμεση εφαρμογή είναι το νέο καθεστώς τηλεργασίας στο δημόσιο μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΣ κατ΄ εφαρμογή του σχετικού νόμου Βορίδη ο οποίος πέρασε το 2021.

Σημειώνεται πως η τηλεργασία αυτή δεν είναι έκτακτη  -όπως συνέβη την περίοδο της πανδημίας - αλλά μόνιμη, με την έννοια ότι θα μπορεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος -υπό προϋποθέσεις που αφορούν την υπηρεσία του αλλά και τον ίδιο - να παράσχει εξ αποστάσεως τις υπηρεσίες του  σε τακτικά χρονικά διαστήματα κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την εφαρμοστική εγκύκλιο αυτή, στις νέες διατάξεις υπάγονται οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι,  οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου των ανωτέρω Φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου καθ' οιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις (με επιλογή και τοποθέτηση, με τοποθέτηση ή με αναπλήρωση), αλλά και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι βασικές αρχές  είναι ο οικειοθελής χαρακτήρας, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

Σημειώνεται πως η τηλεργασία δεν συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών. Στις περιπτώσεις αυτές για την εφαρμογή των διατάξεων της τηλεργασίας θα εκδίδονται σχετικές οδηγίες προς τις Υπηρεσίες.Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Κεφάλαιο 9 της παρούσας εγκυκλίου.


Χρονικά όρια τηλεργασίας


Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους.

Η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 44 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Οι εν λόγω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών.

Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, με τη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως, να αιτηθούν τη χορήγηση τηλεργασίας κατ' ανώτατο όριο για 44 εργάσιμες ημέρες εντός συγκεκριμένου τριμήνου.

Οι ημέρες αυτές τηλεργασίας, λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός του συγκεκριμένου τριμήνου και στον ίδιο υπάλληλο δεν μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου τηλεργασία σε επόμενο τρίμηνο εντός του ίδιου έτους, ακόμη και αν έχει χορηγηθεί τηλεργασία για λιγότερες από 44 ημέρες.

Δεν επιτρέπεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις περιπτώσεις χορήγησης τηλεργασίας είτε για λόγους υγείας των υπαλλήλων είτε για λόγους κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών ).


Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας


Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης, των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

Ο εν λόγω περιορισμός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εφαρμογής της τηλεργασίας για λόγους κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών.

Τα όργανα που προβλέπεται ότι είναι αρμόδια να εκδίδουν τις αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι θέσεις που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023.

 Η αρμόδια Υπηρεσία κάθε φορέα θα πρέπει να προβεί στην κατάρτιση των όρων χρήσης του εξοπλισμού, σε περίπτωση παροχής "Σταθμού Τηλεργασίας", στους τηλεργαζόμενους υπαλλήλους, καθώς και να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής "Σταθμών Τηλεργασίας", σε περίπτωση που υποβληθούν σχετικά αιτήματα και να ενημερώσουν σχετικά τα όργανα που είναι αρμόδια να εκδίδουν αποφάσεις παροχής τηλεργασίας προκειμένου να γνωρίζουν εάν ο Φορέας έχει αυτή τη δυνατότητα ή εάν σε κάθε περίπτωση ο/η υπάλληλος θα πρέπει να κάνει χρήση δικού του εξοπλισμού.

Ωράριο και τόπος παροχής τηλεργασίας
Ο τηλεργαζόμενος εκτελεί τα καθήκοντά του μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα, όπου υπηρετεί.

Η τηλεργασία μπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόμενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο εκτός των εγκαταστάσεων του φορέα, όπου υπηρετεί, και εντός των συνόρων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο επιλεγόμενος χώρος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας και συνάδει με τους γενικούς κανόνες πρόληψης, υγιεινής και ασφάλειας. Με την παροχή τηλεργασίας τεκμαίρεται ότι ο τηλεργαζόμενος τηρεί όλους τους κανόνες περί υγιεινής και ασφάλειας και ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές.


Σταθμός τηλεργασίας – Προστασία προσωπικών δεδομένων


Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής "Σταθμός Τηλεργασίας") και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο. Εφόσον, ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει Σταθμό Τηλεργασίας, ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο φορέας επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης και τυχόν αναβάθμισης του Σταθμού Τηλεργασίας και ευθύνεται για την αντικατάστασή του σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του, εφόσον διαπιστωθεί ότι η βλάβη ή η καταστροφή δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του τηλεργαζόμενου.

Ο Σταθμός Τηλεργασίας που παρέχει ο φορέας χρησιμοποιείται από τον υπάλληλο αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. O φορέας παρέχει στον τηλεργαζόμενο οδηγίες για τη χωροθέτηση και κατάλληλη διαμόρφωση του Σταθμού Τηλεργασίας, ώστε να διασφαλίζονται σε κάθε περίπτωση οι ελάχιστες προϋποθέσεις εργονομίας και ασφάλειας.

Διαδικασία χορήγησης τηλεργασίας


Α) Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας


Στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου ή σε συντομότερα χρονικά διαστήματα σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης ή του κάθε Αυτοτελούς Τμήματος του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη:

- τις υπηρεσιακές ανάγκες,

- την εύρυθμη λειτουργία του φορέα και

- τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων του, κύριων και παρεπόμενων, η εκτέλεση των οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεργασίας, με απόφασή του, καθορίζει τις θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, κατά αριθμό και κλάδο/ειδικότητα, τις ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους, κατά τις οποίες δύναται να παρέχεται τηλεργασία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. Υπενθυμίζεται ότι το περιεχόμενο της απόφασης που αφορά τις ημέρες ανά εβδομάδα εκάστου ημερολογιακού έτους, κατά τις οποίες δύναται να παρέχεται τηλεργασία δεν αφορά την τηλεργασία που χορηγείται για λόγους υγείας, για την οποία δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα.

 
Εντός του έτους εκδίδονται συνολικά 4 αποφάσεις, η πρώτη για το τρίμηνο Ιανουάριο – Μάρτιο, η δεύτερη για Απρίλιο-Ιούνιο κ.ο.κ.


Β) Υποβολή αιτήματος για την τηλεργσία από τον/την υπάλληλο

Ο/Η υπάλληλος που επιθυμεί να τηλεργαστεί και εφόσον ανήκει σε κλάδο/ειδικότητα και υπηρετεί σε θέση που έχει κριθεί επιλέξιμη προς παροχή τηλεργασίας, υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του φορέα, όπου υπηρετεί.

 Στο αίτημα του/της υπαλλήλου αναφέρονται:

-ο αριθμός των ημερών και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμεί να τηλεργαστεί επί τη βάσει των χρονικών ορίων που τίθενται στο άρθρο 8 του νόμου (κατ’ ανώτατο όριο 44 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος) και εντός του χρονικού διαστήματος (κατά κανόνα τριμήνου), για το οποίο ισχύει η απόφαση καθορισμού των επιλέξιμων θέσεων για τηλεργασία,

- η διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας και

-δήλωση αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό Τηλεργασίας ή θα κάνει χρήση δικού του τεχνολογικού εξοπλισμού

-προαιρετικά, αίτημα αιτιολογημένο για κατ’ εξαίρεση χρήση ωραρίου διαφορετικό από το ισχύον για αυτόν, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ταυτίζεται με το ωράριο λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί, αίτημα το οποίο θα εξεταστεί από το αρμόδιο όργανο. Εάν δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα ο/η υπάλληλος υποχρεούται να παρέχει εργασία, εφόσον εγκριθεί σύμφωνα με το πάγιο ωράριο που έχει επιλέξει να τηρεί στο χώρο εργασίας του.

Γ) Έκδοση απόφασης χορήγησης τηλεργασίας – Περιεχόμενο απόφασης

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης του φορέα, στον οποίον έχουν υποβληθεί τα αιτήματα για παροχή τηλεργασίας

Δ) Υποβολή αιτήματος περάτωση της τηλεργασίας

Η τηλεργασία μπορεί να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την απόφαση καθορισμού των θέσεων που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία ή από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση 5 εργασίμων ημερών.


Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζόμενων


- Οι τηλεργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και υπέχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του φορέα.

- Οι τηλεργαζόμενοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι γενικοί κανόνες πρόληψης και ασφάλειας για την Προστασία Δεδομένων, ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο που διαχειρίζονται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

- Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις αναφορικά με την υποχρέωση εχεμύθειας για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων ο τηλεργαζόμενος λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής.

- Ο τηλεργαζόμενος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.

- Μετά το πέρας του ωραρίου του ο τηλεργαζόμενος αποσυνδέεται από τα μέσα πληροφορικής και επικοινωνίας που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

- Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας ισχύουν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παροχή τηλεργασίας για λόγους υγείας


* Καθορισμός προβλημάτων υγείας


Καθορίζονται τα μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων οι υπάλληλοι και απασχολούμενοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμοου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.


* Χρονικά όρια τηλεργασίας


- Η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 88 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

- Το παραπάνω χρονικό διάστημα των 88 εργασίμων ημερών για τηλεργασία χορηγείται τμηματικά με ανώτατο όριο τις 22 ημέρες ανά τρίμηνο βάσει της αίτησης του/ της υπαλλήλου, της γνωμάτευσης του αρμοδίου οργάνου και η χρήση του είναι υποχρεωτική κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Κατ΄ εξαίρεση και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα 88 εργασίμων ημερών.

- Η τηλεργασία μπορεί να περατωθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπόθεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο ή από τον φορέα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση 5 εργασίμων ημερών.

- Εφόσον ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση της εγκριθείσας τηλεργασίας, αυτή δεν μεταφέρεται ή δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση αυτής σε άλλο χρονικό διάστημα του ίδιου ή του επόμενου έτους.

* Διαδικασία τηλεργασίας για λόγους υγείας – Υποβολή αιτήματος και δικαιολογητικών από τον υπάλληλο στην υπηρεσία προσωπικού

Υπάλληλος ή απασχολούμενος που υπάγεται στο νόμο για την τηλεργασία και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για παροχή τηλεργασίας λόγω προβλημάτων υγείας της παρούσας, υποβάλλει στην Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί..capital.

Νέες φάρσες με απειλητικά email: Αν δεν αφήσετε ελεύθερο τον φίλο μου θα σας ανατινάξω

27/1/2023

Νέες φάρσες για τοποθέτηση ναρκών αυτή την φορά στο αερδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε εκκλησία και σε νοσοκομεία, πραγματοποίησε άνδρας που δηλώνει φίλος του Ρώσου φαρσέρ που έστειλε τα email για τοποθέτηση βόμβας στο αεροδρόμιο και σε 6 νοσοκομεία της Αθήνας το πρωί της περασμένης Τρίτης.

Συναγερμός σήμανε και πάλι τα ξημερώματα στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., όπου έφτασαν τρία νέα emails γραμμένα στα αγγλικά για νάρκες σε νοσοκομεία και στο «Ελ. Βενιζέλος».

 Το ένα έκανε αναφορά σε έξι νοσοκομεία: Παμμακάριστος, Παίδων, Ερρίκος Ντυνάν, Τζάνειο, Ευαγγελισμός και Γεννηματάς. Το δεύτερο μιλούσε για το αεροδρόμιο της Αθήνας και το τρίτο γενικά για την ελληνορθόδοξη εκκλησία.

«Αν δεν αφήσετε ελεύθερο τον φίλο μου θα σας ανατινάξω όλους εσάς τους ορθόδοξους χριστιανούς», έγραφε στα email.,
Οι Αρχές προχώρησαν άμεσαν σε έλεγχο, ωστόσο δεν βρέθηκε κάτι.

Οι Αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη των συγκεκριμένων emails.

Σημειώνεται ότι το συμβάν έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά το μπαράζ απειλητικών email που εστάλησαν τόσο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όσο και σε έξι νοσοκομεία, τα οποία αποδείχθηκαν φάρσα.

Θυμίζουμε ότι χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος φαρσέρ, ο οποίος συνελήφθη στην πόλη από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, με την κατηγορία ότι έστειλε απειλητικά μηνύματα με email για τοποθέτηση βόμβας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών και σε έξι νοσοκομεία της Αττικής. Ο Ρώσος υπήκοος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, απ’ όπου πήρε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερος.

 Σε βάρος του 42χρονου, υπηκόου Ρωσίας, που έστελνε τα μηνύματα μέσω email ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της σοβαρής διατάραξης ομαλής λειτουργίας υπηρεσίας (κατ’ εξακολούθηση), της διασποράς ψευδών ειδήσεων (κατ’ εξακολούθηση), της απόπειρας παρακώλυσης συγκοινωνιών και της απειλής τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, όλες στην πλημμεληματική τους μορφή.

Ακολούθως, ο 42χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, από το οποίο ζήτησε και πήρε αναβολή, ενώ το Δικαστήριο ήρε την κράτησή τους.

Ο ίδιος, προανακριτικά, αρνήθηκε ότι υπήρξε ο αποστολέας των επίμαχων μηνυμάτων μέσω email και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σκευωρίας από άλλα άτομα, τα οποία χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του προέβησαν στην αποστολή των μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τον υπερασπιστή του, ο 42χρονος Ρώσος που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη δηλώνει μπλόγκερ και αποδίδει την παραπάνω ενέργεια σε κόντρα με youtubers.
Ψευτογιατρός: Νέες καταγγελίες για την δράση του – Μας έφαγε 135.000 ευρώ

23/1/2023

Σωρεία καταγγελιών έρχονται στο «φως» αναφορικά με τη δράση του ψευτογιατρού που έταζε θεραπείες και αποσπούσε τεράστια χρηματικά ποσά από ανύποπτους «ασθενείς» του.

 Κλεισμένος στο σπίτι του στο Κορωπί βρίσκεται ο 66χρονος ψευτογιατρός που εξαπατούσε ανύποπτους ασθενείς, υποσχόμενος θεραπεία με βλαστοκύτταρα κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας και τους αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται πως πέντε από τους «ασθενείς» του κατέληξαν.

Το Mega βρέθηκε έξω από το σπίτι του στο Κορωπί, το οποίο μοιάζει με φρούριο, ενώ υπάρχουν εγκατεστημένες και κάμερες ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας. Όπως σχολίασε ο Ειδικός Αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας  ενδεχομένως πιστεύει (ο ψευτογιατρός) ότι από κάπου κινδυνεύει.

Σύμφωνα με καταγγελίες θυμάτων, ο εν λόγω άντρας δρούσε από το 2016 κάτι που ήταν γνωστό και στην Αστυνομία. «Έπρεπε να το είχαν ψάξει λίγο περισσότερο οι Αστυνομικοί τότε…εγώ δεν μπορώ να πω για ολιγωρία της Αστυνομίας, διότι δεν ξέρω ακριβώς τι καταγγέλθηκε, πότε καταγγέλθηκε, πώς καταγγέλθηκε, γιατί δεν κίνησε υποψίες» συμπλήρωσε ο κ. Μπαλάσκας.

Σημαντικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για γιατρούς που είχαν ενημερώσει τους ασθενείς ότι επιδεινώνεται η υγεία τους ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και οικονομικός έλεγχος μετά από εντολή του επικεφαλής της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.

Εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια,  εξαπάτησε δεκάδες ασθενείς, από τους οποίους αξίωνε μεγάλα χρηματικά ποσά για να τους χορηγήσει τις υποτιθέμενες «πρωτοποριακές» ενέσεις βλαστοκυττάρων. Αρκετοί φαίνεται πως πείστηκαν να σταματήσουν τις φαρμακευτικές αγωγές τους.

Ο 66χρονος χρέωνε τις θεραπείες του ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του κάθε ασθενούς, φτάνοντας στο σημείο «το κάθε φιαλίδιο να το πουλάει για 25.000-30.000 ευρώ».

Το κουβάρι των αποκαλύψεων ξετυλίχθηκε με την καταγγελία μητέρας μίας κοπέλας που το 2016 είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του 66χρονου καθώς όπως λέει η ίδια, της είχε αποσπάσει πάνω από 135.000 ευρώ προκειμένου να χορηγεί στην κόρη της τα βλαστοκύτταρα. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τότε τον κατήγγειλε.


«Έβαζε λόγια στο παιδί μου ότι δήθεν δεν θέλω να συνεχίσω την “θεραπεία” λόγω κόστους»
 
Συγγενής ενός εκ των θυμάτων μίλησε αποκλειστικά στο MEGA για την δράση του ψευτογιατρού.

«Πήγαμε στη Γερμανία, της είπαν ότι θα γίνει καλά, της έδωσαν πεπτίδια και της έκαναν μετά βλαστοκύτταρα. Το κάθε πεπτίδιο στοίχιζε 200 ευρώ και 100 ευρώ ο ένα άλλο, μικρό το οποίο ήταν και καλά για τους νευρώνες. Τα βλαστοκύτταρα 25.000 ευρώ, το παιδί δεν πήγαινε καλά, εγώ άρχισα να υποψιάζομαι. Τοπ παιδί όμως δεν ήθελε να σταματήσει τη θεραπεία, γιατί πίστευε ότι θα γίνει καλά. Περάσαμε έναν Γολγοθά μέσα στο σπίτι, το παιδί να κλαίει, να χειροτερεύει συνέχεια και να κοιμάται είκοσι ώρες το 24ωρο»

Δημοσιογράφος: Πόσων χρόνων ήταν η κόρη σας τότε;

«Τότε πρέπει να ήταν γύρω στα 33-34»

Δημοσιογράφος: Σκλήρυνση κατά πλάκας;

«Ναι».

Δημοσιογράφος: Και πώς βρέθηκε αυτός ο υποτιθέμενος γιατρός;

«Τυχαία. Μία κυρία είχε επισκεφθεί έναν γιατρό, ο οποίος ήταν γνωστός μου και του είπε ότι έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και έκανε αυτή την θεραπεία και έγινε τελείως καλά. Ο γιατρός καλή τη πίστη και θερωρώντας3 ότι μπορεί να βοηθήσει, και ξέροντας το πρόβλημα του παιδιού μου, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «ήρθε μία κυρία και μου είπε αυτό» και μου  έδωσε το τηλέφωνό της. Επικοινώνησα μαζί της και την επόμενη μέρα εμφανίστηκε ο κύριος αυτός ο οποίος είπε ότι δεν είναι βαριά η κατάσταση της κόρης μου και ότι είναι από τις εύκολες περιπτώσεις, που θα γίνει γρήγορα καλά. Έτσι ξεκινήσαμε την θεραπεία – την υποτιθέμενη θεραπεία – 3-4 μήνες μετά, της έκοψε και τα φάρμακα τα συμβατικά που έπαιρνε, με αποτέλεσμα το παιδί να χειροτερεύει συνέχεια. Και εκεί ήρθαμε σε διαμάχη. Εγώ τσακωνόμουν μαζί του, αυτός έβαζε λόγια στο παιδί μου ότι εγώ δεν θέλω  να συνεχίσω την θεραπεία, γιατί είναι ακριβή και γινόταν στο σπίτι ένας πανικός».

Δημοσιογράφος: Αυτός ως τι σας συστήθηκε;

«Ως νευρολόγος. Από ό,τι κατάλαβα και το έλεγε και ο ίδιος, είχε ασθενείς από όλη την Ελλάδα».

Δημοσιογράφος: Τα φάρμακα σας τα παρείχε ο ίδιος ή σας έδινε συνταγή;
Ο ίδιος, δεν υπήρχε συνταγή. Τα έφερνε ο ίδιος μέσα σε πάγο. Μου είπε ότι πρέπει να πάει στη Γερμανία και να κάνει εκεί μία εξέταση και να δούμε που είναι η βλάβη ώστε να αντιμετωπιστεί με τα σωστά φάρμακα. Και πράγματι πήγε εκεί, φυσικά με έξοδα δικά μας όλα.

Δημοσιογράφος: Πόσα χρήματα πιστεύετε ότι σας πήρε;

«135.000 ευρώ. Μετά αφού τελειώσαμε μαζί του διακόψαμε μαζί του. Κατάφερα να την πείσω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι απατεώνας, συνέχισε την κανονική θεραπεία αλλά το κακό είχε γίνει».

Δημοσιογράφος: Τώρα σε τι κατάσταση είναι η κόρη σας;

«Παραπληγίας. Όταν κατάλαβε ότι του έκανα μήνυση, με κατηγόρησε ότι τον εκβιάζω μου έστειλε εξώδικο και πήγε στην ασφάλεια εκβιαστών Αθηνών και έκανε μήνυση ότι τον εκβιάζω και καλά ότι του ζητάω πίσω τα χρήματα από τις φυσιοθεραπείες, που έκανε στο παιδί. Δεν είπε ότι παρείχε φάρμακα ή όλα αυτά».«Μας “έφαγε” 135.000 ευρώ – Μας έδινε σκευάσματα με νερό &γλυκόζη»


Η κ. Ελένη, ένα άλλο θύμα του ψευτογιατρού, μίλησε στο MEGA για την περιπέτεια την οποία πέρασε με τον ψευτογιατρό.

«Η περιπέτειά μου ξεκίνησε από το 2016 όταν βρέθηκε στον δρόμο μας αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, μας έπεισε ότι στη Γερμανία υπάρχει θεραπεία, και γίνονται καλά οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Πήγαμε στη Γερμάνια με δικά μας έξοδα φυσικά, μας συνόδευσε και ο ίδιος. Έκανε μία εξέταση και η κόρη μου εκεί, και στη συνέχεια της είπαν ο γιατρός και ένας άλλος Γερμανός ότι δεν έχει πρόβλημα και ότι θα γίνει απολύτως καλά. Πήγαμε σε ιατρείο, όχι σε κλινική. Μας είπαν ότι είναι γενετιστής αυτός και τελικά αποδείχθηκε ότι είναι ένας απλός παθολόγος. Ενάμιση χρόνο μας πήρε αυτή η ιστορία και μας «έφαγε» 135.000. ευρώ», ανέφερε αρχικά.

«Τα χρήματα τα δίναμε στον ίδιο, για τα φάρμακα. Τα φάρμακα ήταν ενέσιμα και τα έκανε 3 φορές την εβδομάδα προκειμένου να προετοιμάσει τον οργανισμό της να δεχθεί τα βλαστοκύτταρα. Από ότι αποδείχθηκε, γιατί κατέθεσα τα φάρμακα στην αστυνομία, περιείχαν νερό και γλυκόζη», συμπλήρωσε η κ. Ελένη.

«Με πίστεψε η αστυνομία, του έκανε περιοριστικά μέτρα η αστυνομία να εμφανίζεται 3 φορές τη βδομάδα στο αστυονμικό τμήμα. Στην πορεία κατάλαβα ότι με κοροϊδεύει. Άρχισα να το ψάχνω, είδα ότι ήταν φυσιοθεραπευτής. Εμφανίστηκε μία γυναίκα που έλεγε ότι έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας και ότι θεραπεύτηκε από αυτόν τον γιατρό. Την έκοψε την θεραπεία της κόρης μου στην αρχή», κατέληξε η καταγγέλλουσα. Μου απέσπασε 35.000 ευρώ

«Η περιπέτειά μου ξεκίνησε το 2009. Μου συστήθηκε ως αθλητίατρος, αυτή η ειδικότητα δεν υπήρχε στην Ελλάδα, και μείναμε στο κομμάτι πως εδώ είναι φυσιοθεραπευτής» αποκαλύπτει ένα ακόμη θύμα του ψευτογιατρού μιλώντας στο Mega.

«Εγώ πάσχω από μυική δυστροφία, είναι πρόβλημα στους σκελετικούς μύες. Μου πρότεινε να πάμε στη Γερμανία, όπου θα γνώριζα τον συνεργάτη του…και ως αθλητίατρος στη Μπάγερν (Μονάχου) θα μου δίνονταν όλες οι απαντήσεις, αφού πρώτα κάναμε μία αξιολόγηση επιστημονική του προβλήματος. Μου έδωσε ένα κοστολόγιο συνολικό, μαζί με τα έξοδα του ταξιδιού, γιατί κάλυπτα και τα δικά του έξοδα, που έφτανε τα 5.000 ευρώ» ανέφερε το θύμα.

Αποκάλυψε πως το συνολικό ποσό που έχασε μαζί με τις «θεραπείες» ήταν τα 35.000 ευρώ.

«Όταν μάζεψα ορισμένα στοιχεία, του ζήτησα να μου επιστρέψει τα χρήματα και του είπα πως θα τον καταγγείλω. Είχα βάλει σε υποθήκη την πρώτη κατοικία μου» είπε το θύμα.

Κατόπιν ανέφερε πως ο 66χρονος του επέστρεψε το ποσό των 1.500 ευρώ και ύστερα ξεκίνησαν τα απειλητικά τηλεφωνήματα.«Εάν δεν βρεθούν λεφτά έχουμε θέμα»


Σύμφωνα με τις καταγγελίες των θυμάτων αλλά και του συνηγόρου του 66χρονου ψευτογιατρού, δεν υπάρχουν χρήματα καταχωρημένα στους λογαριασμούς του.

Ο κ. Σταύρος Μπαλάσκας τόνισε πως στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει πρόβλημα και για τον λόγο αυτό επενέβη και η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, διότι μόνο έτσι μπορούν να ελεγχθούν και λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Λεωφόρος Κηφισού: Ανετράπη νταλίκα και γέμισε ο δρόμος πορτοκάλια – Προβλήματα στην κυκλοφορία

19/1/2023

Ξεπερνά τα 10 χλμ η ουρά των αυτοκινήτων που έχει σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, ύστερα από το τροχαίο ατύχημα με φορτηγό που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Σημειώνεται πως το φορτηγό ανετράπη στην έξοδο προς τη λαχαναγορά του Ρέντη με αποτέλεσμα ο Κηφισός να γεμίσει πορτοκάλια και καφάσια, ενώ το ρεύμα προς Πειραιά έκλεισε εντελώς για αρκετές ώρες για τα αυτοκίνητα.

Ο δρόμος άνοιξε σταδιακά νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αν και κλειστή παραμένει η λωρίδα εξόδου προς την λαχαναγορά.

Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και η ουρά των αυτοκινήτων ξεπερνά τα 10 χλμ.


Η κίνηση ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και φτάνει μέχρι του Ρέντη.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Ταύρου, όταν νταλίκα που μετέφερε πορτοκάλια ανετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.
Ήταν 3.30 ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο οδηγός νταλίκας που μετέφερε οπωροκηπευτικά, στην λεωφόρο Κηφισού λίγο πριν τη συμβολή με την Αγίας Άννης που μπαίνει στην Λαχαναγορά του Ρέντη, χάνει τον έλεγχο του οχήματός και χτυπάει στο πίσω μέρος της στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και ανετράπη.

Η νταλίκα στη συνέχεια διένυσε μία τρελή πορεία περίπου 100-130 μέτρων, και ντελαπάρισε στον δρόμο. Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία καθώς και γερανοφόρα οχήματα, που προσπαθούν να σηκώσουν την νταλίκα.

Τα οπωροκηπευτικά έχουν πέσει και στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, και μεταξύ άλλων έχουν ρίξει από την σφοδρότητα και μία κολόνα. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο έχει κάποιες αμυχές. Στο σημείο βρίσκεται και το ΕΚΑΒ το οποίο ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Εδώ και 2 ώρες ήταν κλειστό το ρεύμα προς τη Λαχαναγορά, μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη, καθώς τα οπωροκηπευτικά έχουν πέσει στον δρόμο και είναι αδύνατη η έλευση των αυτοκινήτων.

«Αγώνας δρόμου» να δοθούν στην κυκλοφορία οι δύο αριστερές λωρίδες

Από τον δήμο Ρέντη αρμόδιες αρχές έχουν σπεύσει στο σημείο της ανατροπής της νταλίκας και καθαρίζουν τον δρόμο, και μέσα στην επόμενη ώρα θα δοθούν στην κυκλοφορία 2 λωρίδες, ενώ «αγώνας» γίνεται να δοθεί και υπόλοιπος και να μείνει κλειστή μόνο η ΛΕΑ, στην οποία βρίσκεται το μπροστινό μέρος της νταλίκας, ντελαπαρισμένο.

Ο οδηγός της νταλίκας επισημαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του.
Ο Παύλος Φύσσας σήκωσε τη μπλούζα και μου έδειξε το τραύμα. Αυτός με μαχαίρωσε μου είπε


11/11/2022

Με το εδώλιο των κατηγορουμένων, σχεδόν, κενό συνεχίστηκε ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν δυο αστυνομικοί οι οποίοι βρέθηκαν το μοιραίο βράδυ στο σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος ήταν μεταξύ των οκτώ αστυνομικών που κλήθηκαν να μεταβούν στο Κερατσίνι μετέφερε στους δικαστές τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν όπως ο ίδιος τα έζησε αλλά και τη στιγμή που ο άτυχος μουσικός υπέδειξε τον δολοφόνο του.

 «Ο Παύλος Φύσσας σήκωσε την μπλούζα και μου έδειξε το τραύμα..“Αυτός με μαχαίρωσε” μου είπε” εξηγώντας πως λίγο νωρίτερα είχε δει τον Γιώργο Ρουπακιά “να διαπληκτίζεται ” με τον μουσικό. Ο μάρτυρας μετέφερε στο δικαστήριο την «εικόνα» οχλαγωγίας που αντιμετώπισαν η οποία του προκάλεσε «άγχος και φόβο».

«Είδα τον Παύλο Φύσσα με τον Ρουπακιά να διαπληκτίζονται. Πίσω από τον Ρουπακιά ήταν 4- 5 άτομα. Πάω να χειροπεδήσω. Βγάλαμε τα γκλομπ. Πήγα να συλλάβω έναν πίσω από το. Ρουπακιά. Μετά διαλύθηκαν άπαντες .Ο Ρουπακιάς πήγε να φύγει, προς το αυτοκίνητο του. Ο Φυσάς προσπάθησε να του επιτεθεί και εγώ έσπευσα να τον εμποδίσω. Ο Φύσσας τότε σήκωσε την μπλούζα , μου δείχνει το τραύμα και μου λέει « Όχι εμένα! (σ.σ. να σταματήσεις εννοούσε) αυτός με μαχαίρωσε». Ήρθε ο συνάδελφος και είδε το μαχαίρι που είχε πετάξει ο Ρουπακιάς κοντά στο αυτοκίνητο. Ενημερώσαμε ότι έχουμε τον πιθανό δράστη που μαχαίρωσε» κατέθεσε.
Ο αστυνομικός εκτίμησε πως «θα μπορούσε να ήταν εμψυχωτική» για τον Γιώργο Ρουπακιά η συμπεριφορά των ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και αμέσως μετά το «χτύπημα» έφυγαν προς την ίδια κατεύθυνση.

Πρόεδρος: Αν ο Φύσσας δεν έδειχνε το τραύμα του ο Ρουπακιάς θα έφευγε;
Μάρτυρας: Όχι
Πρόεδρος: Τους άλλους γιατί τους αφήσατε;
Μάρτυρας: Θα τον συλλαμβάναμε. Αρχικά θέλαμε να δούμε τι έχει γίνει.

Αναφερόμενος δε στις κινήσεις του Γιώργου Ρουπακιά ο μάρτυρας είπε πως «πήγαινε στο αμάξι ήρεμα. Δεν ήταν αγχωμένος σαν ένας άνθρωπος που έχει μαχαιρώσει έναν άλλον».

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι λίγο νωρίτερα έξω από την καφετέρια Κοράλλι είδε άτομα μαυροντυμένα με ρόπαλα. Όπως ανέφερε κάποιος που δήλωσε αστυνομικός είπε στον επικεφαλής της ομάδας του, ότι «κάποιοι αναρχικοί διαπληκτίστηκαν με χρυσαυγιτες και “εντάξει έληξε”». Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι πλησίασε στην ομάδα των συγκεντρωμένων και τους ζήτησε να διαλυθούν, πλην όμως «δεν μου έδωσε κανείς σημασία». Στο δικαστήριο κατέθεσε και ένας αστυνομικός της Άμεσης Δράσης ο οποίος, όπως είπε, έφθασε στο σημείο με το περιπολικό, ενώ «είχε ήδη γίνει το μαχαίρωμα και είχαν συλλάβει κάποιον». Ο μάρτυρας περιέγραψε πως είδαν «πεσμένο κάτω τον Παύλο Φύσσα και την κοπέλα του να τον κρατά».

Ο αστυνομικός δέχθηκε «βροχή» ερωτήσεων σχετικά με την εντολή που έλαβαν και αν το κέντρο ενημέρωσε για συμπλοκή με ανάμειξη Χρυσαυγιτών ή οπαδική. Ο μάρτυρας ανέφερε πως ο ίδιος εξέλαβε πως η συμπλοκή ήταν οπαδικου τύπου καθώς την συνέδεσε με τον ποδοσφαιρικό συμφώνα που είχε προηγηθεί.
Γυναικοκτονία στη Μεσσήνη: Ποιος ήταν ο δράστης - Τι λέει γείτονας του ζευγαριού

9/11/2022Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Μεσσήνη με τη δολοφονία της 62χρονης γυναίκας από τον 82χρονο σύζυγό της και ψάλτη του χωριού Μπούκα.

Ο 82χρονος τη σκότωσε με βαριοπούλα την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου, κι έπειτα αυτοκτόνησε κόβοντας τον λαιμό του με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το Mega, κάτοικος του χωριού, αδυνατεί να πιστέψει και να καταλάβει τι οδήγησε τον 82χρονο συγχωριανό τους στη δολοφονία της συζύγου του και στη συνέχεια της αυτοκτονίας του.

Ενδιάμεσες εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί επανεκλέγονται
Ο γείτονας του ζευγαριού είπε πως «ο κυρ Γιώργης, όπως τον φωνάζαμε, και η σύζυγός του, η κυρία Άννα..., δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι τον οδήγησε σε αυτή την πράξη. Άνθρωπος μέσα στην κοινωνία, βοηθούσε, έδινε την ψυχή του στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέραμε κάτι. Μια χαρά φαινόταν ο άνθρωπος».

Πετράλωνα: Τα παιδιά έχουν κακοποιηθεί, λένε την αλήθεια

3/11/2022Ο άνθρωπος που ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε τη φρίκη που βίωναν τα δυο παιδιά στα Πετράλωνα περιέγραψε το χρονικό της υπόθεσης στο OPEN και την εκπομπή «Ανοιχτή Επικοινωνία». Όπως είπε, «η 22χρονη σήμερα κόρη κακοποιείτο για 6,5 χρόνια, ο γιος για περισσότερο από 3 χρόνια και για το μικρότερο παιδί ψάχνουμε από πότε άρχισε η κακοποίησή του».

«Τα παιδιά έχουν κακοποιηθεί - λένε την αλήθεια»

Πρόσθεσε ότι «από την πλευρά της μητέρας υπάρχει μια κωλυσιεργία περίπου 7 μηνών μέχρι να ειδοποιηθούν οι Αρχές ότι και το μικρό κορίτσι έχει μιλήσει για σεξουαλική κακοποίηση».

«Η πρώτη καταγγελία έγινε όταν ο γιος της οικογένειας άρχισε να μιλά συγκεκριμένα πια για όλα αυτά που ήταν ορατά στην κινησιολογία του και τη συμπεριφορά του. Τον Ιούλιο του 2017 άρχισε να μιλά συγκεκριμένα. Έπειτα από πίεση στη μητέρα από εμένα και τη φίλη στην καφετέρια κατατέθηκε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων στον πρόεδρο των Πρωτοδικών και αμέσως μετά στην Εισαγγελία Ενηλίκων» τόνισε ο άνθρωπος που φιλοξενεί τον 17χρονο σήμερα γιο της οικογένειας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «τον Φεβρουάριο του 2018 άρχισε να εξετάζεται ο γιος με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων από πραγματογνώμονες. Την ίδια περίοδο διατάσσεται να εξεταστεί και η μικρή αδελφή από τους ίδιους πραγματογνώμονες. Αυτές οι εκθέσεις δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν κακοποιηθεί, ότι λένε αλήθεια και πως η εικόνα του πατέρα συνάδει πλήρως με τα καταγγελλόμενα των παιδιών». «Έχουμε κάνει αίτηση αναδοχής για τον 17χρονο»

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς το 17χρονο αγόρι φιλοξενείται από τον ίδιο, απάντησε ότι «από το 2020 μένει μαζί μου πρακτικά, αλλά επί της ουσίας από το 2016 που μπήκα στην οικογένεια, το παιδί έχει σημείο αναφοράς εμένα. Το ιστορικό της υπόθεσης εξηγεί πλήρως το γιατί ζει μαζί μου. Έχουμε κάνει αίτηση αναδοχής εδώ και αρκετούς μήνες, έχει επιληφθεί η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, έχει καταθέσει έκθεση στην Εισαγγελία ανηλίκων και περιμένουμε την απόφαση. Σε λίγους μήνες ενηλικιώνεται ο γιος και έχοντας κάνει το παν ώστε η υπόθεση να φτάσει στα αυτιά των αρμοδίων, δεν θα μπορούσε να επιτρέψει κανείς αυτό το παιδί να φύγει από εδώ όπου αισθάνεται ότι είναι η οικογένειά του. Το παιδί αυτό ήταν θύμα των πιο βίαιων απειλών και εκφοβισμών από τη μητέρα. Τα παιδιά μέχρι πριν από ένα έτος είχαν μερική επαφή με την μητέρα».

 Σύμφωνα με τον ίδιο, «πέρασαν έξι μήνες από την πρώτη πραγματογνωμοσύνη και φτάνουμε τέλη Αυγούστου 2018 οπότε μας κάλεσε επιτέλους η Αστυνομία: την μητέρα, εμένα και τα παιδιά. Ακολούθησαν και άλλες πραγματογνωμοσύνες. Όταν φτάσαμε στη ΓΑΔΑ πέρασαν 13 μήνες από την πρώτη καταγγελία».

Η απόλυτη φρίκη για δύο αδέρφια στα Πετράλωνα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

2/11/2022

Την απόλυτη φρίκη ζούσαν για χρόνια στα χέρια των γονιών τους δύο αδέρφια στα Πετράλωνα, τα οποία κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους τα βίαζε, μαζί με συγγενείς και άτομα του περιβάλλοντός του, με τη μητέρα τους να έχει γνώση των όσων συνέβαιναν αλλά να καλύπτει τις αποτρόπαιες πράξεις.

Κι ενώ ερευνώνται οι πτυχές της σοκαριστικής υπόθεσης, μία νέα μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας από έναν άνθρωπο που είχε προσπαθήσει να βοηθήσει την οικογένεια, ο οποίος περιγράφει τα όσα είδε στο σπίτι της φρίκης.

«Το παιδί το συνάντησα όταν ήταν εννιά στα δέκα. Αυτό ήταν το καλοκαίρι του 2015, αρχίζει η ουσιαστικά η επαφή που είχα με τα αδέρφια. Έναν χρόνο πριν από αυτό η μεγάλη αδερφή με τον αδερφό της περνούσαν από το καφενείο μιας φίλης μου, στο οποίο είμαι θαμώνας και η ίδια πρώτη, πριν από εμένα, είχε παρατηρήσει τις περίεργες συμπεριφορές αυτών των παιδιών. Από τη μία το ένα παιδί αντικοινωνικότητα ή επιθετικότητα, από την άλλη ο γιος εμφάνιζε ακραία φοβικότητα και μία διαρκή παρουσία σεξουαλικών εκφράσεων στην κινησιολογία του» είπε ο εν λόγω μάρτυρας στο OPEN.
«Για τον γιο της έβγαζε ακραία αρνητικά ζητήματα»
«Κατά τα τέλη του καλοκαιριού το ’15, στις αρχές του φθινοπώρου, ερχόμαστε σε μία πιο κοντινή σχέση με τη μητέρα, επί της ουσίας εννοώ επαφή, πέραν του πελατειακού που είχε με την ιδιοκτήτρια του καφέ. Περίεργη συμπεριφορά, εξέθετε όσα συνέβαιναν στο σπίτι της, μιλούσε όλο και περισσότερο για τον σύζυγό της, για τον γιο της έβγαζε ακραία αρνητικά ζητήματα. Πολύ πριν από αυτό, ένα έτος, περιφερόταν στην γειτονιά και διέδιδε ότι το παιδί έπαιρνε φάρμακα, κατανάλωνε διάφορες ουσίες όταν το άφηνε μόνο», πρόσθεσε.

Όπως είπε, ο ίδιος θέλησε να βοηθήσει την οικογένεια. «Προτείναμε εγώ και η φίλη να βοηθήσουμε την οικογένεια και τα παιδιά, να αναλάβουμε τα δύο πρώτα παιδιά στα μαθήματα. Γενάρη του 16, όταν μπήκα στο σπίτι αυτό, το πρώτο ήταν να αρχίσω να τακτοποιώ το δωμάτιο του παιδιού. Ήταν ένας σκουπιδότοπος, με τα ρούχα βρώμικα και ατημέλητα, τα δόντια του κατακίτρινα, τα χείλη του σκασμένα με πύον. Η μητέρα έλεγε με απόλυτη φυσικότητα τα εκτρώματα που συνέβαιναν στο σπίτι της», κατέληξε.

Πετράλωνα: Ο πατέρας έκανε πάρτι βιασμού και κακοποιούσαν τον 7χρονο γιο του – Έβλεπε και συγκάλυπτε η μητέρα

1/11/2022

Μόνο φρίκη προκαλούν τα όσα γίνονται γνωστά για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων από τους γονείς τους στα Πετράλωνα.

Υπενθυμίζεται πως μια 22χρονη σήμερα κοπέλα κατήγγειλε πως αυτή και ο αδερφός της έπεσαν θύμα κακοποίησης ξανά και ξανά μέσα στο σπίτι τους στα Πετράλωνα.

 Μιλώντας στο OPEN η δικηγόρος της 22χρονης ανέφερε πως το αγόρι, 7 χρονών τότε, βιαζόταν από τον πατέρα τους, το θείο και φίλους τους, με τη συγκάλυψη της μητέρας.

Μάλιστα όπως είπε οργάνωναν πάρτι βιασμού, στα οποία ο γιος ζούσε τις φρικαλεότητες, ενώ υπήρξε και φορά που βιάστηκε μπροστά της, ε τη μητέρα να σιωπά.
Η υπόθεση έχει καταγγελθεί από το 2017 με μήνυση κατά του πατέρα, και έφτασε μέχρι την προκαταρκτική εξέταση αλλά τελικά δεν προχώρησε, προκαλώντας ερωτήματα.

Η μητέρα μάλιστα ασκούσε ψυχολογική βία κατά των παιδιών για να μη μιλήσουν.

Η κοπέλα εδώ και χρόνια ζει στην επαρχία προσπαθώντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ενώ ο 17χρονος μένει με την οικογένεια που τον βοήθησε να ξεφύγει από τον εφιάλτη και να καταγγελθούν όλα αυτά.

Υπάρχει και τρίτο παιδί, πιο μικρό, το οποίο μένει ακόμα με τη μητέρα. Ο πατέρας έχει φύγει από το σπίτι.
Άρτα: Ξυλοκόπησε 15χρονο συμμαθητή του στο σχολείο και τον άφησε παράλυτο


28/10/2022Ένα παιδί 15 ετών δέχτηκε σφοδρή επίθεση από ένα συμμαθητή του, ο οποίος του χτυπούσε το κεφάλι στα κάγκελα με αποτέλεσμα το παιδί να έχει παραλύσει από την αριστερή πλευρά και έναν χρόνο μετά να προσπαθεί να αποθεραπευτεί.

Υποβασταζόμενος ο 15χρονος Βαγγέλης, προσπαθεί να φτάσει μέχρι το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Παράλυτος από την αριστερή πλευρά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων, μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε από συμμαθητή του στο προαύλιο του σχολείου την ώρα του διαλείμματος.

Μητέρα 15χρονου: Τον χτύπησε με μπουνιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και μετά τον έπιασε κεφαλοκλείδωμα
Στην αρχή 15χρονος δέχτηκε από τον βίαιο συμμαθητή του χτύπημα στο κεφάλι με την μπάλα του μπάσκετ.

Όταν διαμαρτυρήθηκε, ο νταής του κατάφερε μια λαβή και άρχισε να του χτυπά το κεφάλι στα σιδερένια κάγκελα.

Εκείνη την ώρα, όπως καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου, δεν υπήρχε καθηγητής στο προαύλιο του σχολείου, ενώ ο διευθυντής αρκέστηκε σε μια παρατήρηση σε θύμα και θύτη.Ο Βαγγέλης διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας.

Οι γονείς καταγγέλλουν πως, την πρώτη ημέρα νοσηλείας, οι γιατροί του νοσοκομείου Άρτας δεν δέχτηκαν εξαρχής την κατάλληλη ενημέρωση για το περιστατικό από το σχολείο.

Σύμφωνα με τη μητέρα του 15χρονου οι γιατροί γνώριζαν μόνο για το χτύπημα στο κεφάλι με την μπάλα.

Ο 15χρονος Βαγγέλης ένιωσε να παραλύει το αριστερό του χέρι και το αριστερό του πόδι δύο μέρες μετά το περιστατικό και ζήτησε από τους γονείς του να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο ξανά.

Τότε διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος είχε υποστεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ ο Βαγγέλης περιέγραψε ο ίδιος όλο το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη στους έκπληκτος γιατρούς του νοσοκομείου Άρτας.

Τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό ο νταής συμμαθητής υπέστη την τιμωρία της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και πήρε μεταγραφή για άλλο Γυμνάσιο της περιοχής. Για τον άγριο ξυλοδαρμό του 15χρονου μέσα στο σχολείο, παρενέβη εισαγγελέας.

Ταυτόχρονα και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας διενήργησε ΕΔΕ για να διερευνήσει τυχόν ευθύνες του γυμνασιάρχη και των καθηγητών, αφού το άγριο κι επικίνδυνο αυτό περιστατικό συνέβη στο προαύλιο του σχολείου, σε διάλειμμα του μαθήματος.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Γιάννενα.

Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασε η ΕΛΜΕ Άρτας, η οποία με ψήφισμα εκδήλωσε τη στήριξή της στους καθηγητές του σχολείου.

Θεσσαλονίκη: Υπό κατάληψη η Νομική του ΑΠΘ μετά την πτώση φοιτητή από παράθυρο

20/10/2022
Σε συμβολική κατάληψη σήμερα και αύριο προχωρούν φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ, μετά την πτώση 19χρονου συμφοιτητή τους από τον τρίτο όροφο στο κενό.

Σε συμβολική κατάληψη σήμερα (Πέμπτη) και αύριο (Παρασκευή) προχώρησαν φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ, μετά την πτώση 19χρονου συμφοιτητή τους από τον τρίτο όροφο στο κενό. Ο φοιτητής έπεσε από τον τρίτο όροφο της Σχολής, καθώς καθόταν σε περβάζι επειδή δεν είχε θέση στο αμφιθέατρο.

Θεσσαλονίκη: Πτώση φοιτητή από τον τρίτο όροφο του ΑΠΘ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο φοιτητής καθόταν σε περβάζι παραθύρου επειδή δεν υπήρχαν ελεύθερα καθίσματα στην αίθουσα. Οι φοιτητές που παρακολουθούσαν το μάθημα ήταν υπεράριθμοι λόγω συγχώνευσης τμημάτων. Ο 19χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» όπου νοσηλεύεται με κατάγματα.

Εκτός της Νομικής, υπό κατάληψη τελούν και άλλες Σχολές με φόντο το σημερινό συλλαλητήριο στη 13.00, με αφετηρία την Καμάρα.

Οι φοιτητές ζητούν να δοθεί τέλος στο συνωστισμό των φοιτητών στις αίθουσες και να εξεταστούν σοβαρά τα μείζονα προβλήματα της φοιτητικής κοινότητας.

«Υπάρχουν τμήματα που δεν μπορεί να κάτσει φοιτητής», δήλωσε χαρακτηριστικά η φοιτήτρια Νομικής, Αγγελική Γεωργάκη και συμπλήρωσε πως οι υπερπλήρεις αίθουσες δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά συνέβαινε και πριν την καραντίνα.

Σύμφωνα με την ίδια, ο φοιτητικός σύλλογος αποφάσισε να προχωρήσει σε κατάληψη προκειμένου η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα.

Κατηγόρησε δε την Κοσμητεία ότι, όχι μόνο δεν ακούει τα αιτήματα των φοιτητών, αλλά επιχειρεί να «καταπατήσει την κατάληψη», αφού για σήμερα έχει προγραμματίσει διαδικτυακά μαθήματα μέσω zoom.

 

Σύμφωνα με το thethesstoday.gr, σήμερα λίγο μετά τις 10.00, ομάδα ατόμων εισήλθε στο κτίριο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), απέναντι από το Παιδαγωγικό.

Λεπτά αργότερα, φοιτητές που ήρθαν με πορεία από το campus προχώρησαν σε παρέμβαση, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρύτανη και υπέρ της ισότητας των φύλων.Πτώση 19χρονου στο ΑΠΘ: «Ήταν σωριασμένος και μας έλεγε "καλέστε ασθενοφόρο"», λένε συμφοιτητές του

19/10/2022
«Όταν έπεσε από το παράθυρο ο συμφοιτητής μας είχε τις αισθήσεις του και μας έλεγε "καλέστε ασθενοφόρο". Αντιλήφθηκε ότι έπεσε στο κενό», λένε φοιτητές της Νομικής Σχολής περιγράφοντας το σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης με τον 19χρονο που βρέθηκε στο κενό από το παράθυρο τρίτου ορόφου της σχολής του, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως περιγράφουν, εκείνη την στιγμή μόλις είχε ξεκινήσει το μάθημα «Ενοχικού Δικαίου» και ο άτυχος 19χρονος που τραυματίστηκε καθόταν στο περβάζι του παραθύρου, αφού δεν υπήρχε ελεύθερη θέση. Κάποια στιγμή πήγε να στηρίξει την πλάτη του, χωρίς δυστυχώς να αντιληφθεί πως το παράθυρο πίσω του ήταν ανοιχτό και έτσι βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για καλή του τύχη, εκείνη την ώρα φορούσε το σακίδιο πλάτης του και, επιπλέον, χτύπησε πρώτα στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού και ύστερα προσγειώθηκε στο έδαφος.

«Ήμουν μέσα στην αίθουσα, πολύ κοντά με τον φοιτητή. Ήταν όλα φυσιολογικά και η αίθουσα ήταν γεμάτη. Το παιδί καθόταν στο περβάζι και κάποια στιγμή, πήγε να ακουμπήσει πίσω την πλάτη του για να ξεκουραστεί και έπεσε κάτω. Τον είδαμε "σωριασμένο" στο έδαφος. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και καθόμασταν στο πάτωμα, σε περβιαζα και ήμασταν όρθιοι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά, δεν χωράνε όλοι στην αίθουσα», δήλωσε φοιτητής Νομικής, Κωνσταντής Νικολούδης.

Φοιτητές της Νομικής Σχολής μαζί με Φοιτητικούς Συλλόγους πραγματοποιούν κινητοποιήσεις από το πρωί και ζητούν να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και, φυσικά, να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρχουν υπεράριθμοι φοιτητές μέσα σε αίθουσες του πανεπιστημίου. Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι το διδακτικό προσωπικό δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα οι φοιτητές από τρία τμήματα να στοιβάζονται σε δύο αίθουσες.
Αυτήν την ώρα, στην αίθουσα όπου έγινε το χθεσινό περιστατικό, βρίσκεται ο κοσμήτορας της σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο οποίος μιλάει με τους φοιτητές του Τμήματος. Σε λίγη ώρα οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν νέα διαμαρτυρία έξω από το κτήριο Διοίκησης του ΑΠΘ.

Σημειώνεται ότι λόγω του δυσάρεστου γεγονότος, στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ δεν πραγματοποιούνται μαθήματα σήμερα.
Αυτήν την ώρα, στην αίθουσα όπου έγινε το χθεσινό περιστατικό, βρίσκεται ο κοσμήτορας της σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο οποίος μιλάει με τους φοιτητές του Τμήματος. Σε λίγη ώρα οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν νέα διαμαρτυρία έξω από το κτήριο Διοίκησης του ΑΠΘ.

Σημειώνεται ότι λόγω του δυσάρεστου γεγονότος, στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ δεν πραγματοποιούνται μαθήματα σήμερα.

Αιγάλεω: Γάζωσαν είσοδο πολυκατοικίας - Ποιος ήταν ο στόχος


17/10/2022Eπίθεση με πυροβολισμούς τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην Αιγάλεω με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο στόχος ήταν γυναίκα ένοικος. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι άγνωστοι πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές -όσοι και οι κάλυκες που έχουν εντοπιστεί- στην γκαραζόπορτα της πολυκατοικίας. Αμέσως εξαφανίστηκαν και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Διαβάστε ακόμη: Βιασμός 19χρονης στην Ομόνοια: Απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί

Οπως μετάδωσε ο ΑΝΤ1 όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος ήταν μια γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο της οποίας φέρεται να είναι κρατούμενος φυλακών. Μάλιστα από την ΕΛΑΣ εκτιμούν πως πρόκειται για «μήνυμα» που ήθελαν να στείλουν σε κάποιον.

O Βασίλης από την Νάξο είναι 12 χρονών, είναι βοσκός και είναι αριστούχος μαθητής

03/10/2022

Ένας 12χρονος μαθητής από τη Νάξο αποτελεί «φωτεινό» παράδειγμα, αφού όχι μόνο είναι βοηθός στις οικογενειακές δουλειές, αλλά είναι και άριστος μαθητής.

Ο Βασίλης Γιακουμής, ξυπνάει κάθε πρωί από τις 5:00 και βοηθά με το κοπάδι της οικογένειάς του. Παιδί οικογένειας κτηνοτρόφων κάνει όλες τις δουλειές στο μαντρί, ακόμα και το άρμεγμα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα», το παιδί είπε ότι, «καμία δουλειά» δεν το δυσκολεύει.

Ο Βασίλης είναι πρώτος και στα μαθήματα, αφού είναι αριστούχος. Φέτος θα πάει Α’ Γυμνασίου, όμως δεν ξέρει ακόμα τι δουλειά θέλει να κάνει.


diaforetiko.gr

Βόλος: Viral η αντίδραση πατέρα για την υπεύθυνη δήλωση που έστειλε το σχολείο του παιδιού του


29/09/2022

Ο πατέρας απάντησε με τον δικό του τρόπο και η σχετική εικόνα κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου. Ο Βόλος συζητάει τα όσα έγιναν μέσα και έξω από το σχολείο…

Ο Βόλος στο επίκεντρο για την απάντηση που έστειλε πατέρας μαθητή, στους εκπαιδευτικούς του παιδιού του. Έσβησε δυο λέξεις και τις αντικατέστησε. Δεν έμεινε όμως εκεί. Έγραψε και το δικό του σχόλιο, με πολλούς να συμφωνούν μαζί του και άλλους να διαφωνούν.

Viral έχει γίνει η αντίδραση ενός γονέα μαθητή που πηγαίνει σε σχολείο του Βόλου. Σε υπεύθυνη δήλωση που κλήθηκε να υπογράψει για θέμα που αφορά στη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, ο Βολιώτης έκανε σχόλια και διόρθωσε ακόμα και την έτοιμη φόρμα που διανέμει το Υπουργείο Παιδείας.

Τι ήταν όμως αυτό που ενόχλησε τον πατέρα του ανήλικου μαθητή; Η αναγραφή “Α’ Γονέας” και “Β’ Γονεάς” στην υπεύθυνη δήλωση. Αντικατέστησε τις λέξεις, γράφοντας στις αντίστοιχες σειρές “πατέρας” και μητέρα”. Δεν έμεινε όμως εκεί. Έγραψε και σχόλια προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου:


Ο Βόλος στο επίκεντρο για την απάντηση που έστειλε πατέρας μαθητή, στους εκπαιδευτικούς του παιδιού του. Έσβησε δυο λέξεις και τις αντικατέστησε. Δεν έμεινε όμως εκεί. Έγραψε και το δικό του σχόλιο, με πολλούς να συμφωνούν μαζί του και άλλους να διαφωνούν.
Viral έχει γίνει η αντίδραση ενός γονέα μαθητή που πηγαίνει σε σχολείο του Βόλου. Σε υπεύθυνη δήλωση που κλήθηκε να υπογράψει για θέμα που αφορά στη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, ο Βολιώτης έκανε σχόλια και διόρθωσε ακόμα και την έτοιμη φόρμα που διανέμει το Υπουργείο Παιδείας.

Τι ήταν όμως αυτό που ενόχλησε τον πατέρα του ανήλικου μαθητή; Η αναγραφή “Α’ Γονέας” και “Β’ Γονεάς” στην υπεύθυνη δήλωση. Αντικατέστησε τις λέξεις, γράφοντας στις αντίστοιχες σειρές “πατέρας” και μητέρα”. Δεν έμεινε όμως εκεί. Έγραψε και σχόλια προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου:

“Και μην ξαναδώ αηδίες. Και μην ξαναδώ αθλιότητες τύπου γονεάς α’ και β’ γονεάς. Το παιδί μου και όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν πατέρα και μητέρα. Τέλος”. Έκπληκτοι οι εκπαιδευτικοί είδαν τις παρατηρήσεις του γονέα, ενώ μέσα σε λίγη ώρα η σχετική “κατσάδα” έγινε viral στο διαδίκτυο προκαλώντας ποικίλες συζητήσεις και σχόλια.

Όλα ξεκίνησαν το 2019 όταν η γαλλική εθνοσυνέλευση ψήφισε υπέρ της κατάργησης των λέξεων «μητέρα» και «πατέρας» από όλα τα επίσημα έγγραφα του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που έπλητταν μέχρι σήμερα τους ομοφυλόφιλους γονείς. Από εδώ και πέρα, οι λέξεις «μητέρα» και «πατέρας» θα δώσουν τη θέση τους στις «Γονέας 1» και «Γονέας 2». Δείτε την εικόνα του thenewspaper.gr…

Ένταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής – Μάγδα Φύσσα: Τι αστυνομία είστε ρε; Μαζέψτε τους φασίστες!28/09/2022

Τι αστυνομία είστε ρε; Μαζέψτε τους φασίστες! Δεν ντρέπεστε λίγο; φώναξε η Μάγδα Φύσσα στους αστυνομικούς.

Ένταση επικράτησε και σήμερα, κατά την έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό της Χρυσής Αυγής, όταν υποστηρικτές του Ηλία Κασσιδιάρη άρχισαν να τον επευφημούν και να τον χειροκροτούν. Στο περιστατικό αντέδρασε η οικογένεια Φύσσα με την Μάγδα Φύσσα να αποδίδει ευθύνες στην Αστυνομία για τον χειρισμό της κατάστασης. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης βρέθηκε στο εδώλιο του Εφετείου καθώς στις προηγούμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου είχε επιλέξει να εκπροσωπηθεί από τη συνήγορο του.

Άτομα από το ακροατήριο, υποστηρικτές των κατηγορουμένων, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Γιάννη Λαγού και του Ηλία Κασσιδιάρη που είναι παρόντες, και να χαιρετούν ναζιστικά.

 Η πλευρά όπου βρίσκονται η Μάγδα Φύσσα και φίλοι του δολοφονημένου γιου της Παύλου, αντέδρασε με συνθήματα «ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί».
Η Μάγδα Φύσσα διαμαρτυρήθηκε έντονα και απευθυνόμενη στους αστυνομικούς φώναξε:

 «Τι αστυνομία είστε ρε; Μαζέψτε τους φασίστες! Δεν ντρέπεστε λίγο;».

Από την αρχή της διαδικασίας περίπου 30 άτομα υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα τους κατηγορούμενους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής Λαγό – Κασιδιάρη που κρατούνται, ενώ παρών στο δικαστήριο είναι και ο Στ. Μπούκουρας.

Με την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου ζήτησε τα έγγραφα που σχετίζονται με το αποδεικτικά της κλήτευσής του, προκειμένου, εφόσον χρειαστεί, να επανέλθει με σχετικό αίτημα μη νόμιμης κλήτευσης του.

«Για πρώτη φορά ο Νίκος Μιχαλολιάκος παρίσταται δικονομικά σήμερα. Διατείνεται ότι ποτέ δεν έλαβε γνώση του αποδεικτικού της κλήσης. Ο κ. Μιχαλολιάκος βρισκόταν στη ΜΕΘ από τις 12 – 22 Μαΐου 2022. Αγνοεί παντελώς ποιος παρέλαβε την κλήση για λογαριασμό του γιατί ο ίδιος διατείνεται ότι δεν έλαβε γνώση» είπε μεταξύ άλλων ο εκ των συνηγόρων του, Δημ. Παπαδέλης.

Από την πλευρά του ο συνήγορος του Ιω. Λαγού, Κωνσταντίνος Πλεύρης έκανε λόγο για ακυρότητα της διαδικασίας, επαναλαμβάνοντας ότι ο εντολέας του είναι πολιτικός κρατούμενος και όχι ποινικός.

Η πρόεδρος αντέδρασε λέγοντάς του πως «δεν είμαστε Βουλή, κύριε».


Πρέβεζα: Πυροβόλησε την 85χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

27/9/2022

Τραγωδία στο χωριό Δρυμώνας στην Πρέβεζα. Ένας 93χρονος φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 85χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα epiruspost, πήγε σε ένα δωμάτιο του σπιτιού και αυτοπυροβολήθηκε με το ίδιο όπλο, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη γυναίκα φέρει βαρύ τραύμα και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Τις αστυνομικές αρχές ειδοποίησε ο γιος του ζευγαριού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για την Κρήτη – Καταιγίδες και χαλάζι

23/09/2022

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους προβλέπονται στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή 23-9-2022 από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.

Τα παραπάνω αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Άστατος καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες
Νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο, ενώ θα σημειωθεί μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteο, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα του Ιονίου, τη Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της υπόλοιπης Στερεάς και της Εύβοιας.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 3 έως 21, στην Ήπειρο από 9 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 23-24 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 25 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 12 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.


Απίστευτο περιστατικό στη Λάρισα: Μαιευτήριο έδωσε λάθος μωρό σε ζευγάρι

20/09/2022

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Λάρισα όπου ιδιωτικό μαιευτήριο έδωσε λάθος μωρό σε μία οικογένεια.
Ειδικότερα, γυναίκα γέννησε σε γνωστό ιδιωτικό μαιευτήριο της Λάρισας στις 18 Αυγούστου, και την επόμενη μέρα την ειδοποίησαν ότι της είχαν δώσει λάθος μωρό καλώντας την να πάρει το σωστό.

 Ο δικηγόρος της οικογένειας, Στέλιος Σούρλας, μίλησε στο MEGA για το περιστατικό αλλά και για τις νομικές διαδικασίες που θα κινήσει το ζευγάρι κατά παντός υπευθύνου.

«Τις μοναδικές στιγμές που ήθελε να ζήσει το ζευγάρι, η κλινική τους τις κατέστρεψε καθότι έδωσαν ένα λάθος μωρό. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο για το ζευγάρι και τους κατέκλυσε το συναίσθημα της ταραχής και του άγχους. Δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη από κανέναν. Η νοσηλεύτρια δεν έλεγξε το μωρό, η μητέρα δεν το είδε μέσα στην κατάσταση που βρισκόταν», είπε ο κ. Σούρλας.

«Η γυναίκα θήλασε το ξένο μωρό, έδωσε το πρωτόγαλά της σε ξένο μωρό και αντίστοιχα το δικό της το μωρό θηλάστηκε από μία ξένη μητέρα. Δεν γνωρίζουμε εάν η ξένη μητέρα είχε κάποιο ιατρικό ιστορικό, μεταδοτική νόσο και άλλα. Θα ζητήσουμε όλα αυτά από το μαιευτήριο και θα ζητήσουμε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι», πρόσθεσε.

Γυναίκα στα Χανιά μαχαίρωσε τον άντρα της

19/09/2022

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το Σάββατο στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα σε ζευγάρι με καταγωγή από την Ιρλανδία που μένει μόνιμα στα Κουνουπιδιανά στο Ακρωτήρι Χανίων.

Το ζευγάρι για άγνωστη αιτία διαπληκτίστηκε έντονα το Σάββατο και πάνω στο καυγά η 53χρονη γυναίκα μαχαίρωσε τον 51χρονο σύζυγο της.

Ο άντρας μετέβη  στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό.


Οι αρχές, λίγο αργότερα, προχώρησαν στη σύλληψη της 53χρονης.

daynight.

Ατύχημα στο Allou Fun Park: Η εταιρεία είναι δίπλα στο ψέμα και απέναντι στην αλήθεια λέει ο δικηγόρος των τραυματιών

12/09/2022
Απάντηση στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Allou Fun Park, δίνει με νέα ανακοίνωση ο δικηγόρος των νεαρών που τραυματίστηκαν στο παιχνίδι «La Isla», Βασίλης Καπερνάρος.
Ο δικηγόρος των τραυματιών κάνει λόγο για «δημιουργία ψευδέστατων εντυπώσεων» από το πάρκο ενώ επιμένει ότι ο χώρος παραβιάστηκε μετά το ατύχημα.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ως λογική-ηθική αλλά και νομική υποχρέωση ανατροπής της δημιουργίας ψευδέστατων εντυπώσεων, που προσπάθησε η επιχείρηση του «Allou Fan Park» να δημιουργήσει, με το Σαββατιάτικο δελτίο τύπου τους, το οποίο εξέδωσε, απαντούμε:

1. Είναι βέβαιο ότι παραβίασαν τη σφράγιση του χώρου από την ώρα που έγινε το συμβάν και επιλήφθηκε η αστυνομία, η οποία και μας επιβεβαίωσε το γεγονός της σφραγίσεως και της τοποθετήσεως αστυνομικού το ίδιο βράδυ, ήτοι της 6ης Σεπτεμβρίου 2022. Συνεπώς, είναι ψευδής η δήλωση τους αυτή. Τούτο δε επιβεβαιώνεται από την ίδια την ανακοίνωση της εταιρείας, στις 7 Σεπτεμβρίου, η οποία αποφεύγει να αναφέρει την ακριβή ώρα πραγματοποίηση του ελέγχου. Ο ισχυρισμός της εταιρείας του «Allou Fan Park» ότι η TUV Hellas εξέτασε «ΜΟΝΟ τη λειτουργικότητα του άνω παίγνιου» δεν αίρει το άδικο της πράξης τους. Να σημειωθεί δε ότι η επιθεωρήτρια εταιρεία «TUV Hellas», μετέβη στο χώρο του παιχνιδιού, με τη σύμφωνη γνώμη της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Εδώ, τίθεται το εξής ερώτημα. Γιατί η TUV Hellas ήθελε σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και δεν ενήργησε στα συνήθη καθήκοντά της;

2. Το εάν έλαβαν χώρα επιδιορθώσεις, επί του συγκεκριμένου παιχνιδιού, μετά το ατύχημα και δη μετά την επίσκεψη της εταιρεία «TUV Hellas», θα διαπιστωθεί από τους επιστήμονες αλλά , δυστυχώς, αργότερα. Πάντως, έχουν τέτοια ευρήματα από τώρα, αλλά σεβόμαστε τη μυστικότητα της διαδικασίας. Άλλωστε, εάν υπάρχουν τιμολόγια και λοιπά έγγραφα που «τεκμηριώνουν» ότι οι επισκευές έγιναν μήνες πριν, όπως ισχυρίζονται, θα έπρεπε να είναι καταγεγραμμένες όλες οι ενέργειες στο Αρχείο Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων, το οποίο απέκρυψαν, προφανώς σκοπίμως, και δεν παρέδωσαν από την πρώτη στιγμή στην Αστυνομία, αλλά μόνο μετά από αίτηση του τεχνικού μας συμβούλου και του πραγματογνώμονα, την 9η Σεπτεμβρίου. Φυσικά, τα τιμολόγια που αναφέρουν πρέπει να είναι ήδη κατατεθειμένα στην δικογραφία. Συνεπώς, είναι ψέμα ότι, κατ’αυτούς, «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» τα παραπάνω βεβαιωμένα γεγονότα.

3. Όσον αφορά τις κάμερες και τις φωτογραφίες, ας ρίξουν μία ματιά στην επίσημη ιστοσελίδα τους, στην περιγραφή του παιχνιδιού La Isla, όπου συνέβη το ατύχημα, στην οποία οι ίδιοι έχουν αναρτήσει τις εν λόγω φωτογραφίες. Εξάλλου, υπάρχουν εξαιρετικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι λειτουργούσαν μέχρι πρόσφατα και όχι όπως ψευδέστατα ισχυρίζονται. Το πώς φυλάσσονται δε τόσα τετραγωνικά μέτρα χωρίς κάμερες, αυτό αποτελεί θέμα που αφορά τα αρμόδια όργανα του κράτους και τις διατάξεις περί προστασίας των επισκεπτόμενων πελατών. Άλλωστε, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάμερες, καταδεικνύει την αλήθεια του σκοπού «του κουκουλώματος». Δηλαδή, όπως ακριβώς το λένε οι ίδιοι «…Δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε φωτογραφίες, ούτε βιντεοληπτικές κάμερες, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα της αλήθειας.». Αυτό δε τους διευκολύνει να δημιουργήσουν «τη δική τους αλήθεια» όπως ο αρχικός ισχυρισμός του εκπροσώπου του πάρκου, ο οποίος θρασύτατα ανακοίνωσε ότι τα παιδιά σηκώθηκαν όρθια για να βγάλουν selfie.4. Να σημειωθεί, εδώ, ότι τα βίντεο, τα πωλούσαν προς 15€ το ένα, όπου θα αποδειχθεί από τα τιμολόγια, που θα προσκομίσουν στην δικογραφία. Πιθανολογώ, ότι αυτά θα κατατεθούν στην δικογραφία για να αποδειχθεί η αλήθεια των ισχυρισμών μας και να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που έχουμε.

 


5. Και κάτι που αφορά τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει μία ομάδα επιστημόνων, διορισμένων από το κράτος, να ελέγχουν αυτές τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, όταν έχουμε ακόμη και θανάτους και βαρύτατες σωματικές βλάβες; Πιστοποιούν τέτοιες εταιρείες, όπως η εν λόγω, της οποία η αρμοδιότητα είναι να επιθεωρεί, μεταξύ άλλων όπως ασανσερ κλπ, παιδότοπους και στεγασμένους χώρους παιδικής αναψυχής (δηλαδή μόνο για παιδιά και όχι για ενήλικες).

 


6. Τέλος, όσον αφορά το μεγαλύτερο ψεύδος, υπό μορφήν πανηγυρικής ανακοίνωσης, ότι η εταιρεία είναι «δίπλα στα παιδιά και όχι απέναντί τους», απαντούμε ότι, με τις μέχρι σήμερα δηλώσεις τους, είναι δίπλα στο ψέμα και απέναντι στην αλήθεια!»


Nοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία: Αναστολή χειρουργείων λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων05/09/2022

Σοβαρές είναι οι συνέπειες για τα παιδιά της αναστολής των τακτικών χειρουργείων στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων.

Η χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας με αποτέλεσμα, την υποστελέχωση των νοσοκομείων από γιατρούς και την υπολειτουργία χειρουργείων -μεταξύ άλλων τμημάτων- σε αρκετά νοσοκομεία, όχι μόνο στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.

Από την 1η Σεπτεμβρίου η πενταμελής επιτροπή των Γιατρών του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”, (5μελής ΕΙΝΑΠ) αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας των χειρουργείων λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Έτσι, παιδιά που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα και πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, βρίσκονται εδώ και μέρες σε λίστες αναμονής, επιβαρύνοντας περαιτέρω την υγεία τους.

Η ελλιπής κάλυψη των θέσεων αναισθησιολόγων – που αποτελεί μείζον πρόβλημα και σε χώρες του εξωτερικού – ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει. Κι αυτό καθώς ο αριθμός των γιατρών αυτής της ειδικότητας στα περισσότερα νοσοκομεία, είναι πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό που απαιτεί η ασφαλής λειτουργία.
Έτσι, και το αναισθησιολογικό τμήμα του Παίδων “Αγία Σοφία” βρίσκεται σε οριακή λειτουργία εδώ και πολλούς μήνες, καθώς από τις 17 οργανικές θέσεις καλυμμένες είναι μόνο οι 10. Επίσης, οι 4 μόνιμοι επιμελητές έχουν παραιτηθεί εδώ και καιρό, χωρίς να αναπληρωθούν τα κενά.

“Το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου λειτουργούσε στο όριο χάρη στις προσπάθειες των εργαζομένων εδώ και καιρό”, εξηγούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (5/9) πραγματοποιούν συνέλευση και διαμαρτυρία στο νοσοκομείο.

Και προσθέτουν: “Έτσι τώρα, η αναρρωτική άδεια δύο συναδέλφων, καθιστά την λειτουργία των τακτικών αιθουσών αδύνατη. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ποτέ η διοίκηση και το υπουργείο δε φρόντισαν να πάρουν μέτρα!”, λένε οι ίδιοι.Θάνος Πλεύρης: “Θα βάλουν πλάτη οι ιδιώτες”
Μιλώντας από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της συμπρωτεύουσας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, παραδέχθηκε ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μεγάλο θέμα με την έλλειψη αναισθησιολόγων συνολικά στην Ευρώπη, ενώ πρόσθεσε ότι στη χώρα μας μεγαλύτερο πρόβλημα έχει το ΕΣΥ, καθώς “ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο ελκυστικός για τους αναισθησιολόγους”.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός στον οποίο στρέφεται τώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ενεργοποιηθεί η πρόσφατη διάταξη που ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, οι ιδιωτικές κλινικές που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ να παρέχουν γιατρούς στο δημόσιο. Στην προκειμένη περίπτωση, αναισθησιολόγους.

“Έκανα και προσωπικά σύσκεψη με τις ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης κι έχω ζητήσει για το επόμενο εξάμηνο -και μαζί με τους ΥΠΕάρχες θα γίνει συζήτηση- να έχουμε την κάλυψη και από τους ιδιώτες για να μην χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε αυτό το αυστηρό άρθρο που υπάρχει”, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.“Ντόμινο” το κλείσιμο αναισθησιολογικών τμημάτων στο ΕΣΥ
Παρόμοιες ελλείψεις σε αναισθησιολόγους αντιμετώπισε πρόσφατα και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου στις αρχές Ιουλίου, αναβλήθηκε ακόμη και μεταμόσχευση ήπατος σε λήπτη, ο οποίος έχασε τη σπάνια ευκαιρία να λάβει το πολύτιμο μόσχευμα.

Στο τέλος του ίδιου μήνα, στις 22 Ιουλίου, παραιτήθηκε και ο διευθυντής του Αναισθησιολογικού Τμήματος στο ίδιο νοσοκομείο, διαμαρτυρόμενος για τις ελλείψεις εξειδικευμένων γιατρών στο τμήμα του.

Αναζητώντας λύση για το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, το υπουργείο Υγείας ήρθε σε επαφή με το τμήμα μεταμοσχεύσεων του “Λαϊκού” Νοσοκομείου στην Αθήνα, ζητώντας αύξηση στον χρόνο εφημέρευσης για τις μεταμοσχεύσεις, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος από τους αναισθησιολόγους.Παίδων Αγία Σοφία: Παιδιά σε λίστα για χειρουργείο από το … 2018
Στα νοσοκομεία Παίδων, η κατάσταση περιγράφεται από τους εργαζόμενους με τα πιο μελανά χρώματα. Υπάρχουν παιδιά, όπως λένε, που περιμένουν σε λίστα αναμονής για να χειρουργηθούν από το… 2018.

“Ο τεράστιος χρόνος αναμονής για αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις, έχει επίπτωση στην ζωή των παιδιών μακροπρόθεσμα, αλλά και άμεσες επιπλοκές. Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό πολλοί γονείς αναγκάζονται να απευθυνθούν στα ιδιωτικά νοσοκομεία βάζοντας το χέρι βαθιά στη τσέπη”, λένε.

Ακόμη πιο τραγικό φαίνεται να είναι το γεγονός ότι, οι καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση επεμβάσεων σε νεογνά έχουν ως αποτέλεσμα, την παρατεταμένη νοσηλεία τους στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ).

Στο μεταξύ, το νοσοκομείο έχει γενική εφημερία μέρα παρά μέρα, με μεγάλο φόρτο επειγόντων περιστατικών που χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Παίδων “Η Αγία Σοφία” λειτουργούν 9 χειρουργικές κλινικές (Παιδοχειρουργική, Α,Β Ορθοπεδική, ΩΡΛ, Νευροχειρουργική, Οφθαλμιατρική, Πλαστική χειρουργική, Ουρολογική, Καρδιοθωρακοχειρουργική) με μεγάλο όγκο περιστατικών από όλη την χώρα.

Επίσης, υπάρχουν και επιπλέον τμήματα που χρειάζονται αναισθησιολογική κάλυψη (Ογκολογικά τμήματα, αιμοδυναμικό, γαστρεντερολογικό, ηπατολογικό , αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος ακουολογικό και μονάδα ημερήσιας νοσηλείας).

Οι ελλείψεις μάλιστα επεκτείνονται και στο λοιπό προσωπικό του χειρουργείου (νοσηλευτές αναισθησιολογικού, εργαλειοδοσία, νοσοκόμοι)Επιπτώσεις και στην εκπαίδευση των νέων γιατρών
Πέρα από τις παραπάνω επιπτώσεις στους παιδιατρικούς ασθενείς, η αναστολή των τακτικών χειρουργείων έχει τεράστιες επιπτώσεις και στην εκπαίδευση των ειδικευομένων, λένε οι γιατροί, υπόθεση που ούτως ή άλλως έχει «πάει πίσω» τα δύο τελευταία χρόνια, με την αναστολή των τακτικών χειρουργείων λόγω Covid.

“Ουσιαστικά ένας μεγάλος χρόνος από την εκπαίδευση μας παραμένει αναξιοποίητος και νεκρός, μακριά από τις χειρουργικές αίθουσες, χρόνος που δεν μπορεί να αναπληρωθεί”, υποστηρίζουν οι γιατροί του Παίδων «Αγία Σοφία».

Επιπλέον λύσεις επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας
Σε επικοινωνία που είχαν οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου “Αγία Σοφία” με τη διοίκηση, πληροφορήθηκαν ότι θα υπάρξουν πιθανές μετακινήσεις γιατρών από τα Νοσοκομεία “Ευαγγελισμός”, “Αττικόν” και Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”.

“Προφανώς με μπαλώματα, όχι μόνο δε λύνεται το πρόβλημα του νοσοκομείου μας αλλά εντείνονται τα προβλήματα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Όσο για την κάλυψη των θέσεων με μόνιμο προσωπικό, μιλάμε για 2 ή 3 αναισθησιολόγους το συντομότερο σε 2-3 μήνες”, λένε οι γιατροί της 5μελούς ΕΙΝΑΠ.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, προσπαθεί να επιτύχει μια συνολική λύση στο πρόβλημα κι αυτή μέσα από το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και με τη θέσπιση ειδικών κινήτρων σε ειδικότητες που λείπουν από τα νοσοκομεία.

“Με το νομοσχέδιο αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε σε αυτές τις ειδικότητες και το δικαίωμα της μερικής απασχόλησης, ώστε να γίνει πιο ελκυστική η παρουσία τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και θα έχουμε κι ένα μακροπρόθεσμο μοντέλο που συνδυάζεται και με το μισθολογικό κομμάτι, προκειμένου συνολικά να υπάρξει επιθυμία επιστροφής επιστημόνων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ειδικά στις ειδικότητες που έχουν πρόβλημα”, ανέφερε ο υπουργός Υγείας. 


newsit.gr

Πλατεία Βάθης: Δύο αλλοδαποί οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς - Βίντεο ντοκουμέντο
02/09/2022

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί στην πλατεία Βάθη, στη συμβολή των οδών Μάρνης και Αχαρνών.
 
Αλλοδαποί, ηλικίας 22 και 27 ετών, είναι οι δύο τραυματίες από τους πυροβολισμούς που έπεσαν το μεσημέρι στην πλατεία Βάθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 15:00, στη συμβολή της οδού Μάρνης με την Αχαρνών, άγνωστο άτομο πυροβόλησε ξαφνικά τους δύο αλλοδαπούς, με πυροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει. Ο ένας από τους δύο τραυματίες έφυγε από το σημείο και εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα λιπόθυμος στο ύψος του ΙΚΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.  

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA φαίνεται κόσμος να βρίσκεται πάνω από τον τραυματία, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμούς τόσο στο σώμα όσο και στο κεφάλι. Μάλιστα, ένας άνδρας φαίνεται να προσπαθεί να σταματήσει την αιμορραγία του τραυματία με μία κόκκινη μπλούζα
Οι Αρχές ανέφεραν ότι έχουν στη διάθεσή τους βίντεο που απεικονίζει τη στιγμή που ο δράστης φεύγει από το σημείο της επίθεσης.


Αλεποχώρι: Δεν ήθελα να τους σκοτώσω, μόνο να τα φοβίσω, είπε ο 70χρονος στην απολογία του
30/08/2022

Συντετριμμένος και μετανιωμένος εμφανίστηκε στον ανακριτή ο 70χρονος που πυροβόλησε ανήλικους.

«Δεν είχα πρόθεση να φονεύσω τους παθόντες, παρά μόνο να τους εκφοβίσω»: Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο 70χρονος που τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο παιδιά, που μπήκαν στην αυλή του σπιτιού του στο Αλεποχώρι.

Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως μετέδωσε η Αννα Κανδύλη. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης στο Αλεποχώρι, της εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου που θα διαμένει καθώς και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ.


Οπως αναφέρει στο απολογητικό του υπόμνημα ο 70χρονος, στις 26 Αυγούστου, περίπου στις 2 τα ξημερώματα, και ενώ βρισκόταν εντός της κατοικίας του, άκουσε θόρυβο και φωνές. Συγκεκριμένα «να σημειωθεί ότι το ίδιο περιστατικό έλαβε χώρα και την παραμονή του επίδικου συμβάντος, όπου εκτός του θορύβου και των φωνών άγνωστοι εις εμέ, πέταξαν πέτρες στην οικία μου. Ανοίγοντας τα φώτα αλλά και με φωνές προσπάθησα να αντιδράσω κάνοντας αισθητή την παρουσία μου στην οικία ώστε να προλάβω να εκδιώξω τα άτομα που πέταξαν τις πέτρες. Πέραν αυτών όμως, στο άμεσο παρελθόν είχαν προσπαθήσει άλλες δύο φορές ομοίως άγνωστα εις εμέ άτομα να εισέλθουν τόσο εντός της οικίας μου, όσο και σε παρακείμενη οικία. Την πρώτη φορά, ήτοι το καλοκαίρι του έτους 2021 άγνωστοι είχαν εισέλθει εντός του περιβάλλοντος χώρου προκαλώντας φθορές στο σπίτι. Τότε αποφάσισα να εγκαταστήσω εντός της οικίας μου σειρήνα ως αναγγελία και προειδοποίηση, η οποία λειτουργεί ως τερματικό ακουστικό ηχείο. Έτσι, το Πάσχα του έτους 2022, όταν υποψήφιοι δράστες αποπειράθηκαν να εισέλθουν εντός αυτής, τράπηκαν σε φυγή όταν και ήχησε η σειρήνα. Ειδοποίησα τόσο το Αστυνομικό Τμήμα Μεγαρέων όσο και την Άμεση Δράση, αλλά ουδέποτε προσήλθε κανείς, ζητώντας από εμένα να επιδείξω ψυχραιμία. Για τα εν λόγω περιστατικά μάλιστα, είχε ενημερωθεί η τοπική κοινότητα του Δήμου Μάνδρας. Είχα γνωστοποιήσει όλα τα ανωτέρω, αφού μάλιστα δεν ήταν λίγες φορές που είχα διαπιστώσει προσωπικά μου αντικείμενα όπως μεταξύ άλλων εργαλεία που χρησιμοποιούσα για την κατασκευή του δεύτερου κτίσματος που υπάρχει εντός του οικοπέδου μου, να λείπουν».


 


Αναφερόμενος στην επίμαχη ημέρα, ο 70χρονος ισχυρίστηκε: «Ακούγοντας λοιπόν θόρυβο και φωνές την 26η/08/2022, οι οποίες αντιλήφθηκα ότι προέρχονται από την περιβάλλοντα χώρα της οικίας μου, αφού πρώτα φώναξα προκειμένου να απωθήσω τους υποψήφιους δράστες, όντας τρομαγμένος αφού σε διάστημα 48 ωρών ευρισκόμουν πάλι υπό το ίδιο καθεστώς παραβίασης και διατάραξης του χώρου μου, και με τις φωνές να μη σταματάνε αλλά να είναι πιο έντονες όπως και τα βήματα που άκουγα, πήρα στα χέρια μου την κυνηγετική καραμπίνα που νόμιμα κατέχω. Τότε, άνοιξα την πόρτα της οικίας μου και αντίκρισα δύο άτομα να ευρίσκονται στο προαύλιο χώρο. Η οικία που διαμένω ευρίσκεται εντός μεγάλου «τριγωνικού» σχηματικά οικοπέδου, έμπροσθεν της οποίας υπάρχει δεύτερο κτίσμα πέτρινης κατασκευής, το οποίο μόνος μου προσπαθούσα να αποπερατώσω. Αμφότερα τα κτίσματα περιβάλλονται από μάνδρα επίσης πέτρινη.  Πέριξ και εσωτερικά της μάντρας ευρίσκονται δέντρα και φυλλωσιές.


 Όταν λοιπόν αντίκρισα τα δύο αυτά άτομα, τα οποία μόνο ως σκιές αντιλαμβανόμουν αφού ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος και υπάρχει παρά μόνο έξωθεν του οικοπέδου, ήτοι έμπροσθεν της πρώτης κατοικίας και αποτελείται από τις δημόσιες κολώνες φωτισμού, οι οποίες φωτίζουν τον δρόμο, πυροβόλησα δύο φορές προς τις φυλλωσιές προκειμένου να τους εκφοβίσω αφού δεν έβλεπα εάν έφεραν όπλο ή το οιοδήποτε άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εις βάρος μου. Οι φυλλωσιές που όπως ανέφερα απείχαν δέκα (10) μέτρα από τις σκιές που αντιλαμβανόμουν στο χώρο, ενώ η δική μου απόσταση από τις σκιές ήταν περίπου στα τριάντα (30) μέτρα! Όταν και πλέον πυροβόλησα, πετάχτηκαν από το φυτό κι άλλα άτομα, περίπου έξι (6) με οκτώ (8), τα οποία εκ των υστέρων αντιλήφθηκα ότι είχαν κρυφτεί εκεί. Τόσο όμως η έλλειψη φωτισμού, το πυκνό σκοτάδι αφού επρόκειτο περί την ώρα 02:00 όσο και η μειωμένη όραση μου ένεκα της ηλικίας μου, δεν συνετέλεσαν ώστε να γίνουν άμεσα αντιληπτοί από εμένα και να μη πυροβολήσω εκεί. Αφού πετάχτηκαν, άκουσα φωνές, έντονο βηματισμό ωσάν τρέξιμο και κατάλαβα ότι εξήλθαν του χώρου σκαρφαλώνοντας την πέτρινη μάντρα».

Στη συνέχεια, περιγράφει στο απολογητικό του υπόμνημα: «σε χρονικό διάστημα 45 λεπτών, κατέφθασαν στην οικία μου Αστυνομικοί, οι οποίοι αφού μου ζήτησαν τα στοιχεία μου και τους διηγήθηκα τι είχε συμβεί, τους οδήγησα εντός της οικίας μου όπου τους παρέδωσα την καραμπίνα που μόλις είχα χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιώντας τη νομίμως αποκτηθείσα καραμπίνα μου, αρχικά σκόπευα να προφυλάξω τον εαυτό μου από τους επίδοξους δράστες αφού νόμιζα ότι είχαν εισέλθει εντός του χώρου μου προκειμένου να με κλέψουν, να με ληστέψουν και εν γένει αγνοούσα τον λόγο ύπαρξης τους στο σημείο την ώρα αυτή! Επαναλαμβάνω σθεναρά ότι δεν είχα πρόθεση να φονεύσω τους παθόντες αλλά μόνο να τους εκφοβίσω, γι’ αυτό και δεν υπήρξε από μέρους μου ειδική σκόπευση. Άλλωστε, δεν είχα καθόλου καλή ορατότητα.


Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μόλις με ενημέρωσαν ότι τα άτομα που είχαν εισέλθει τραυματίστηκαν, προσέτρεξα να βοηθήσω συνομιλώντας μάλιστα με τον παππού του ενός εκ των παθόντων».

Καταλήγοντας, ο 70χρονος υπογράμμισε: «Εν προκειμένω, στην υπό κρίση υπόθεση, άγνωστος αριθμός αγνώστων εις εμέ ατόμων εισήλθαν στον προαύλιο χώρο της οικίας μου, περί την ώρα 02:00. Αδυνατούσα να διακρίνω εάν έφεραν το οιοδήποτε αντικείμενο ικανό να με βλάψει, αγνοώντας τις πραγματικές του προθέσεις. Όντας άτομο ηλικίας 70 ετών, διαμένοντας σε ερημική περιοχή μόνος, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα υγείας, σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες απόπειρες διάρρηξης του χώρου μου, ένιωσα φόβο για τη σωματική μου ακεραιότητα.

 Υπό το καθεστώς του φόβου και της απειλής που ένιωσα, ο μόνος τρόπος τη δεδομένη χρονική στιγμή σε συνδυασμό με όσα ως άνω ανέφερα, προκειμένου να αμυνθώ και να προστατέψω τον εαυτό μου και την ιδιοκτησία ήταν με τη χρήση της καραμπίνας και μόνο για να εκφοβίσω προκειμένου να τους εκδιώξω. Μάλιστα, μέρος της υπό κρίση δικογραφίας αποτελεί και η μήνυση που κατέθεσα εν συνεχεία σε βάρος των δραστών. Σε περίπτωση που το παρόν αίτημά μου γίνει δεκτό και μου επιτρέψετε να αφεθώ ελεύθερος μέσω της ηλεκτρονικής επιτήρησης, δε θα πλησιάσω την οικία μου στην περιοχή του Αλεποχωρίου».


Κοζάνη: Βρέφος κατάπιε παραμάνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

27/08/2022

Αγωνία χθες Παρασκευή 26 Αυγούστου για τους γονείς ενός βρέφους 8μηνων όταν διαπίστωναν ότι το μωρό τους είχε καταπιεί ξένο σώμα πιθανότατα μια μικρή παραμάνα (από κόσμημα).

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στα έκτακτα χειρουργικά περιστατικά στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, όπου κατόπιν σχετικής εξέτασης διαπιστώθηκε, πράγματι, απεικονιστικά, η ύπαρξη του ξένου σώματος. Διεκομίσθη, σε καλή κατάσταση, για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση στην εφημερεύουσα Παιδοχειρουργική Κλινική στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται.

Σοκάρει ο ψαροντουφεκάς για τον πνιγμό της 6χρονης: Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ένας πατέρας άφησε το παιδί του και έφυγε

24/08/2022

Συγκλονίζει η περιγραφή του ψαροντουφεκά για το πως εντόπισε πρώτος το άψυχο σώμα της 6χρονης Αμέλιας σε παραλία στην Κόρινθο, ενώ ο ίδιος ψάρευε.

«Το παιδί ήταν ήδη μπλε»
«Από κάτω περίπου από μία βάρκα παρατήρησα ότι ήταν ένας άνθρωπος, πήγα κοντά, είδα ότι ήταν ένα παιδί, το τράβηξα έξω, το έβγαλα στην αμμουδιά. Ξεκίνησα φώναξα στην γυναίκα μου: "Φανή, Φανή, είναι ένα παιδάκι".


Πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία, το λιμενικό, ήρθαν εκεί. Το παιδί όταν το έβγαλα έξω ήταν ήδη μπλε, το πρόσωπο του ήταν δηλαδή μπλε από το παιδί. Με το που το ακούμπησα έξω ξεκίνησαν έτρεχαν νερά, φαγητά, του έκανα κανένα δεκαπεντάρι, δεκαπέντε φορές το στέρνο, το ζούληξα αλλά τίποτα, δεν… Δεν έκανε κάτι».

Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο για το πώς βρέθηκε στην ερημική παραλία η μικρούλα, μόλις είχε φάει, φορώντας κανονικά τα ρούχα και τα παπούτσια της.

«Το παιδί το βγάλαμε με ρούχα. Ρούχα κανονικά, σορτσάκι, μπλουζάκι, πεδιλάκια που πάει το παιδί βόλτα, σχολείο, στην παιδική χαρά», συμπληρώνει ο ψαροντουφεκάς.

«Ο πατέρας του παιδιού δεν υπήρχε εκεί πέρα»
«Ο πατέρας του παιδιού δεν υπήρχε εκεί πέρα, δεν ήταν καν κάποιος συγγενής του παιδιού εκεί, τίποτα, κανείς. Το παιδί ήταν μόνο του παρατημένο, μέσα στην θάλασσα, μέσα στο νερό. Η πρώτη δικαιολογία που είπε και στον αστυνομικό και σε εμάς βέβαια, ήταν ότι έφυγε γιατί δεν είχε μπαταρία, είχε κλείσει το τηλέφωνο του, να ενημερώσει κάποιον», λέει ο ψαροντουφεκάς.«Δεν μπορούσε να πάει σε κάποιο κοντινό σπίτι και να φωνάξει βοήθεια;»
«Εγώ όμως, αυτό που δεν μπορώ να εξηγήσω στον εαυτό μου είναι το πώς ένας πατέρας άφησε το παιδί του μέσα στο νερό, έφυγε και πήγε να φορτίσει το κινητό του για να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια. Δηλαδή, δεν μπορούσε να πέσει στο νερό και να το τραβήξει, δεν μπορούσε και να πάει σε κάποιο κοντινό σπίτι και να φωνάξει ''βοήθεια'';», λέει ο ψαροντουφεκάς.

«Πήγε και άλλαξε ρούχα ενώ το παιδί του πνιγόταν;»
«Το παιδί έπεσε στη θάλασσα φορώντας τα ρούχα και τα πέδιλα από τη βόλτα και το φαγητό στην ταβέρνα. Πώς μπορεί να το έβαλε ο πατέρας στη θάλασσα έτσι; Και με ένα σωσίβιο που δεν ήταν δεμένο πάνω στο παιδί που δεν ήξερε κολύμπι. Επίσης, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση από τη στιγμή που επέστρεψε ο πατέρας στο σημείο, είναι ότι ο ίδιος φορούσε στεγνά ρούχα.

Πώς γίνεται αυτό; Αφού είπε ότι αρχικά κολύμπησε στο νερό, τι έκανε μετά; Πήγε και άλλαξε ρούχα ενώ το παιδί του πνιγόταν;».

 Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η μητέρα του παιδιού
«Μία γειτόνισσα από εκεί με πήρε και μου λέει ‘Έλα γρήγορα! Ψάχνουν το παιδί σου’». λέει η μητέρα της 6χρονης.

«Φτάσαμε εμείς εκεί βλέπουμε το ασθενοφόρο και είναι ένα κοριτσάκι τελειωμένο γιατί κρέμονταν τα χεράκια του με ένα σορτσάκι και μια παντόφλα. Ένα ξανθό αγγελούδι», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Οι όροι που επιβλήθηκαν στον πατέρα της 6χρονης είναι να παρουσιάζεται το πρώτο πενθήμερο του μήνα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θεοδώρων.

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον έναν από τους δύο δράστες της επίθεσης σε Γερμανούς τουρίστες22/08/2022

Στον αντίποδα, ο 36χρονος συνοδηγός του 4Χ4 κατηγορείται για «απλή σωματική βλάβη», που συνιστά πλημμέλημα.

 Νωρίτερα, είχε διαβιβαστεί η δικογραφία της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο οποίος άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος των δύο Κρητικών, οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.


Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή όταν ένας πατέρας με τους δύο γιους και την κόρη του ηλικίας περίπου 25 ετών, είχαν νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και κινούνταν στον περιφερειακό δρόμο του Μυλοπόταμου, λίγο έξω από το Πέραμα. Εκεί, προσπέρασαν -νόμιμα- ένα αγροτικό στο οποίο επέβαιναν δύο Κρητικοί. Αυτό ήταν η αφορμή για να γίνουν έξαλλοι οι δύο ντόπιοι οι οποίοι κατευθείαν εμβόλισαν το αυτοκίνητο με το αγροτικό τους για να τρομοκρατήσουν τους ξένους. Οι Γερμανοί ακολούθησαν το αυτοκίνητο και ζήτησαν ευγενικά να σταματήσει για να ανταλλάξουν στοιχεία. Επί πολλή ώρα οι δύο άντρες συνέχιζαν να χτυπούν με το αγροτικό τους το ενοικιαζόμενο ΙΧ των Γερμανών και λίγο αργότερα οι δύο Κρητικοί προσπέρασαν το αυτοκίνητο των τουριστών.  

Ωστόσο, το πρωτοφανές περιστατικό δεν τελείωσε εκεί, καθώς μετά από λίγο, και τα δύο αυτοκίνητα σταμάτησαν. Ο ένας κρητικός, ο οδηγός του αγροτικού κατέβηκε από το όχημα με άγριες διαθέσεις και άρχισε να χτυπά τον έναν Γερμανό νεαρό που ήταν ο συνοδηγός. Τότε, ο αδερφός του βγήκε από το όχημα για να τον υπερασπιστεί. Όμως δεν έφτανε αυτό, ο  Κρητικός συνοδηγός κρατούσε ένα μαχαίρι 20 εκατοστών, γεγονός που τρομοκράτησε τους Γερμανούς οι οποίοι έτρεξαν να μπουν στο αυτοκίνητο για να φύγουν άμεσα.Η άγρια καταδίωξη όμως ξεκίνησε και πάλι για τους άτυχους Γερμανούς επισκέπτες της χώρας μας. Το αγροτικό συνέχισε να χτυπάει το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και όταν τους προσπέρασαν έκαναν κατευθείαν όπισθεν για να καρφωθεί η καρότσα του αγροτικού στο παρμπρίζ του αυτοκίνητου. Οι επιβάτες όμως του οχήματος σώθηκαν χάρη στην παρέμβαση των ντόπιων. Σοκαρισμένοι οι Γερμανοί τουρίστες έφτασαν στο ξενοδοχείο τους με το διαλυμένο αυτοκίνητο και διασχίζοντας το Ρέθυμνο.

Σε βάρος των δύο κρητικών, έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων, για φθορά ξένης περιουσίας και για απλές σωματικές βλάβες. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες επικοινώνησαν μέσω δικηγόρου με την Ασφάλεια για να εκφράσουν την πρόθεσή τους να παραδοθούν.

Οι δύο δράστες της επίθεσης, 36 και 38 ετών έχουν βαρύ παρελθόν καθώς είναι γνώριμοι στις Αρχές, ο ένας για συμπλοκές και ο δεύτερος για υποθέσεις ναρκωτικών. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ζητήσει την άμεση κινητοποίηση των αρχών τον εντοπισμό των υπόπτων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει και παρέμβαση της αυτοδιοίκησης για να παραδοθούν οι δύο Κρητικοί άντρες στην αστυνομία.  

Καστελόριζο: Σεισμός 4,2 βαθμών Ρίχτερ

07/08/2022Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, στις 11.02 το πρωί της Κυριακής, κοντά στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 15 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Μεγίστης και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Πηγή: topontiki.gr

Θεσσαλονίκη: Οκτώ παιδιά με κορoνοϊό στο Ιπποκράτειο – «Προσοχή οι γονείς»

06/08/2022

Πάνω από 70 είναι τα παιδιά που νοσηλεύονται με κορoνοϊό σε παιδιατρικά νοσοκομεία και παιδιατρικές κλινικές της χώρας αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, μόνο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης βρίσκονται 8 παιδιά, με αποτέλεσμα η παιδιατρική κλινική να είναι γεμάτη. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποδίδει τη συγκεκριμένη εξέλιξη στη μη τήρηση των απαιτούμενων υγειονομικών μέτρων και επισημαίνει: «Καλύτερα μάσκα, τεστ, αποστάσεις παρά στον θάλαμο ενός παιδιατρικού νοσοκομείου».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Λόγω μη τήρησης των μέτρων προστασίας εφέτος το καλοκαίρι έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευόμενων παιδιών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία. Μεγαλύτερο από το χειμώνα παρ’ ότι λειτουργούσαν τα σχολεία.

Και βέβαια για να κρίνεται επιβεβλημένη η εισαγωγή των παιδιών σε νοσοκομείο εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Στη συνέχεια προσθέτει: «Σήμερα νοσηλεύονται 40 παιδιά στο Παίδων Αγίας Σοφίας, 11 παιδιά στο Αγλαΐα Κυριακού, 10 παιδιά στο Παίδων Πεντέλης και 5 παιδιά στο Καραμανδάνειο.Επίσης, νοσηλεύονται με κορωνοϊό πολλά παιδιά στις παιδιατρικές κλινικές νοσοκομείων.

Παράδειγμα, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης είναι γεμάτη η παιδιατρική κλινική στην οποία νοσηλεύονται 8 παιδάκια με κορωνοϊό. Προσοχή οι γονείς. Τήρηση των μέτρων προστασίας. Καλύτερα μάσκα, τεστ, αποστάσεις παρά στον θάλαμο ενός παιδιατρικού νοσοκομείου».


Στην Ελλάδα η αποστολή των Γάλλων πυροσβεστών για την πυροπροστασία

01/08/2008

Στην Ελλάδα βρίσκεται η αποστολή των Γάλλων πυροσβεστών, ώστε να συνδράμουν μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους τους στη μάχη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης που υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποστολή αποτελείται από 25 Γάλλους πυροσβέστες (μηχανοκίνητα τμήματα) και θα βρίσκονται στην Αθήνα έως το τέλος του Αυγούστου.

«Η παρουσία σας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο ισχυροί είναι οι δεσμοί του ελληνικού πυροσβεστικού σώματος με τους Γάλλους πυροσβέστες. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών Ελλάδας- Γαλλίας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, στην τελετή υποδοχής που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι μέσω του προγράμματος προεγκατάστασης (pre-positioning pilot project) αποδεικνύεται ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη λειτουργεί στην πράξη.

«Είμαι σίγουρος ότι και η δική σας παρουσία σήμερα κάτω από τις γνωστές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γαλλία αποδεικνύει ότι αυτό που λέμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και αδελφικές σχέσεις Γαλλίας - Ελλάδας, αποδεικνύονται στην πράξη σε δύσκολες στιγμές, όπου παρά τις δικές μας δυσκολίες εντούτοις τρέχουμε να συντρέξουμε τον αδελφό που είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός και προσέθεσε ότι πριν λίγες μέρες κατάφεραν και έστειλαν βοήθεια, 2 Canadair, στη Γαλλία για την αντιμετώπιση των δύσκολων πυρκαγιών στα νοτιοδυτικά της χώρας.

«Είναι για εμάς μια ξεχωριστή μέρα, για τους Έλληνες και ειδικά για το Πυροσβεστικό Σώμα ότι η γαλλική αποστολή είναι και πάλι μαζί μας σε μια δύσκολη περίοδο που είναι γνωστό ότι κι εσείς στη Γαλλία αντιμετωπίζετε πολλές δυσκολίες από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Δεν σας κρύβω ότι η επιτυχία αυτού του προγράμματος προεγκατάστασης είναι μία απόδειξη ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να λειτουργεί με συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πράξη. Ήταν χαρακτηριστικό σε μία επίσκεψή μας πριν λίγες μέρες στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, που ακόμα και οι απλοί άνθρωποι ρωτούσαν πότε θα μας έρθουν οι Γάλλοι φέτος. Οι συνάδελφοί σας οι Έλληνες πυροσβέστες μετά την περσινή εμπειρία αλλά και προηγούμενες εμπειρίες σας περιμένουν για να δράσετε από κοινού σε ένα δύσκολο πεδίο όπως είναι η σημερινή, η φετινή περίοδος των πυρκαγιών λόγω της κλιματικής κρίσης», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της γαλλικής αποστολής, Σιλβάν Σεβάλ, δήλωσε: «Θα είμαστε στην Ελλάδα για τον μήνα Αύγουστο ώστε να βοηθήσουμε την χώρα σας να "πολεμήσει" ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Έχουμε έρθει με τον εξοπλισμό μας, ώστε να μπορούμε να πάμε παντού για να ριχτούμε στη μάχη απέναντι στις δασικές πυρκαγιές».

Παράλληλα, η γαλλική αποστολή αποχαιρέτησε τους 28 συναδέλφους από τη Ρουμανία, οι οποίοι αναχώρησαν για τη χώρα τους αμέσως μετά τη λήξη της τελετής υποδοχής.

Σημειώνεται ότι, έφτασε χθες στη χώρα μας η αντίστοιχη αποστολή από Νορβηγία, ενώ σήμερα φθάνουν και οι συνάδελφοί τους από τη Φινλανδία. Η νορβηγική αποστολή αποτελείται από 27 πυροσβέστες που θα αναπτυχθούν σε δύο βάρδιες και η φινλανδική από 48 πυροσβέστες σε δύο, επίσης, βάρδιες. Οι δύο αποστολές θα εγκατασταθούν στην Τρίπολη.


Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Κατηγορείται ότι βίαζε την μητέρα του κατ’ εξακολούθηση ο μητροκτόνος


29/07/2022

Ανατριχίλα και αποτροπιασμό προκαλούν τα νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση της μητροκτονίας στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης.

Αντιμέτωπος και με την πράξη του βιασμού της ηλικιωμένης μητέρας του, την οποία κατηγορείται ότι σκότωσε με άγριο τρόπο, το πρωί της περασμένης Τρίτης, στο σπίτι όπου ζούσαν, στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης, βρίσκεται ο 59χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια και κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα.

   Με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα αλλά και καταθέσεις που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, φαίνεται να προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος προέβη κατ' επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας και γι' αυτό τον λόγο ασκήθηκε σε βάρος του επιπλέον ποινική δίωξη για βιασμό, κατ' εξακολούθηση.

   Κατά πληροφορίες, το ιατροδικαστικό πόρισμα εκτός από τα θανατηφόρα χτυπήματα περιγράφει και κακώσεις από πράξεις βιασμού, οι οποίες προσδιορίζονται χρονικά πριν από την τέλεση της ανθρωποκτονίας και συγκεκριμένα «από λίγες ώρες μέχρι κάποια 24ωρα πριν τη δολοφονία».

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος, με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εξάρτησης από αλκοόλ, αρνήθηκε τον βιασμό, επαναλαμβάνοντας πάντως -όπως και προανακριτικά- ότι είχε κουραστεί φροντίζοντας επί πέντε χρόνια την κατάκοιτη και τυφλή μητέρα του. «Δεν άντεχα άλλο», φέρεται να είπε, ενώ διά του συνηγόρου του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό.

   Τη σορό της άτυχης 84χρονης είχε εντοπίσει ο αδελφός του κατηγορούμενου. Το θύμα έφερε θλαστικές κακώσεις στο πρόσωπο, όπως επίσης στη δεξιά τραχηλική και στερνική χώρα, αλλά και τραύμα στην αριστερή μετωπιαία περιοχή. Τα περισσότερα χτυπήματα φαίνεται πως έγιναν με τα χέρια, ενώ βρέθηκε και τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα με σπασμένο μπουκάλι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή που διενήργησε τη νεκροψία - νεκροτομή, στο τέλος ο δράστης φέρεται να στραγγάλισε το θύμα του.

  Από μαρτυρίες περιοίκων προέκυψε ότι ο 59χρονος νοσηλεύτηκε παλιότερα σε ψυχιατρικές δομές, ενώ δημιουργούσε συχνά προβλήματα στην περιοχή, λόγω της επιθετικής του συμπεριφοράς.

   Ο συνήγορός του, σε δήλωσή του, έκανε λόγο για «οικογενειακή τραγωδία», από την οποία «έλαμψαν διά της απουσίας τους οι κοινωνικές δομές της χώρας».


Θεσσαλονίκη: Καταγγελία ότι αστυνομικός άσκησε βία σε πολίτη
26/07/2022

Καταγγελία έκανε ότι έπεσε θύμα αυθαίρετης αστυνομικής βίας κάνει ένας 30χρονος στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (23/7) έξω από Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου.

Ο 30χρονος στάθηκε μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα για να χαιρετήσει ένα φίλο του και εκεί βρισκόταν ένα περιπολικό.

Ο οδηγός του περιπολικού φώναξε τότε στον 30χρονο να φύγει γιατί, όπως είπε, «του έκοβε τον αέρα».

Ο αστυνομικός βγήκε από το περιπολικό και οδήγησε τον 30χρονο μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου εκεί ξεκίνησε να του φωνάζει και να τον ρωτάει με έντονο ύφος, γιατί δεν έφευγε από το σημείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο 30χρονος τραυματίστηκε στον ώμο, ενώ το περιστατικό έληξε με την ταυτοποίηση του πολίτη από τον αστυνομικό.
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του περιστατικού από τον καταγγέλλων στο MEGA.

«Μου λέει “α εσύ δεν καταλαβαίνεις από λόγια”. Αισθάνθηκα ότι με τραμπούκιζε ο αστυνομικός, με τράβηξε από τον ώμο και με έβαλε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και μου μίλαγε με έντονο ύφος. Έχω κάνει αίτημα στην Αστυνομία για να μάθω τον υπηρεσιακό αριθμό του αστυνομικού και να προχωρήσω την μήνυση».


Πηγή: topontiki.gr

Φωτιά στα Μέγαρα: Πυροσβέστες έσωσαν σπίτι και άφησαν σημείωμα ζητώντας συγγνώμη επειδή έσπασαν την πόρτα

21/07/2022

Η φωτιά που ξέσπασε στα Μέγαρα την Τετάρτη πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και από τη μανία της δεν γλίτωσαν ούτε τα σπίτια από την περιοχή που ξέσπασε.

Ωστόσο κάποιοι ιδιοκτήτες σπιτιών στα Μέγαρα ήταν τυχεροί, καθώς οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών είχαν αποτέλεσμα και κατάφεραν να σώσουν πολλές περιούσιες.


Μάλιστα οι πυροσβέστες εκτός από τον επαγγελματισμό τους έδειξαν και την ανθρώπινη πλευρά τους, καθώς χρειάστηκε να σπάσουν μία πόρτα σπιτιού για να μπορέσουν να επιχειρήσουν και να το σώσουν από τις φλόγες, όμως φεύγοντας άφησαν σημείωμα στον ιδιοκτήτη ζητώντας συγγνώμη για την πόρτα.

Ο κύριος Νίκος Λάμψας μιλώντας στο OPEN είπε πως δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά και έβλεπε από την τηλεόραση πως οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα την ιδιοκτησία του και φοβήθηκε για το χειρότερο. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο οι άνδρες της Πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πως κατάφεραν να σώσουν το σπίτι του και ότι του άφησαν μέσα κάτι. Όταν ο κ. Λάμψας μπήκε στο σπίτι είδε ένα χειρόγραφο σημείωμα που ανέφερε «Συγγνώμη για την πόρτα έπρεπε να μπούμε μέσα».

Ο κ. Λάμψας ευχαρίστησε τους δύο πυροσβέστες τον Τάσο και τον Χρήστο και είπε πως το σημείωμα θα το κρατήσει για όλη του τη ζωή.

«Προσέφεραν τα μέγιστα. Τους ευχαριστώ από τη ψυχή μου γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι ο Τάσος και ο Χρήστος και όλο το πυροσβεστικό σώμα το σπίτι θα είχε καεί. Δευτερόλεπτα πριν η φωτιά είχε ακουμπήσει το σπίτι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι θυσιάζοντας πάρα πολλά πράγματα, έκαναν το χρέος του και το σημαντικό μας συγκίνησαν με αυτό το σημείωμα και θα το κρατήσουμε για όλη μας τη ζωή, θα το βάλουμε σε κορνίζα. Μας προσέφεραν τα μέγιστα ήρθαν εδώ έκαναν το χρέος του και στο τέλος ζήτησαν και συγγνώμη. Ήρθα εδώ τους βρήκα και μου είπαν σας έχουμε αφήσει κάτι. Τους ευχαριστώ δημόσια ξανά. Όλη τη νύχτα έμειναν εδώ μαζί μας».

Φωτιά Τρίπολη: Καλύτερη η εικόνα στην Μεγαλόπολη

20/07/2022


Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα από χθες το βράδυ της Τρίτης (19/07) η φωτιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας στην περιοχή Ρούτσι.

Η φωτιά παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη εικόνα, ωστόσο ακόμα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήδη έχουν σηκωθεί δύο εναέρια μέσα. Δύο ελικόπτερα, τα οποία με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού, προκειμένου να οριοθετήσουν τις εστίες της πυρκαγιάς.

Στο σημείο αυτή την ώρα, επιχειρούν 87 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και συνδρομή από ΟΤΑ με 22 οχήματα.

Κόρινθος: Δεν ήξεραν οι γονείς ότι ο 15χρονος είχε πάρει το αμάξι – Η μοιραία όπισθεν

19/07/2022

Σε άμορφη μάζα μετατράπηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 15χρονος στην Κορίνθου-Τριπόλεως, και έστειλε στον θάνατο την 18χρονη αδερφή του και έναν ακόμα 16χρονο. Ο ανήλικος έκανε όπισθεν στην εθνική επειδή έχασε την έξοδο για να γυρίσει στην Κόρινθο. Εκείνη την ώρα από πίσω ερχόταν ένα άλλο όχημα το οποίο έπεσε πάνω τους με ταχύτητα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παίδων με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ισχίο. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο 69χρονος Βρετανός, ο οποίος οδηγούσε το δεύτερο όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

«Δεν ήξεραν τίποτα οι γονείς»
Η θεία των δύο αδελφιών αποκάλυψε πως τα παιδιά πήραν κρυφά το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου της οικογένειας για να πάνε βόλτα.

«Είχε κρύψει ο πατέρας του το κλειδί, αλλά βρήκαν τα παιδιά το δεύτερο κλειδί και έφυγαν τα παιδιά 2:30 τη νύχτα. Δεν ήξεραν τίποτα οι γονείς. Το είχε ξανακάνει μια φορά ο 15χρονος να πάρει τα κλειδιά κρυφά, οι γονείς έκρυβαν τα κλειδιά» ανέφερε μεταξύ άλλων η θεία των παιδιών στον Alpha.

«Τα παιδιά δεν είχαν πιει. Ο δρόμος έχει ένα σημείο που την «πατάνε» όλοι, αν δε στρίψεις σωστά μετά φτάνεις Τρίπολη για να γυρίσεις πίσω. Ήταν 4 μέτρα πιο μπροστά από το σημείο και πήγαν να κάνουν όπισθεν για να γυρίσουν πίσω κατευθείαν αλλά έγινε το τροχαίο», ήταν τα λόγια της.

«Έμαθε ότι πέθανε η αδερφή του και ούρλιαζε. Του το είπε η μαμά του. Τι να πρωτοκρατήσει κρυφό. Το άλλο παιδί που πέθανε ήταν γείτονας, φίλος. Η Αναστασία (η αδερφή) έφυγε ακαριαία, τα παιδιά που πέθαναν κάθονται πίσω και πέθαναν αμέσως» κατέληξε η θεία των δύο παιδιών.
Μαδιάς: Η πρόσκρουση στο οπίσθιο τμήμα θα μπορούσε να συμβεί και με 70-75 χλμ
Ο ειδικός εμπειρογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων-δυστυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς μίλησε στον ΣΚΑΪ για το δυστύχημα στην εθνική οδό.

«Προφανώς ο νεαρός έχασε τον δρόμο, πέρασε την είσοδο για να μπει στο βενζινάδικο και έκανε όπισθεν. Ο έτερος οδηγός θα μπορούσε να δει, να επιβραδύνει, να προλάβει. Το τροχαίο αυτό δεν έγινε στην καρμανιόλα του ΒΟΑΚ έγινε σε έναν κλειστό, σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Η πρόσκρουση στο οπίσθιο τμήμα θα μπορούσε να συμβεί και με 70-75 χλμ. Παραμορφώθηκε το μισό τμήμα του ζωτικού χώρου καμπίνας, δεν άφησε καθόλου χώρο επιβίωσης, έχει πάθει γεωμετρική στρέβλωση. Αν το χτύπησε με 70χλμ εκείνη τη στιγμή η καρδιά ενός μέσου ανθρώπου ζυγίζει 240 γραμμάρια, για ένα δέκατο του δευτερολέπτου αδρανοποιήθηκε με τεράστια δύναμη, περίπου 17 κιλά. Δεν υπάρχουν ασφαλή αυτοκίνητα, ούτε θα υπάρξουν, υπάρχει ασφαλή οδήγηση».

«Κατά κόρον» είπε ότι συμβαίνει να παίρνουν τα αυτοκίνητα ανήλικοι. «Υπάρχει ανομία και στα συγκοινωνιακά δρώμενα» πρόσθεσε. Για όσους οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι δικάζονται για 3 χρόνια και κύριοι παίρνουν αναστολή για να κάνουν τα ίδια. Κατευθείαν στο θάνατο είπε για την όπισθεν. Υπάρχει και ο εγωισμός του Έλληνα, μειωμένη γνώση έως και ανύπαρκτη στην οδική ασφάλεια».


Θρήνος στην Κόρινθο για το θανατηφόρο τροχαίο: 15χρονος ο οδηγός του αυτοκινήτου – Νεκρή η αδελφή του


18/07/2022

Θρήνος στην Κόρινθο για το θανατηφόρο τροχαίο: 15χρονος ο οδηγός του αυτοκινήτου – Νεκρή η αδελφή του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κορινθία μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στα ΣΕΑ Σπαθοβουνίου στο 95ο χλμ.

Δύο νεκροί, ένα κορίτσι 18 ετών, η Α.Κ. από την Κόρινθο και ένα αγόρι 16ετών, ο Α.Η. από τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οδηγούσε ο 15χρονος αδελφός της 18χρονης, Γ.Κ., ο οποίος είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο και αυτό στην ίδια κατεύθυνση. Η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή.

Στο σημείο μετέβησαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από την Κόρινθο, η πυροσβεστική υπηρεσία και περιπολικά της Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Νεστάνης.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Νεστάνης.

Φωτιά Έβρος: Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο


6/7/2022


Μάχη με τις φλόγες στην περιοχή των Φερών στον Έβρο δίνουν οι πυροσβέστες. Στην περιοχή κατέφθασαν και αναέρια μέσα.

Η φωτιά ξέσπασε στις Φέρες στον Έβρο κοντά στην Εγνατία Οδό και γρήγορα επεκτάθηκε. Ήδη υπήρξε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, καθώς και άλλων περιοχών από Έβρο και Ροδόπη. Στην περιοχή χρησιμοποιήθηκαν και τα τρία εναέρια μέσα που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης: Τα δύο μικρά αεροπλάνα και το πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Στο σημείο ενεργούν πυροσβέστες από Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Σουφλί, Ορεστιάδα και Σάπες.

Χάρις στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, με τη χρήση και των εναέριων μέσων, η φωτιά οριοθετήθηκε, καίγοντας θάμνους και καλαμιές.

Η ανάρτηση του Πυροσβεστικού Σώματος:

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του 639km της Εγνατίας οδού Ηγουμενίτσας- Κήπων Έβρου.
Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μεγάλη πυρκαγιά ανάμεσα σε Δήλεσι και Σχηματάρι – Κινδυνεύουν σπίτια


4/7/2022


Φωτιά έχει ξεσπάσει στο Σχηματάρι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται σε αγροτοδασική έκταση στο Σχηματάρι και στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες 11 οχήματα 2 πεζοπόρα και ένα ελικόπτερο.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 04-07 σε δασικό σημείο ανάμεσα στο Δήλεσι και το Σχηματάρι, σύμφωνα με τοeviathema.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο μετά τις 12.00 πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα ενώ κινδυνεύουν και κατοικίες που βρίσκονται κοντά στο σημείο.

Στο σημείο άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Θήβα, Χαλκίδα και ενώ στο σημείο επεμβαίνει και ελικόπτερο erricson.

«Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο»: Η νέα ενημερωτική καμπάνια από την Πολιτική Προστασία και το ΠΣΜε κεντρικό σύνθημα «Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο», το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα παρουσιάζουν τα νέα τους ενημερωτικά spot (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά), στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

Μέσα από δυνατές εικόνες και λιτό αφηγηματικό λόγο, καταλαβαίνουμε πόσο εύκολο είναι συνηθισμένες δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως το κάψιμο ξερόκλαδων ή ακόμη μια καθημερινή συνήθεια στο εξοχικό μας όπως ένα barbecue με φίλους, να προκαλέσουν μια τεράστια καταστροφή.


Γιατί η φωτιά έχει δύναμη και δεν έχουμε το περιθώριο να την υποτιμούμε.

Γιατί η απροσεξία, η αμέλεια, μια στιγμή αστόχαστης ενέργειας αρκούν για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα και αυτό που δεν περιμέναμε ποτέ να συμβεί, συμβαίνει.

Όλα τα στατιστικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι 9 στις 10 πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη παρέμβαση, από ανθρώπινο λάθος. Όσο, λοιπόν, πλησιάζουμε στην «καρδιά» της αντιπυρικής περιόδου, είμαστε διπλά προσεκτικοί και δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο.

Ρούλα Πισπιρίγκου: Το Ανθρωποκτονιών της ζητά εξηγήσεις για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας
30/6/2022

Μετά από εισαγγελική παρέμβαση, η Ρούλα Πισπιρίγκου την Τετάρτη έγινε κλήση να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας. Κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, πήγε στις φυλακές του Κορυδαλλού και απέδωσαν την κλήση στην 33χρονη, την οποία και παρέλαβε η ίδια.

Προκειμένου η Ρούλα Πισπιρίγκου και οι συνήγοροί της να επισκοπήσουν το υλικό της δικογραφίας, αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

Την Τετάρτη οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου, που εποπτεύουν την προκαταρκτική έρευνα, αφού αποτίμησαν το υλικό της δικογραφίας που σχηματίστηκε έδωσαν παραγγελία προς το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ζητώντας να λάβουν ανωμοτί εξηγήσεις από την Ρούλα Πισπιρίγκου με την ιδιότητα της ύποπτης τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.

Πληροφορίες του enikos.gr, αναφέρουν ότι μετά την εισαγγελική παραγγελία, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ήταν σε ανοιχτή γραμμή με τον δικηγόρο της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνα Παπαδόπουλο. Έτσι, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μην μετέβαιναν οι αστυνομικοί στις φυλακές, αλλά να πήγαινε ο συνήγορος της 33χρονης στη ΓΑΔΑ, για να παραλάβει την κλήση, μαζί με αντίγραφο της δικογραφίας.

Τελικά, αποφασίστηκε να πάει κλιμάκιο στις φυλακές.  Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει περίπτωση η Ρούλα Πισπιρίγκου να δώσει εξηγήσεις μέσω υπομνήματος.Δικογραφία

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο φάκελος της δικογραφίας εκτός από την ιατροδικαστική έκθεση, που διαπιστώνει ως αιτία θανάτου των παιδιών την ασφυξία, περιλαμβάνει και πάνω από πενήντα καταθέσεις γιατρών, νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και προσώπων από το συγγενικό περιβάλλον της Πισπιρίγκου.


Οι ιατροδικαστές, χρησιμοποίησαν δύο μεθόδους για να συντάξουν το πόρισμά τους. Με την πρώτη μέθοδο αξιοποίησαν οποιοδήποτε εύρημα είχαν στη διάθεσή τους , όπως ιστολογικές εξετάσεις, φωτογραφίες κλπ και με τη δεύτερη προσέγγισαν την υπόθεση αποκλείοντας μία σειρά αιτιών θανάτου. Έτσι, απέκλεισαν το ενδεχόμενο η αιτία θανάτου της μικρής Μαλένας να ήταν η ηπατική ανεπάρκεια, όπως αρχικά είχε διαγνωστεί.

Σε ό,τι αφορά την 6,5 μηνών Ίριδα οι ιατροδικαστές είχαν στη διάθεσή τους περισσότερα ευρήματα που ξαναμπήκαν στο μικροσκόπιο.

Μετά τις εξηγήσεις από την Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία αρνείται ότι έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε βάρος των παιδιών της, η δικογραφία θα επιστρέψει στους εισαγγελείς, οι οποίοι και θα αποφασίσουν για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης εις βάρος της.

Η πρώτη αντίδρασή της Ρούλας Πισπιρίγκου μετά την κλήση της ως ύποπτη για τον θάνατο Μαλένας – Ίριδας

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε ότι «εξακολουθεί να είναι σε πολύ μεγάλη ανησυχία για τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τη συγκεκριμένη έρευνα και ειδικά μετά την έκδοση του πορίσματος. Έχει έντονη ανησυχία σε σχέση με την προβολή της υπόθεσής της, τη σκιαγράφηση γενικότερα της προσωπικότητάς της. Είναι ένα πρόσωπο που δικάζεται καθημερινά από τα ΜΜΕ και τα social media».

Ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι «η Ρούλα από την πρώτη στιγμή δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα στα παιδιά της. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε και έχει πει επανειλημμένως είναι ότι «προσπαθούν να μου φορτώσουν και τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών». Αρνείται κατηγορηματικά ότι έβλαψε τα παιδιά της.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή της Ρούλας Πισπιρίγκου με τον Μάνο Δασκαλάκη αν και θα περίμενε να έχει την ηθική στήριξή του.

“Με κατηγορούν οι άλλοι, με κατηγορεί κι εκείνος που ζήσαμε τόσα χρόνια μαζί;” είναι τα λόγια της, σύμφωνα με τον συνήγορό της.

Όπως τόνισε ο ίδιος, “την έχω δει πολλές φορές να σπάει” και συμπλήρωσε ότι παραμένει απομονωμένη στις φυλακές για λόγους ασφαλείας.

Ρούλα Πισπιρίγκου: Επιμένει ότι προσπαθούν να της φορτώσουν τους θανάτους των 2 παιδιών
   
Η μητέρα επιμένει στον ισχυρισμό ότι προσπαθούν να της «φορτώσουν» τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της, Όθωνας Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαδόπουλος, είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως η Ρούλα Πισπιρίγκου εξακολουθεί να είναι σε έντονη ανησυχία ειδικά μετά την έκδοση του πορίσματος ωστόσο συνεχίζει να υποστηρίζει ότι «δεν έχει κάνει τίποτα στα παιδιά». «Τα λόγια της είναι αυτά που έχω πει εξαρχής ότι “προσπαθούν να της φορτώσουν και τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας”» είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της. Η ανησυχία της αφορά στη σκιαγράφηση της προσωπικότητάς της ως ένα πρόσωπο που, σύμφωνα με τον δικηγόρο της «δικάζεται καθημερινά».

Δεν υπήρξε ωστόσο, όπως επισήμανε, υπόνοια από μεριάς της ότι το έχει κάνει κάποιος άλλος. «Πρέπει να ελέγξουμε πολύ προσεκτικά το πόρισμα για να δούμε τι άλλαξε μετά από τρία και 1,5 χρόνο αντίστοιχα και να δούμε πως ξαφνικά κάποια παθολογικά αίτια μετατράπηκαν σε εγκληματικές ενέργειες» συμπλήρωσε. «Το σημαντικό που αλλάζει τα δεδομένα εμάς είναι ότι από σήμερα θα έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα της δικογραφίας τα οποία χρειαζόμαστε χρόνο να τα μελετήσουμε» σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ερωτηθείς για την κλήση για ανωμοτί κατάθεση από πλευράς της, ο δικηγόρος της τόνισε αυτή μπορεί να γίνει μέσω απολογητικού υπομνήματος για να βοηθηθεί χρονικά η διαδικασία αλλά αυτό δεν αποκλείει όπως να της υποβληθούν ερωτήσεις.

Όσον αφορά στον Μάνο Δασκαλάκη ο κ. Παπαδόπουλος μετέφερε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έχει καμία επαφή μαζί του. «Η ίδια είπε ότι έχει απόλυτη ανάγκη την ηθική στήριξη τουλάχιστον από τον σύζυγό της. ”Με κατηγορούν όλοι οι υπόλοιποι με κατηγορεί και ο σύζυγος που ζήσαμε τόσα χρόνια μαζί και αποκτήσαμε αυτά τα παιδιά”. Δεν θα έπρεπε να πιστεύει ποτέ ότι θα μπορούσε να στραφεί ενάντια στα παιδιά της’‘ είναι τα λόγια της» είπε ο κ. Παπαδόπουλος.

Τέλος, ερωτηθείς αν ο ίδιος έχει δει τη Ρούλα Πισπιρίγκου να «σπάει» απάντησε «πολλές φορές» ενώ είπε ότι παραμένει σε απομόνωση στη φυλακή.

Ραφήνα: Συγκλονίζει αλλά και προκαλεί προβληματισμό ο λόγος για τον οποίο δολοφονήθηκε άγρια ο 42χρονος


27/6/2022

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την άγρια δολοφονία του 42χρονου στην Ραφήνα, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, έξω από μπαρ για ασήμαντο λόγο.
Αφορμή φαίνεται πως στάθηκε, ένα «σκούντημα» στην αναμονή στην τουαλέτα που αρχικά ξεκίνησε με μία ήπια λογομαχία και εξελίχθηκε σε έντονο διαπληκτισμό και τον δολοφονικό  ξυλοδαρμό.

Τι συνέβη
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το επεισόδιο στην τουαλέτα που μεταφέρθηκε αργότερα στον κυρίως χώρο του καταστήματος, οι υπεύθυνοι του μπαρ έδιωξαν τους διαπληκτιζόμενους εκτός αυτού για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι πελάτες.

Όμως κι εκεί τα πνεύματα δε φέρεται να ηρέμησαν κι ακολούθησαν νέες προστριβές και ο ξυλοδαρμός, του 42χρονου που άφησε την τελευταία του πνοή.

Το φονικό έγινε μπροστά στα μάτια αρκετών ανθρώπων
Ο 42χρονος έπινε ποτό μαζί με την κοπέλα του και δύο ακόμη άτομα, τον ξάδερφό του και μία φίλη του. Όπως ανέφεραν μάρτυρες, τα χτυπήματα ήταν ιδιαίτερα βίαια.

Ο 42χρονος έπεσε αιμόφυρτος στο πεζούλι και οι νεαροί διέφυγαν προς την παραλία της Ραφήνας, με ένα μπλε τζιπ.

Αμέσως μετά ο 42χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Ο άτυχος άνδρας ήταν τόσο άγρια χτυπημένος, και παρά το γεγονός ότι διασωληνώθηκε αρκετά γρήγορα δεν κατάφερε παρά να ζήσει μερικές μόνο ώρες.
Αυτοί είναι οι δράστες
Η  Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τους ένστολους του τοπικού τμήματος, προχώρησε στην σύλληψη δύο 24χρονων αλβανικής καταγωγής  που διαμένουν στην περιοχή κι ήταν φίλοι και συμμαθητές.

Οι δράστες είχαν αντιληφθεί ότι κλοιός έσφιγγε, με αποτέλεσμα να παραδοθούν στην αστυνομία σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν προσαχθεί ακόμη δυο άτομα και εκκρεμεί σε βάρος η δημιουργία δικογραφίας.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν έχουν ποινικό μητρώο όπως έχει μνημονευθεί αρχικά. Επιπλέον σύμφωνα με αναφορές αστυνομικών δεν επιβεβαιώθηκε σε πρώτη φάση η χρήση σιδερογροθιάς από τους δράστες.


Κορονοϊός: Ξανά στα ύψη το ιικό φορτίο – Στο κόκκινο 71 περιοχές

21/6/2022

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Το έκτο κύμα της φαίνεται να διανύει η πανδημία του κορονοϊού αφού, σε 15 χώρες της Ευρώπης, οι λοιμώξεις αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό (πάνω από 30%).

Σε εφτά χώρες της Γηραιάς Ηπείρου σημειώνεται αύξηση και στον αριθμό των θανάτων. Την ίδια στιγμή, στη χώρα μας, το ιικό φορτίο βάζει ξανά «στο κόκκινο» αρκετές περιοχές, ενώ αισθητή είναι και η αύξηση στα κρούσματα.

Όπως αναφέρει άρθρο στο ethnos.gr σύμφωνα με το ECDC, παρατηρείται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και πίεση στα νοσοκομεία (όχι όμως στις ΜΕΘ) σε 29 από τις 45 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ, στην Ελλάδα, ο δείκτης μεταδοτικότητας (Rt), καταγράφεται πάνω από το 1 σε 71 από τις 76 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Τις τελευταίες δέκα μέρες στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων της τάξης του 60% - 70%, η οποία αποτυπώνεται και στη θετικότητα στα τεστ στο 6% - 7%, ενώ ο δείκτης μεταδοτικότητας Rt έφτασε, σε πανελλαδικό επίπεδο στο 1.24. Οι επικρατέστερες αυτή τη στιγμή μεταλλάξεις, Όμικρον 4 και 5, είναι τέσσερις φορές πιο μεταδοτικές από τη γρίπη.

Το επιδημιολογικό εργαλείο καταγραφής και πρόγνωσης της νόσου Covid-19, που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, cello.org.gr, αναφέρει ότι, στη χώρα, μόνο πέντε περιφέρειες έχουν δείκτη μεταδοτικότητας Rt κάτω του 1. Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι, ένα μολυσμένο από κορονοϊό άτομο, μεταδίδει τη νόσο σε λιγότερο από έναν άνθρωπο, με αποτέλεσμα την ύφεση και τη συρρίκνωση της διασποράς. Υποχώρηση της πανδημίας παρατηρείται, σε πέντε περιοχές της Ελλάδας. Αυτές είναι η Ιθάκη (0.99), το Άγιο Όρος (0.98), το Κιλκίς (0.89), η Ευρυτανία (0.80), και η Ικαρία (0.73).Ποιες περιοχές «βράζουν»

Πάνω από τη μονάδα, στον δείκτη Rt βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, 71 από τις 76 περιφέρειες, με τέσσερις από αυτές να ξεπερνούν το Rt 1.50. Στο «κόκκινο» είναι οι:


Κως με 1.62
Ζάκυνθος με 1.58
Κάρπαθος – Κάσος με 1.56
Ηράκλειο Κρήτης με 1.53

Υψηλό δείκτη μεταδοτικότητας έχουν, ακόμα, τα Χανιά (1.49), η Κέρκυρα (1.45), η Λευκάδα (1.45), το Λασίθι (1.43) και η Κάλυμνος (1.42). Επίσης, η Μύκονος (1.39), η Άνδρος (1.38), το Ρέθυμνο (1.37), η Κοζάνη (1.36) και η Μαγνησία (1.36). Αρκετά ψηλά αν και κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο του δείκτη μεταδοτικότητας στο 1.24 βρίσκονται η Αττική (1.23) και η Θεσσαλονίκη (1.24), καθώς επίσης και η Σύρος (1.28), η Λάρισα (1.26) και η Αχαΐα (1.25).

Προφυλακιστέος ο δολοφόνος του Κώστα στο Μυλοπόταμο: Είμαι συγκλονισμένος είπε στην ανακρίτρια17/6/2022
Από κοινού η Ανακρίτρια και ο Εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέο τον 44χρονο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 22χρονου Κώστα στον Μυλοπόταμο.

Σύμφωνα με το Cretapost.gr η ανακρίτρια παρέμεινε για περισσότερο από τρεις ώρες στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Ρεθύμνου προκειμένου να πάρει απολογία από τον 44χρονο. Για λόγους ασφαλείας εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές αποφάσισαν τη μη μεταγωγή του 44χρονου στα δικαστήρια αλλά η απολογία να γίνει στα κρατητήρια.

Ο δράστης ενώπιον της Ανακρίτριας ισχυρίστηκε για μία ακόμη φορά πως θόλωσε το μυαλό του όταν ο 22χρονος συγχωριανός του τον προκάλεσε μιλώντας με άσχημα λόγια για συγγενείς του ζώντες και νεκρούς.

Αναφέρθηκε στις τεταμένες σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ των δύο οικογενειών εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και σε συγκεκριμένα περιστατικά που είχαν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες.

Μετανιωμένος και συγκλονισμένος ο δράστης

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κ. Διονύσιο Βέρρα ισχυρίστηκε ότι «δεν μπόρεσε να διαχειριστεί συναισθηματικά αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή συνέβη. Έγινε δέκτης μιας απίστευτης χυδαιότητας από την πλευρά του θανόντος και το οποίο δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Σε οποιοδήποτε βιωτικό συμβάν δεν αναπαραγάγουμε on camera τις χυδαιότητες. Αυτά υπάρχουν στην δικογραφία και είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου. Ένας άνθρωπος που έχει αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή ενώ μέχρι χτες η ζωή του ήταν σύννομη δεν μπορεί παρά να είναι μετανιωμένος και συγκλονισμένος. Η απολογία του στην Ανακρίτρια ξεκίνησε λέγοντας είμαι συγκλονισμένος από αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί να χαθεί μία ανθρώπινη ζωή και μάλιστα από τα χέρια μου;. Έτσι είπε στην προανακριτική του απολογία. Ευελπιστούμε ότι οι δικαστές θα σκύψουν στους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και θα του αποδώσουν Δικαιοσύνη όπως πραγματικά πρέπει. Δηλαδή να τιμωρηθεί αλλά στις διαστάσεις που του πρέπει. Να τιμωρηθεί ο κατηγορούμενος αναμφίβολα γιατί αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή αλλά στη διάσταση και με τον τρόπο που πρέπει.Καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου βρίσκονται η σύζυγος του αλλά  και συγγενικά του πρόσωπα ενώ οι δυνάμεις της Αστυνομίας ήταν ισχυρές.

Στις εντάσεις αυτές, μεταξύ των δύο οικογενειών, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου που μόλις είχε γίνει πατέρας ,αναφέρθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης του δράστη κ. Διονύσιος Βέρρας.


Ο κ. Βέρρας τόνισε σε υψηλούς τόνους ότι κανένας δεν δικαιολογείται να αφαιρεί τη ζωή του άλλου. Κανείς δεν μπορεί να τιμωρήσει με θάνατο κανέναν. Η ανθρώπινη ζωή έχει μοναδική κορυφαία αξία. Μόνο ο Θεός μπορεί να πάρει την ανθρώπινη ζωή. Κανείς άλλος και για κανέναν λόγο δεν μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι θέση, κοινωνική κατάκτηση, πολιτισμός. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας τότε ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φθάνουμε και να θρηνούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και δεν μπορεί να αφαιρεθεί από κανέναν.

Έκρυθμη η κατάσταση στο Αργουλιό Μυλοποτάμου

Υπό το φόβο της αντεκδίκησης συγγενείς του δράστη έχουν ήδη απομακρυνθεί από το χωριό ενώ ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν καθημερινά στο σημείο.

Στόχος όλων είναι τα πνεύματα να καταλαγιάσουν. Όπως τόνισε άλλωστε και ο συνήγορος υπεράσπισης αυτό είναι δουλειά της κοινωνίας και προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι οι κοινωνίες έχουν ισχυρότατα αντισώματα. Υπάρχουν δυνάμεις κοινωνικές εσωτερικές που θα λειτουργήσουν κατευναστικά την κατάλληλη στιγμή. Στις μικρές κοινωνίες είναι όλοι λίγο πολύ συγγενείς και είναι όλοι δεμένοι μεταξύ τους. Αν μπορέσουν να καταλάβουν ότι αυτό που έγινε ήταν προϊόν μιας ανόητης συμπεριφοράς, γενικώς καταδικαστέας, διότι αυτό το αχαλίνωτο κοινωνικά μπορεί να σε φέρει σε ακραίες καταστάσεις, αν το συνειδητοποιήσουμε και κάνουμε ένα βήμα πίσω, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.

H ΙΚΕΑ ανακαλεί καφετιέρα – Πιθανότητα έκρηξης, μην τη χρησιμοποιείτε

8/6/2022

H ΙΚΕΑ προχωρεί σε ανάκληση καφετιέρας εσπρέσο, συγκεκριμένων κωδικών παραγωγής και καλεί όλους όσοι την έχουν στην κατοχή τους να σταματήσουν να τη χρησιμοποιούν καθώς υπάρχει πιθανότητα έκρηξης.

«Καλούμε όλους τους καταναλωτές που διαθέτουν μηχανή εσπρέσο METALLISK 0,4 λίτρων με ανοξείδωτη βαλβίδα ασφαλείας, για χρήση σε εστία, να σταματήσουν να τη χρησιμοποιούν και να επικοινωνήσουν με την ΙΚΕΑ για πλήρη επιστροφή χρημάτων» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Στην ΙΚΕΑ έχουμε ως βασική μας προτεραιότητα την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Λόγω πιθανότητας να προκληθεί έκρηξη κατά τη χρήση, ανακαλούμε την καφετιέρα εσπρέσο METALLISK 0,4 λίτρων (ασημί ή γκρι χρώματος) για εστία. Ο κίνδυνος δημιουργήθηκε μετά από αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο υλικό και την κατασκευή της ανοξείδωτης βαλβίδας ασφαλείας της καφετιέρας. Η ανάκληση αφορά μόνο τα προϊόντα με κωδικό παραγωγής 2040 και 2204.

Ευχαριστούμε τους καταναλωτές για την κατανόησή τους» αναφέρουν τα ΙΚΕΑ

topontiki.gr

Φωτιά στη Βούλα: Καταστροφική η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό ιστό – Μετρούν πληγές
6/6/2022

Συνεχίζεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά χτες στο Πανόραμα Βούλας, που έκανε στάχτη περίπου 5.000 στρέμματα δασικής έκτασης.


Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ζημιές σε περιουσίες εντοπίζονται μόνο στην περιοχή της Άνω Βούλας, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές σε δέκα κτήρια, ενώ έχουν καεί ολοσχερώς ένα ΙΧ και μια μοτοσικλέτα και έχουν υποστεί ζημιές άλλα δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις οδούς Έκτορος, Αριστείδου, Θεσσαλίας, Αρματολών και Λαμίας, απ’ όπου απομακρύνθηκαν έγκαιρα οι κάτοικοι το απόγευμα του Σαββάτου.

Τα περισσότερα σπίτια, όπως αναφέρεται από το Π.Σ., έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά, σε τοιχοποιίες, κήπους, μαντρότοιχους έπιπλα κήπου, υδρορροές, τέντες, πέργκολες και ηλιακούς θερμοσίφωνες, αλλά σε ένα σπίτι στην οδό Αρματολών η φωτιά μπήκε μέσα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ισόγειο και τον 1ο όροφο, ενώ στο διπλανό του κάηκε η στέγη, έπεσαν οι σοβάδες εξωτερικά και καταστράφηκε το σαλόνι του κήπου.

Η καταμέτρηση από την Πυροσβεστική δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται, ενώ γίνεται παράλληλη καταμέτρηση από τον δήμο και την Περιφέρεια, προκειμένου να υπάρξει ακριβής λίστα με τις καταστροφές από την πυρκαγιά.

Το χρονικό της καταστροφής


Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, η φωτιά ξεκίνησε από υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στους πρόποδες του Υμηττού.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του σημείωνε πάντως πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η φωτιά στην Άνω Γλυφάδα, που έφτασε έως το Πανόραμα της Βούλας και απείλησε περιοχές στη Βάρη, ξεκίνησε από υποσταθμό.Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, αφού ξέσπασε η φωτιά, να έγινε ίσως έκρηξη ή να έπεσαν καλώδια, ενώ επιβεβαίωσε ότι ακολούθησαν διακοπές ρεύματος.

Μέσω μηνύματος από το 112 οι κάτοικοι της Άνω Βούλας κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς ασφαλές σημείο.


Ενώ πυρκαγιά ήταν σε εξέλιξη μέσα στα σπίτια στην Άνω Βούλα, εκδηλώθηκε η δεύτερη εστία στο βουνό, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη, σε σημείο με δάσος, όπου πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Νεκρός 45χρονος στη Βοιωτία: Τον μαχαίρωσε στον θώρακα για οικονομικές διαφορές


3/6/2022

Σοκ στη Βοιωτία. Ένας 45χρονος έπεσε νεκρός καθώς τον μαχαίρωσε 40χρονος για οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, το θύμα μεσολαβούσε στους κατοίκους της περιοχής και έκλεινε τα μεροκάματα  για τους συμπατριώτες του από το Πακιστάν. Οι δύο άνδρες συνεπλάκησαν για οικονομικής φύσεως διαφορές και ο 40χρονος πήρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 45χρονο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία που έσπευσε στο σπίτι, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο της Θήβας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο δράστης δεν είχε απομακρυνθεί από τον τόπο που εγκλήματος και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγο αργότερα.

Με την δικογραφία που έχουν σχηματίσει σε βάρος του οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών  θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη.

Τέλος η μάσκα και στους εσωτερικούς χώρους – Οι εξαιρέσεις


1/6/2022


Ύστερα από δύο χρόνια, η Ελλάδα επιστρέφει σε μια καθημερινότητα όπου η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς λόγους δεν θα είναι υποχρεωτική, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Από αύριο Τετάρτη (1/6) και έως τουλάχιστον τις 15 Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να εισέρχονται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους χωρίς μάσκα, ενώ η σύσταση να τη χρησιμοποιούν, για τη δική τους προστασία, παραμένει, κυρίως, προς όλους όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, «η άρση της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας σημαίνει ότι δε θα επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, ωστόσο παραμένει η προτροπή και η σύσταση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα σε όλους αυτούς τους χώρους κα ιδίως από τον πληθυσμό ο οποίος ανήκει στις ευάλωτες ομάδες».

Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας και οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και τα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ). Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας, ώστε να καθορίσει τι θα γίνει με τις μάσκες στα πλοία, με δεδομένο ότι μπαίνουμε στην τουριστική περίοδο. Στα αεροπλάνα η μάσκα δεν θα είναι υποχρεωτική, επειδή οι θέσεις είναι αριθμημένες αλλά και επειδή υπήρχε η σχετική παρότρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στα σχολεία
Χωρίς μάσκες θα μπορούν να πηγαίνουν από αύριο στο σχολείο και οι μαθητές.  Αντίθετα, η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική από μαθητές και φοιτητές κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων. Παράλληλα, οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν ένα rapid test κάθε εβδομάδα.

Ρόδος: Τον έφτασα 16 χρονών για να τον χάσω. Γιατί;

30/5/2022


Το υπουργείο υγείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια θανάτου του 16χρονου που είχε πάει με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο της Ρόδου.

«Με υψηλό πυρετό και με ιστορικό καρδιάς δεν κράτησαν το παιδί για νοσηλεία. Μας έστειλαν σπίτι με αντιπυρετικά» δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πατέρας του 16χρονου, ζητώντας να μάθει γιατί πέθανε το παιδί του. Σημειώνεται, ότι το παιδί είχε υποβληθεί σε μικρή ηλικία σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

«Με τέτοιο ιατρικό ιστορικό και χωρίς να του κάνουν αιματολογικές εξετάσεις μας έδιωξαν» είπε, τονίζοντας ότι δύο ημέρες μετά, με τον πυρετό να επιμένει, αναγκάστηκαν να μεταφέρουν το παιδί ξανά στο νοσοκομείο. «Τον έφτασα 16 χρονών για να το χάσω. Γιατί;» αναρωτήθηκε ο πατέρας.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
«Ο Αγρέλλης Ελευθέριος διακομίστηκε την 21/5/2022 στο ΤΕΠ και εισήχθη στην παιδιατρική κλινική με υψηλό πυρετό και διάγνωση σηψαιμία πνεύμονα και ενδοκαρδίτιδα. Έλαβε φαρμακευτική αγωγή και σταδιακά παρουσίασε βελτίωση της κλινικής του εικόνας.

Την 23/5/2022 αιφνιδίως η κλινική του εικόνα παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, λόγω μεγάλης συλλογής υγρών στους πνεύμονες και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”, η οποία πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΑΒ».

Φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Δύο διασωληνωμένοι, 9 άτομα στο νοσοκομείο - 44 απεγκλωβισμοί
27/5/2022

Σε εγκαταλειμμένο κτήριο δίπλα από αυτό που στεγάζονται τα Επιμελητήρια, Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό, φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της Αριστοτέλους, από την Εγνατία και από τη Σολωμού.

Απεγκλωβίστηκαν συνολικά 44 άτομα, δύο εκ των οποίων μεταφέρονται διασωληνωμένοι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 35 ετών, ενώ ακόμα 9 αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και μεταφερθηκαν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, νοσηλεύονται συνολικά 6 άτομα, ενώ ακόμη τρία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δημήτριος» με ελαφριά αναπνευστικά προβλήματα.

Αμέσως μετά την επιχείρηση κατάσβεσης, ο Υποστράτηγος και Συντονιστής του Επιχειρησιακού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μάριος Αποστολίδης, δήλωσε «Απεγκλωβίσαμε 44 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά που ήταν στο διπλανό φροντιστήριο αναφέρει το grtimes.gr.

Όπως επιπλέον είπε, «είχαμε πληροφορίες ότι πρόκειται για εγκλωβισμένα άτομα και ειδοποιήσαμε αμέσως μεγάλη δύναμη, 12 οχήματα με 40 άνδρες ανάμεσά τους δύο ειδικά οχήματα, για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε, αν έπρεπε, άτομα από τα μπαλκόνια». Όπως ακόμη είπε: «Περιβάλλαμε από τρεις πλευρές το κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά η οποία τελικά δεν ήταν στο κτίριο γραφείων ήταν στο διπλανό το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο και με σκουπίδια μέσα. Από εκεί μάλλον ξεκίνησε η πυρκαγιά και δημιουργήθηκε μεγάλο θερμικό φορτίο, για αυτό υπήρχε και ο έντονος καπνός που φαινόταν από μακριά. Η φωτιά δεν πέρασε στο διπλανό κτίριο».

Στην επιτυχή αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η δύναμη της αστυνομίας που έφτασε στο σημείο.

Όπως δήλωσε ο αστυνομικός, Αλέξανδρος Σφελινιώτης και οι αστυνομικοί βοήθησαν αρχικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στη διευκόλυνση του έργου της Πυροσβεστικής, ενώ στη συνέχεια βοήθησαν στους απεγκλωβισμούς και έδιναν παράλληλα ότι πληροφορίες είχαν προς τους άνδρες της Πυροσβεστικής που επιχειρούσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απεγκλωβίστηκαν συνολικά 44 άτομα, δύο εκ των οποίων μεταφέρονται διασωληνωμένοι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Μάλιστα, αναστάτωση προκλήθηκε και σε φροντιστήριο επί της οδού Εγνατίας 76 όπου παιδιά χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής άμεσα από το κτήριο. Να σημειωθεί πως δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

Αναπνευστικά προβλήματα αντιμετωπίζουν άτομα που κατάφεραν να εξέλθουν από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε κτήριο κοντά στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται στο σημείο και τα πληρώματα παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους. Σημειώνεται ότι συνολικά απεγκλωβίστηκαν 44 άτομα.

Πανικός επικράτησε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ανώγειο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Εγνατίας 76.

Ωστόσο, οι καπνοί έχουν μεταφερθεί σε διπλανά κτίρια και κυρίως σε γειτονικό φροντιστήριο, όπου αυτήν τη στιγμή βρίσκονται περίπου 25-30 παιδιά και για το λόγο αυτόν έχει στηθεί επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους, ώστε να μην κινδυνεύσουν από τις αναθυμιάσεις.

 Αυτήν τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές αυτόπτων μαρτύρων, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το κτήριο που στεγάζεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, παρά τον πυκνό καπνό. Γυναίκα που βρισκόταν σε κτήριο δίπλα από αυτό που πήρε φωτιά αναφέρει πώς αυτή μαζί με άλλα έντεκα άτομα κατάφεραν να βγουν χρησιμοποιώντας τις σκάλες, σύμφωνα με οδηγίες της πυροσβεστικής. Η γυναίκα ανέφερε ότι υπήρχαν πυκνοί καπνοί και σημείωσε ότι δεν άκουσε κάποια έκρηξη. «Βέβαια φοβηθήκαμε», σημείωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Μία άλλη γυναίκα αναφέρει ότι στον έβδομο όροφο του κτηρίου που στεγάζεται το ΒΕΘ, υπάρχει φροντιστήριο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν και παιδιά, όταν ξέσπασε φωτιά. Η γυναίκα, μητέρα του παιδιού, που βρισκόταν στο φροντιστήριο ανέφερει ότι τα παιδιά τρόμαξαν πολύ. Η ίδια έλαβε κλήση από την κόρη της για τη φωτιά και έσπευσε στο σημείο για να βεβαιωθεί πως η κόρη της ήταν καλά στην υγεία της. Από το φροντιστήριο δεν τραυματίστηκε κανένα παιδί και όλα κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το κτήριο.

Στο σημείο βρίσκονται ακόμη ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις Πρώτες Βοήθειες σε όλους όσοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Πηγή πληροφοριών voria.gr και grtimes.gr.

Σοκάρει ο πλοίαρχος που είδε την 5χρονη να πνίγεται: Δεν ήξερε να κολυμπάει το παιδί, είδα τα χεράκια του μόνο

26/5

Είδα το κοριτσάκι μόνο του στην θάλασσα, πνιγόταν. Ήταν σε απόσταση 60 μέτρων από το πλοίο μου. Ήμουν έτοιμος να πηδήξω στην θάλασσα, ενημέρωσα τις Αρχές. Ευτυχώς ήρθαν άμεσα

Συγκλονίζουν τα λόγια του καπετάνιου του πλοίου «Άγιος Νεκτάριος» που βρήκε την 5χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στη θαλάσσια περιοχή του Αργοσαρωνικού στο λιμάνι του Πειραιά.

Η περιγραφή του κ. Απόστολου Λαζαρίδη για το πώς βρέθηκε το κορίτσι είναι σοκαριστική.

«Ήταν ένα κοριτσάκι μόλις 5 ετών, μόνο του στη θάλασσα και πνιγόταν. Η απόσταση από το πλοίο μου ήταν περίπου 60 μέτρα. Ήμουν έτοιμος να πηδήξω στη θάλασσα. Ενημέρωσα τις Αρχές, οι οποίες ευτυχώς έφτασαν αμέσως και έβγαλαν έξω το κοριτσάκι», είπε χαρακτηριστικά ο πλοίαρχος και πρόσθεσε:

«Δεν ήξερε καθόλου να κολυμπάει το παιδί. Εγώ είδα τα χεράκια του μόνο».

Σημειώνεται ότι η 5χρονη νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου “Παίδων”.

Πέτρος Φιλιππίδης: Συνεχίζει την κατάθεση της η δεύτερη γυναίκα που καταγγέλλει απόπειρα βιασμού
25/5/2022

Για τρίτη ημέρα συνεχίζει να καταθέτει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δεύτερη γυναίκα η οποία καταγγέλλει για απόπειρα βιασμού τον Πέτρο Φιλιππίδη το 2010 μέσα στο θέατρο.

Σύμφωνα με άρθρο στο news.gr είναι η μόνη από τις γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον προφυλακισμένο ηθοποιό που καταθέτει με την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων καθώς οι άλλες δυο επέλεξαν να μιλήσουν κεκλεισμένων των θυρών.

Η μάρτυρας θα κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου που αρνείται κατηγορηματικά ότι προσπάθησε να βιάσει την νεαρή γυναίκα.

Η μάρτυρας, έντονα φορτισμένη, έχει περιγράψει με λεπτομέρειες στις προηγούμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου πώς ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε, όπως λέει, μέσα στο καμαρίνι του.

«Κατέβασε το κολάν μου και παρέσυρε μαζί και το εσώρουχο μου. Με φοβερή δύναμη μου άνοιξε τα πόδια και προσπάθησε να εισχωρήσει μέσα μου. Συνέχισα να κουνιέμαι ασταμάτητα, κάποια στιγμή μετακίνησε το χέρι του για να πιάσει το γεννητικό του όργανο. Τότε κατάφερα να μετακινήσω το πόδι μου και να τον απομακρύνω. Σηκώθηκα και κοπάνησα σε κάποιο έπιπλο που βρισκόταν δίπλα. Βρέθηκε πίσω μου κι ένιωσα το γεννητικό του όργανο να με ακουμπάει στο γυμνό μέρος του σώματος μου, στο μηρό περίπου» ανέφερε έντονα φορτισμένη και πρόσθεσε πως όταν προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα για να φύγει την βρήκε κλειδωμένη .

«Δεν μπορώ να περιγράψω τι ακριβώς αισθάνθηκα όταν το κατάλαβα. Άρχιζα να φωνάζω δυνατά «αααααα». Αυτός ατάραχος και ξενερωμένος. «Μη φωνάζεις τσάμπα, δεν είναι κανείς στο θέατρο», μου είπε. Έπιασα τσάντα και παλτό και άρχισα να κοπανάω την πόρτα με τα χέρια και τα γόνατα μου» περιέγραψε σημειώνοντας πως εκείνη τη στιγμή ο κατηγορούμενος την απείλησε πως θα την καταστρέψει φωνάζοντας: «Όσο εύκολα μπορώ να φτιάξω την καριέρα κάποιου, τόσο εύκολα μπορώ να την γκρεμίσω. Αν περάσεις αυτή την πόρτα θα σε καταστρέψω».

Πόρισμα σοκ για την φωτιά στη Βαρυμπόμπη που έκανε στάχτη 100.000 στρέμματα δάσους
24/5/2022

Πόρισμα φωτιά για τη μεγάλη καταστροφή στην Πάρνηθα παρουσιάζεται αναλυτικά σε άρθρο στο dikaiologitika.gr .

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του ΑΔΜΗΕ προκάλεσε την πύρινη κόλαση τον περασμένο Αύγουστο που αποτέφρωσε στρέμματα και κατοικίες.
Η μοιραία πυρκαγιά προκλήθηκε από τον πυλώνα ΧΑ 44 του δικτύου υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το εστιατόριο «Λεωνίδας» στη Βαρυμπόμπη και οφείλεται στη δημιουργία ισχυρών ηλεκτρικών τόξων λόγω μη καθαρισμού των μονωτήρων.

Τι έδειξε η αυτοψία
Η δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά είναι μέσα σε πυκνό πευκοδάσος. Από τις αυτοψίες στην περιοχή, την πορεία της πυρκαγιάς και τη φορά του ανέμου, εντοπίστηκε κάτω από πυλώνα υψηλής τάσης (150ΚV) με ονομασία ΧΑ 44, η αρχική εστία της φωτιάς.

Ακόμη στον συγκεκριμένο πυλώνα και σε έναν μονωτήρα διαπιστώθηκε η αποκοπή ενός δίσκου, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΝΕΑ.

Όπως προσδιορίζεται από το έγγραφο, οι θερμοκρασίες εκείνη την ημέρα ήταν υψηλότερες των 40 βαθμών Κελσίου και η υγρασία μικρότερη του 20%.

Αξίζει να σημειωθεί πώς ο πυλώνας ΧΑ 44 είχε ύψος περίπου 25 μέτρων και τα ΄δέντρα που βρίσκονταν στην περιοχή δεν ήταν κοντά στους αγωγούς, ούτε πλησίαζαν αυτούς. Ούτε υπήρχε υψηλή βλάστηση.Καταγράφεται λοιπόν, σύμφωνα και με τους αρμόδιους πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής, ως αίτια πρόσκληση των ισχυρών ηλεκτρικών τόξων, ο μη επαρκής καθορισμός των μονωτήρων από ρύπανσή τους, υπερτάσεις κλπ.

Τέλος, αναφορικά με το πόρισμα, αποκλείεται το ενδεχόμενο της σύμπτωσης, να είχε δηλαδή προκληθεί από κάποιον άλλο λόγο πυρκαγιά στο ίδιο σημείο που προκάλεσε την καταστροφή του μονωτήρα, τα ηλεκτρικά τόξα κλπ.

Silver Alert: Ο Θύμιος έχει εντοπιστεί στον Πειραιά - Βρίσκεται σε κατάσταση πανικού23/5/2022
Στον Πειραιά φαίνεται να εντοπίστηκε ο Θύμιος Μπουγάς που είχε εξαφανιστεί από τον Πύργο, μετά από επιθέσεις bullying που δέχθηκε από νεαρούς.

«Οι περιγραφές που παίρνουμε από εκείνη την περιοχή, ταιριάζουν με τον Ευθύμη, και ενδυματολογικά και ο σωματότυπος, ακόμα και ο μηχανισμός ομιλίας λόγω τραχειοστομίας» ανέφερε στον ιστότοπο thebest.gr o διοικητής του Silver Alert Γεράσιμος Κουρούκλης.
 
«Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε αναζήτησή του, παίζουμε το κρυφτούλι με τον Ευθύμη. Έχουμε τέσσερις με πέντε μαρτυρίες, είναι στην περιοχή του Πειραιά αλλά μόλις καταλάβει ότι κάποιος τον κοιτάει πιο έντονα, το βάζει στα πόδια και μέχρι να προλάβουν να μας ενημερώσουν έχει εξαφανιστεί. Δεν ξέρουμε αν γνωρίζει ότι το ψάχνουμε, όμως αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού και προσπαθεί να ξεφύγει από τους πάντες και τα πάντα».

Όπως τονίζει, ο κ. Κουρούκλης, ο Ευθύμης είναι τρομαγμένος και ζει ως άστεγος και επαιτεί: «Τον έχουν δει να βγαίνει από εγκαταλελειμμένα κτίρια αλλά μόλις τον πλησιάζουν, τρέχει και απομακρύνεται και μιλάμε για πολίτες, εθελοντές χωρίς διακριτικά. Όλα συγκλίνουν ότι είναι εκεί αλλά είναι πολύ τρομαγμένος. Είναι ενημερωμένες με φωτογραφίες πεζές περιπολίες της αστυνομίας αλλά και το λιμενικό σώμα μήπως προσπαθήσει να φύγει προς άλλη κατεύθυνση με πλοίο».

 
Επίσης, ο κ. Κουρούκλης απευθύνει έκκληση: «Όποιος δει τον Ευθύμη, δεν τον πλησιάζει αλλά αυτομάτως με το που θα το δει, καλεί στο 1065 και μας δίνει το τόπο για να ενεργοποιήσουμε εμείς τους εθελοντές και την αστυνομία. Στο μεταξύ, δεν τον αφήνει διακριτικά από τα μάτια του».

Κάτω Πατήσια: Άγριος ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε

20/5/2022

Σύμφωνα με την μητέρα της, δεν είναι ο μόνος ξυλοδαρμός που έχει υποστεί το κορίτσι.
Αδιανόητες εικόνες από το σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε στα Κάτω Πατήσια βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο έχει καταγραφεί ο άγριος ξυλοδαρμός μιας ανήλικης, μαθήτριας του σχολείου, από ομάδα κοριτσιών και αγοριών. Αυτός μάλιστα, σύμφωνα με την μητέρα της, δεν είναι ο μόνος ξυλοδαρμός που έχει υποστεί το κορίτσι, καθώς σε βάρος της, πέρα από τα σχεδόν καθημερινά περιστατικά απειλών και άσκησης ή απειλής άσκησης βίας, υπάρχει ακόμη μια επίθεση με δυνατά χτυπήματα.

Η μητέρα της μαθήτριας, ανέφερε πως «από την αρχή του 2021 άρχισαν να ενοχλούν την κόρη μου και τον Οκτώβριο συνεχίστηκαν οι επιθέσεις. Της επιτίθενται αγόρια και κορίτσια από το σχολείο, όχι από την τάξη της, επειδή νόμιζαν ότι «έδωσε» η κόρη μου τα ονόματα των παιδιών που έκαναν κατάληψη», ενώ σημείωσε πως τα περιστατικά είναι πολύ συχνά, λέγοντας χαρακτηριστικά «και στον πίσω χώρο του σχολείου την βρίζουν, την κλωτσάνε και την φτύνουν».

«Κάλεσα τον Διευθυντή, τον ενημέρωσα και του ζήτησα να καλέσει τους γονείς ορισμένων παιδιών για να βοηθήσει και μου απάντησε πως δεν μπορεί να με βοηθήσει. Τον ρώτησα αν μπορώ να κινηθώ νομικά και μου είπε φυσικά», σημείωσε η μητέρα του κοριτσιού.

Χωρίς μάσκες έως τις 15 Σεπτεμβρίου – Πού θα παραμείνουν υποχρεωτικές

18/5/2022
Τις τελικές αποφάσεις για τις μάσκες παίρνει σήμερα η επιτροπή των ειδικών καθώς αποφασίζεται σε ποιους εσωτερικούς χώρους θα παραμείνει υποχρεωτική η χρήση της.

Σύμφωνα με άρθρο στο newsbeast.gr , οι μάσκες θα παραμείνουν υποχρεωτικές σε νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, δομές υγείας, μετρό, τραμ και λεωφορεία. Δηλαδή στα μέσα μεταφοράς όπου δεν υπάρχουν αριθμημένες θέσεις.

Αντίθετα σε αεροπλάνα, πλοία και τρένα που οι θέσεις είναι αριθμημένες θα είναι προαιρετική η χρήση της.

Το μέτρο αυτό θα ισχύσει έως τις 15/09 και τότε θα επανεξεταστεί.


Ηλεία: Τραγωδία – Βρέφος 13 ημερών πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

16/5/2022

Θα έπρεπε να είναι για το ζευγάρι οι πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής τους. Είχαν γεννήσει δίδυμα. Ομως η ζωή είχε άλλα σχέδια. Το ένα απο τα δύο βρέφη, ηλικίας μόλις 13 ημερών, έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βυθίζοντας σε θλίψη την τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό έγινε στη Ζαχάρω της Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr, το νεογέννητο μωρό εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και οδηγήθηκε από τους γονείς του στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Το ιατρικό προσωπικό άμεσα παρέλαβε το νεογέννητο προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες και για 30 λεπτά του έκαναν KAΡΠΑ.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

 
Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες θανάτου
Αξίζει να σημειωθεί πως το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα (30 εβδομάδων).Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε το θάνατο το νεογέννητο δεν έχουν γίνει γνωστές και αναμένεται να εξακριβωθούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία θα υποβληθεί καθώς η ΕΛΑΣ διέταξε νεκροψία και νεκροτομή.

Η σορός του βρέφους θα μεταφερθεί αύριο στην Πάτρα.

Σοκ στον Αλμυρό: Εδειρε και έστειλε στο Νοσοκομείο την επτά μηνών έγκυο σύζυγό του


13/5/2022Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής  βίας, και μάλιστα με θύμα μια νεαρή μητέρα, που διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης, σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας, με το θύμα να καταλήγει για νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Βόλου και τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να μη διατρέξει κίνδυνο η υγεία μητέρας και του εμβρύου που κυοφορεί

Το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα. Μετά το συμβάν ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού  και ο δράστης, σύζυγος της γυναίκας, συνελήφθη. Ωστόσο επειδή το ζευγάρι έχει άλλο ένα παιδάκι μόλις 17 μηνών και καθώς δεν υπάρχει άλλος κοντινός άνθρωπος στο οικογενειακό περιβάλλον, για να αναλάβει τη φιλοξενία του, με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο στο τμήμα νεογνών, δίπλα στη μητέρα του η οποία θα παραμείνει στο Αχιλλοπούλειο για παρακολούθηση τουλάχιστον ένα 24ωρο ακόμη, μέχρι οι γιατροί να είναι σίγουροι ότι μητέρα και έμβρυο είναι καλά

Την υπόθεση χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού σύμφωνα με το volosday

Ο Πέτρος Κουσουλός για την υπόθεση της Πάτρας: Έχει συμβεί κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται11/5/2022

Έχει συμβεί κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται.... δήλωσε στην κάμερα ο Πέτρος Κουσουλός, αναφερόμενος στα γεγονότα της Πάτρας, για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας - Νομίζω εκεί θα καταλήξει και η δικαστική έρευνα...

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Πέτρος Κουσουλός τόνισε πως στην ουσία κάθε φορά που η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης χώριζαν, πέθαινε και ένα παιδί.

«Υπήρχε μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι και φαίνεται ότι κάθε φορά που ο σύζυγος εγκατέλειπε τη συζυγική στέγη, χανόταν και ένα παιδί. Απ’ ό,τι φαίνεται το βασικό κίνητρο ήταν ο Μάνος.

Έχει συμβεί κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται. Η ανακρίτρια έδωσε πολύ μεγάλη βάση στην κατάσταση του ζευγαριού, τι σχέση είχε ο Μάνος Δασκαλάκης με την Ρούλα Πισπιρίγκου. Δεν ερωτήθηκε ο Μάνος τι ακριβώς συνέβαινε με την Μαλένα και την Ίριδα» τόνισε ο Πέτρος Κουσουλός.

Κρήτη: 2χρονη «ξεπόρτισε» μεσάνυχτα από το σπίτι της -Την βρήκε περαστικός
10/5/2022

Θυμάστε το χαριτωμένο ξανθό αγοράκι στην ταινία «ο μπόμπιρας ξεπόρτισε»; Στη δική μας ιστορία που είναι πέρα ως πέρα αληθινή …ξεπόρτισε η μπέμπα, ένα πανέξυπνο πλασματάκι μόλις 2 ετών, το οποίο μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα το «έσκασε» από το σπίτι της οικογένειας και βγήκε στους δρόμους, σε περιοχή της Χερσονήσου.

Το απίστευτο περιστατικό καταδεικνύει ότι τα «σκασιαρχεία» δεν είναι μόνο κινηματογραφικά αλλά συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Ευτυχώς το συμβάν είχε happy end και το κοριτσάκι έπεσε εγκαίρως στα χέρια ενός καλού ανθρώπου. Το εντόπισε ένας 61χρονος Ελληνο-Φιλιππινέζος, ο οποίος περνούσε από το σημείο, σχολώντας από την εργασία του, σε ταβέρνα της περιοχής. Εν τέλει η μπέμπα μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου όπου παρέμεινε μέχρι το πρωί, με τους ανθρώπους της υπηρεσίας να κάνουν baby sitting λόγω βρεφικού …αντάρτικου.

Οι γονείς της μικρούλας, σύμφωνα με πληροφορίες του «Cretalive», ενημερώθηκαν για την «κοπάνα» το πρωί πια. Ξύπνησαν από το κουδούνι της πόρτας στις 7.50 το πρωί. Άνοιξε ο μπαμπάς και είδε τους αστυνομικούς. Τον ρώτησαν για το μωρό. «Κοιμάται στην κούνια του», απάντησε βέβαιος. Κούνια που τον κούναγε… Όταν οι αστυνομικοί εξήγησαν τι είχε συμβεί, οι άνθρωποι έπαθαν σοκ. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

 Τα δάκρυα του πατέρα: «ευχαριστώ τον Θεό και τον άνθρωπο που τη βρήκε»

  Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου με τον πατέρα να παραπέμπεται στο εδώλιο με την κατηγορία της έκθεσης κατά συναυτουργία (ως προς τη μητέρα η δικογραφία διαχωρίστηκε).

Ο άνθρωπος ξέσπασε σε κλάματα αναλογιζόμενος τι θα μπορούσε να είχε συμβεί στο παιδάκι τους. «Ευχαριστούμε τον Θεό και τον άνθρωπο που το βρήκε το παιδί…» είπε με λυγμούς.

«Είστε από τους τυχερούς» σχολίασε η πρόεδρος στον πατέρα. «Άλλοι σε ένα δευτερόλεπτο τα χάνουν όλα. Το πήρατε το μάθημα» είπε.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του πατέρα, κ. Παντελή Ρυακιωτάκη, νωρίς εκείνο το βράδυ ο εντολέας του ειδοποιήθηκε για το θάνατο της υπερήλικης γιαγιάς του και έτσι έφυγε για το χωριό προκειμένου να βοηθήσει στη διεκπεραίωση των διαδικαστικών της κηδείας.

Η σύζυγος με την μπέμπα έμειναν στο σπίτι. Η μαμά έπαιξε με το κοριτσάκι περίπου μέχρι τις 11 τη νύχτα οπότε και το έβαλε να κοιμηθεί στην κούνια του, στο παιδικό υπνοδωμάτιο. Η ίδια σιδέρωσε κάποια ρούχα και στη συνέχεια έπεσε και εκείνη για ύπνο.

Ο μπαμπάς επέστρεψε στην οικία τους γύρω στις 2.15 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Επειδή γύρισε αργά, μπήκε στο σπίτι αθόρυβα για να μην τις ξυπνήσει. Η «βόμβα» έσκασε το πρωί όταν οι αστυνομικοί, όπως προαναφέρθηκε, χτύπησαν το κουδούνι της κατοικίας.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε ότι οι γονείς έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσουν αυτό το κοριτσάκι, το οποίο μεγαλώνουν με πολλή αγάπη και στοργή. Η μπέμπα πηγαίνει σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό, η μονοκατοικία της οικογένειας είναι γεμάτη παιχνίδια ενώ διαθέτει και παιδότοπο.

Ο πατέρας κηρύχθηκε αθώος, ενώ διαβεβαίωσε το δικαστήριο ότι ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τεχνικό προκειμένου να εγκαταστήσει δέσμες πέριξ της κατοικίας και συστήματα συναγερμού σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο!

Πηγή: Cretalive

Καλό παράδεισο να' χεις: Απίστευτο εικόνες από κόντρες στην Αττική με το κοντέρ να δείχνει 260 χλμ/ωρα
9/5/2022

Οι κόντρες γρήγορων αυτοκινήτων και μηχανών συνεχίζουν να αποτελούν «πονοκέφαλο» για την ΕΛ.ΑΣ, καθώς σε καθημερινή βάση γίνονται τέτοιο στην Αττική, είτε με οργανωμένη μορφή, είτε σε μικρότερο βαθμό, ατομικά από τους οδηγούς.

Το Star παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών του ένα ρεπορτάζ για αυτούς, έχοντας εξασφαλίσει κάποια σχετικά ντοκουμέντα. Το ένα είναι από την περασμένη Πέμπτη σε έναν σκοτεινό δρόμο, με μεγάλη ευθεία, όμως το συγκλονιστικό είναι το δεύτερο.

Αυτό είναι τραβηγμένο από έναν δρόμο που θυμίζει την Αττική οδό, με τον οδηγό του ενός οχήματος να έχει πιάσει τα 260 χιλιόμετρα ανά ώρα, την ώρα που κάνει πλάκα με τον άλλον και του εύχεται καλό παράδεισο.

Ο «καταραμένος»
Το στίγμα του για αυτές τις κόντρες, έδωσε και ένας άνθρωπος που τις γνωρίζει πολύ καλά. Στην κάμερα του καναλιού μίλησε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ή αλλιώς «Καταραμένος» όπως είναι το παρατσούκλι του, συμμετείχε σε τέτοιους αγώνες για 35 χρόνια, καυτηριάζοντας αυτούς που βγαίνουν μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστους δρόμους που κυκλοφορούν οικογένειες, κάνοντας επίδειξη των ικανοτήτων τους.

«Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει το αμάξι τώρα, Κυριακή μεσημέρι, επειδή είναι πισωκίνητο και 100-200 άλογα και να πηγαίνει στο Λιμανάκια, στις οικογένειες να σκοτώσει κανέναν», είπε χαρακτηριστικά.

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ
Την προηγούμενη εβδομάδα, σε Λεωφόρο Σχιστού, Λυκαβηττό, Παλιό Αεροδρόμιο, Βουλιαγμένη και Βάρκιζα, η ΕΛΑΣ έγιναν 782 και βεβαίωσε 98 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, με αποτέλεσμα 24 οχήματα να ακινητοποιηθούν.Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

98 για υπερβολική ταχύτητα
24 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος
11 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
5 για μη χρήση κράνους
4 για επικίνδυνους ελιγμούς
3 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης
1 ανασφάλιστο όχημα
1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Γυναικοκτονία στην Καβάλα: Στραγγάλισε την μητέρα των παιδιών του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει
6/5/2022

Νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαΐου 2022 στις Πηγές του Δήμου Νέστου στην Καβάλα.

Ένας άνδρας 55 ετών σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το kavalapost, το ζευγάρι, που έχει δύο ανήλικα παιδιά, αντιμετώπιζε προβλήματα. Ο άνδρας φέρεται να στραγγάλισε τη γυναίκα και μετά να κάλεσε την Αστυνομία ο ίδιος.

Πιο συγκεκριμένα, ο 55χρονος στραγγάλισε τη σύζυγό του μέσα στο φαρμακείο τους, με το kavalaportal να αναφέρει ότι τη ζήλευε παθολογικά. Αρχικά, ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του προσποιούμενος ότι το φαρμακείο δεν θα ανοίξει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων της γυναίκας του. Έπειτα προσπάθησε δίχως αποτέλεσμα να δώσει τέλος στη ζωή του.

Τέλος, αποφάσισε να παραδοθεί καλώντας στην Αστυνομία και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβαλάς. Όπως αναφέρει το kavalanews, το ζευγάρι είχε καταγωγή από τον Αμυγδαλεώνα, ενώ τα παιδιά τους είναι 10 και 6 ετών. Το τραγικό συμβάν ερευνά το Τμήμα Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.

«Καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί όταν δεν άνοιξε το φαρμακείο», λέει γείτονας στο protothema.grΤο έγκλημα στην Καβάλα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Άνδρας που διαμένει πολύ κοντά στο φαρμακείο που διατηρούσε η 43χρονη δήλωσε στο protothema.gr ότι το ζευγάρι δεν είχε δώσει μέχρι τώρα δικαιώματα.

«Χθες το απόγευμα, αναστατωθήκαμε γιατί το φαρμακείο δεν άνοιξε. Αντιληφθήκαμε ότι κάτι έχει συμβεί γιατί πρόσφατα είχαμε μάθει ότι του έχει ζητήσει να χωρίσουν.


Έχουν δύο παιδιά και ποτέ δεν είχαν δώσει δικαιώματα για να καταλάβει το χωριό ότι κάτι συμβαίνει. Όλοι έχουμε σοκαριστεί γιατί η γυναίκα ήταν αξιόλογη και αγαπητή στη γειτονιά. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να ξέρει τι πραγματικά συνέβαινε μεταξύ τους, λέει στο protothema.gr

«Σέρνεται σαν φίδι ύπουλο…»: Ανατpιχιάζει η γυναικολόγος της Ρούλας Πισπιρίγκου που ξεγέννησε Μαλένα και Ίριδα

3/5/2022

Αναρτήσεις από τη γυναικολόγο που ξεγέννησε τη Μαλένα και την Ίριδα και αναφέρονται στην Πισπιρίγκου έφερε στο φως της δημοσιότητας το Πρωινό.

Δυο συγκινητικές αναρτήσεις, αυτές της γυναικολόγου της Ρούλας Πισπιρίγκου που έφερε στον κόσμο τη μικρή Μαλένα και την Ίριδα, έφερε στο φως σήμερα η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό». Την ίδια στιγμή, προς την επίλυση του θρίλερ οδηγούνται οι αρχές.

«Βαριά η νύχτα απόψε. Σέρνεται σαν φίδι ύπουλο τραβώντας άλυσους. .. τρίζουν τα χώματα… πως να υποδεχτούν έναν άγγελο; Οι άγγελοι φέγγουν στο στερέωμα καρδιά μου, ψυχούλα μου δεν κρύβονται στα άδυτα… Μωρό μου, έφυγες για άλλα μονοπάτια, για άλλους κόσμους, να ομορφύνεις με τα καταγάλανα ματάκια σου, το λαμπερό χαμογελάκι σου, το παιχνιδιάρικο μουτράκι σου. Παιδί της ψυχής μου, δε μπορώ να πω αντίο. Συγχώραμε… Συγγνώμη που δε πρόλαβα να μάθω, που δε πρόλαβα να διώξω τα σύννεφα να δεις το ουράνιο τόξο. Εγώ που φέρνω τη ζωή, που σας δίνω την πρώτη ανάσα, που χάνει η καρδιά μου έναν χτύπο για να σας δώσω το πρώτο κλάμα. Μωρό μου, τα χέρια μου έμειναν άδεια, τα μάτια μου υγρά από τον πόνο σου. Η ψυχή βρυχάται. Παιδί μου, καλό ταξίδι Μαλένα μου» αναφέρει η ανάρτηση της γυναικολόγου για τη Μαλένα.

Μετά το θάνατο της Ίριδας, η ίδια γυναίκα έγραψε ένα ακόμη έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κείμενο.

«Πριν 7 μήνες σε κράτησα στην αγκαλιά μου. Χθες έβλεπα το βίντεο που ανήρτησε η υπέροχη μαμά σου, χαμογέλασα στα σκέρτσα σου. Σήμερα, στο δρόμο να φέρω στη ζωή μια νέα ζωή, μαθαίνω ότι έχασα εσένα, μικρό μου ουράνιο τόξο. Μικρή μου Ίριδα, η ψυχή μου μαύρισε όπως εκείνη τη νύχτα» ανέφερε η ανάρτηση για την μικρή Ίριδα που έφυγε από τη ζωή επτά μόλις μήνες από τη γέννησή της.

Πρωτομαγιά: Συγκλονιστικό μήνυμα του τραυματισμένου λιμενεργάτη της Cosco – Απεργιακό «γλέντι» στο λιμάνι του Πειραιά


2/5/2022

«Θέλω το ατύχημά μου να είναι το τελευταίο [...] Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά»

Συγκλονιστικό ήταν το μήνυμα που έστειλε στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση των συναδέλφων του στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, ο τραυματίας λιμενεργάτης Τάκης Πέπας ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά»

Όπως ακούγεται από το βίντεο του «902» ο Τ. Πέπας από το νοσοκομείο μέσω τηλεφώνου απευθύνεται στους συναδέλφους του και λέει: «Θέλω να πω μια καλησπέρα σε όλη την εργατική τάξη. Παιδιά να είμαστε ενωμένοι. Θέλω το ατύχημά μου να είναι το τελευταίο και να είναι προάγγελος για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τις οικογένειές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας. Σας αγαπώ. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά».

Αμέσως η τελευταία φράση του γίνεται σύνθημα από τους συγκεντρωμένους απεργούς και ηλεκτρίζει ακόμα περισσότερο την ήδη συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα: «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά» μέσα σε ξέφρενα χειροκροτήματα.

Να ζουν με το κεφάλι ψηλά

Σημειώνεται ότι ο Τάκης Πέτας, τα ξημερώματα της Πέμπτης έπεσε από ύψος 12 μέτρων, κατά την διάρκεια εργασιών σε πλοίο, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων ασφαλείας και ακριβώς εξαιτίας του νέου εργατικού ατυχήματος οι λιμενεργάτες έχουν προχωρήσει σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις απαιτώντας υπογραμμή συλλογικής σύμβασης και μέτρα ασφαλείας για την εργασία τους.

Μετά το μεσημέρι σήμερα οι διαδηλωτές από τις απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς κατέφθασαν στο λιμάνι του Πειραιά για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους λιμενεργάτες ενώ μηνύματα συμπαράστασης φτάνουν απ’ όλη την Ελλάδα.

Τους χιλιάδες εργαζόμενους από όλους τους κλάδους χαιρέτησε ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος της ΕΝΕΔΕΠ τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη δίνει δύναμη στους εργάτες της COSCO «να συνεχίσουν τον αγώνα για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και να μπορούν να ζουν με το κεφάλι ψηλά».

Ανοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα βενζίνης - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις


26/4/2022

Ανοίγει σήμερα Τρίτη 26 Απριλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή των αιτήσεων για την επιδότηση των καυσίμων, η οποία κυμαίνεται από 40 - 55 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ανάλογα με τον ΑΦΜ.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις των δικαιούχων στην ειδική εφαρμογή γίνονται τμηματικά ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΦΜ τους, ως εξής:

- 26.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0 και 1

- 27.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2 και 3

- 28.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4 και 5- 29.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6 και 7

- 30.4.2022 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8 και 9


- Από την 1η.5.2022 και εξής, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα γίνεται με χρήση των κωδικών TaxisNet. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Μετά από την υποβολή αιτήσεων θα αντλούνται αυτόματα στοιχεία για το όχημα (ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας) και τον οδηγό (εισόδημα κλπ).

Τα βήματα της αίτησης

Η ΚΥΑ περιγράφει τα βήματα για την πίστωση του επιδόματος βενζίνης:

1. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι δικαιούχοι αιτούνται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Η ψηφιακή κάρτα εκδίδεται από τράπεζα

2. Η είσοδος του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην τράπεζα και εμβάζει αμελλητί το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

5. Ακολούθως, η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας: α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του.

6. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

7. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.7.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει.

8. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ

Τα ποσά

50 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και 35 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες:

- Βορείου Αιγαίου,

- Νοτίου Αιγαίου,

- Ιονίων Νήσων,

- Κρήτης,

- Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,

- Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

- Περιφερειακή Ενότητα Θάσου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

- Νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

- Νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

40 ευρώ για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και 30 ευρώ για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι είναι μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ. Μόνο αυτοί μπορούν να αιτούνται την χορήγηση επιδόματος βενζίνης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022.

Κάθε όχημα και μοτοσυκλέτα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το όχημα να είναι:

- σε κυκλοφορία,

- ασφαλισμένο και

- να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής αντλεί πληροφορίες για το όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο και τον ιδιοκτήτη του με την χρήση των εξής διαδικτυακών υπηρεσιών:

- Στοιχεία οχήματος και προφίλ κατόχου από την Α.Α.Δ.Ε.,

- Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας από την Α.Α.Δ.Ε.,

- Εύρεση ασφάλισης οχημάτων (Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης),

- Στοιχεία εισοδήματος και κατοικίας για την επιδότηση καυσίμων από την Α.Α.Δ.Ε, για τον έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος, μοτοσικλέτας-μοτοποδηλάτου, ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας και τον έλεγχο του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος

Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης

Το επίδομα βενζίνης πιστώνεται στον δικαιούχο είτε:

- σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από τράπεζα ή

- σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Διαδικασία πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό

- Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αιτήσεων, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητούν την πίστωση του επιδόματος σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

- Ο δικαιούχος μπαίνει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet, συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, κινητό τηλέφωνο) ενώ συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του και αιτείται την πίστωση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό αυτόν.

Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην τράπεζα για τον σκοπό της πίστωσης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, και εν συνεχεία εμβάζει, στο πιστωτικό ίδρυμα το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στον δικαιούχο.

Έκδοση κάρτας καυσίμων στα Κ.Ε.Π.

Η διαδικασία αίτησης και έκδοσης της κάρτας καυσίμων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου- δικαιούχου, χωρίς την τήρηση των προθεσμιών βάσει ΑΦΜ

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

- τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου,

- τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου, επιβεβαιώνοντας ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας του ή συνιδιοκτησίας του, ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας,

- τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού για είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος φυσικού προσώπου, το οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.

H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.

ΑΠΕ ΜΠΕ


Πάσχα 2022 – Χίος: Έκανε την πρώτη Ανάσταση ο «ιπτάμενος» ιερέας


23/4/2022

Με λαμπρότητα τελέστηκε στη Χίο η πρώτη Ανάσταση, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Ο ιερέας σκόρπισε δαφνόφυλλα σύμβολα της νίκης του Χριστού, με τους πιστούς να χτυπούν τα στασίδια.

Με κρότους και χτυπώντας τα Σήμαντρα στάλθηκε το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελιστρίας Χίου, που και φέτος το Πάσχα αποτέλεσε πόλο έλξης για εκατοντάδες πιστούς, που τηρουμένων των μέτρων και με τη χρήση μάσκας έσπευσαν να δουν τον π. Χρ. Γουρλή να μεταφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο το αναστάσιμο μήνυμα.

«Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι» έψαλε ο ιερέας π. Χριστοφόρος Γουρλής και αμέσως μετά η εκκλησία σείστηκε από τους χτύπους των Σημάντρων που σήμαναν τη νίκη του Θεανθρώπου επί του Θανάτου.


Πανικός στον Άγιο Παντελεήμονα: Άνδρας εισέβαλε στην εκκλησία και άρχισε να ουρλιάζει στο μικρόφωνο


20/4/2022

Ένα απρόοπτο συνέβη στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα το Σάββατο του Λαζάρου. Ένας άνδρας, αραβικής καταγωγής κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικής εκδήλωσης στον Ιερό Ναό, άρχισε να ουρλιάζει στο μικρόφωνο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το μικρόφωνο και άρχισε να φωνάζει ότι έχει σχέση με το Ισλάμ, επικαλούμενος λόγια από το Κοράνι.

Τότε δύο άνδρες από την εκκλησία πήγαν και τον απομάκρυναν από το σημείο. Παράλληλα ο ιερέας προσπάθησε να ηρεμήσει τους πιστούς, οι οποίοι θορυβήθηκαν.

Έπειτα από λίγο έφτασαν και αστυνομικοί στην εκκλησία, αλλά το περιστατικό είχε τελειώσει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας πιθανόν να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Νέος σεισμός στην περιοχή της Θήβας. Κούνηθηκε και πάλι η Αττική

7/4/2022


Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14:36 στην περιοχή της Θήβας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά της Ασωπίας στη Βοιωτία, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο δίνει τον σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ

Πάτρα - Λέων: Ο θάνατος της Τζωρτζίνας ήταν βασανιστικός - Ξεκλειδώνει την έρευνα για τους θανάτους των αδελφών της

30/3/2022

Η Τζωρτζίνα είχε βασανιστικό τέλος, υπέφερε αρκετά

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα και στην σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου για την ανθρωποκτονία από πρόθεση της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνας.  

Ο Γρηγόρης Λέων περιέγραψε πως ο θάνατος της Τζωρτζίνας «ξεκλειδώνει» την έρευνα για τους θανάτους των αδελφών της

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, «στο τρίτο παιδί έγινε ήταν μια πλήρης ιατροδικαστική διερεύνηση, όλοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και αποκλείονταν ουσιαστικά όλοι οι παθολογικοί και γονιδιακοί παράγοντες και όποιος άλλος παράγοντας μπορούσε να προκαλέσει έναν «φυσικό» θάνατο στο παιδί και αυτό που έμενε ήταν να διαπιστώσουμε τον εξωγενή παράγοντα που επέφερε τον θάνατο του παιδιού».


Σχετικά με την κεταμίνη, ο κ. Λέων είπε πως «η ουσία μπορεί να επιφέρει και μόνη της τον θάνατο, αλλά αυτό είναι ανάλογο και με την ποσότητας της. Σίγουρα επέδρασε μαζί με τα φάρμακα που έπαιρνε το παιδί».

«Η μητέρα με τις δημόσιες παρεμβάσεις της, μας περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο κατέληγαν τα παιδιά, μας περιέγραφε την σκηνή, ποιοι άλλοι ήταν παρόντες και προφανώς άθελα της και πως επήλθε ο θάνατος», επεσήμανε ο κ. Λέων, τονίζοντας σε αρκετά σημεία της συζήτησης του με τον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «το τρίτο παιδί ξεκλείδωσε την αιτία θανάτου ως εγκληματική ενέργεια».Όπως σημείωσε ο κ. Λέων, «ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τους ιατροδικαστές η κοινωνία να μην χάσει την εμπιστοσύνη της στην επιστήμη μας. Υπήρχαν αστοχίες που καθυστέρησαν μια διαδικασία. Αλλά ως επιστήμονες, έπρεπε να αποδείξουμε σε όλη την κοινωνία ότι μπορούν να μας εμπιστεύονται».

Ο Νίκος Χατζηνικλάου μίλησε και με τον ποινικολόγο Γιάννη Μαρακάκη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με την οποία είναι πλέον αντιμέτωπη η Ρούλα Πισπιρίγκου, ενώ οι δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1, ενδιάμεσα στην συζήτηση, μετέφεραν όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο:

Θάνατος τριών παιδιών στην Πάτρα: Νέα ανάρτηση από τον ιατροδικαστή Λέων για ασφυξία

27/3/2022

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος ασχολείται με την υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών από την Πάτρα, προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου σε μία νέα ανάρτηση στο Facebook που αφορά την υπόθεση.

Με τους ιατροδικαστές μέχρι τώρα, να μιλούν για ενδείξεις «ασφυκτικού» θανάτου για τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, τώρα, με την ανάρτησή του ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, βάζει το «κάδρο» του ασφυκτικού θανάτου και την υπόθεση του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας, της Τζωρτζίνας.

Συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Λέων γράφει:

«Διαβάζω ένα επιστημονικό άρθρο όπου σε περιστατικό απόφραξης των αεροφόρων οδών σε παιδί, το βασικό εύρημα που υπήρχε ήταν υποξαιμική- ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια».

Υπενθυμίζεται ότι τέτοιο εύρημα, υπήρχε στην περίπτωση της Τζωρτζίνας…


Αν μη τι άλλο πάντως, η εβδομάδα που ξεκινάει, αναμένεται να είναι μία εβδομάδα εξελίξεων για την πολύκροτη υπόθεση.


NEWSIT


Πάτρα: Κλειδί οι τοξικολογικές εξετάσεις της Τζωρτζίνας. Αποκαλυπτική συνομιλία της Νικολούλη με την μάνα

26/3/2022

Οι αποκαλύψεις στο θρίλερ των θανάτων των τριών παιδιών από την Πάτρα συνεχίζουν να συγκλονίζουν, εν αναμονή των επίσημων πορισμάτων των ιατροδικαστών.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων Τζωρτζίνας θα αποτελέσουν «κλειδί» όπως εκτιμούν ειδικοί για να ριχθεί φως στην υπόθεση και των τριών θανάτων.

«Συνήθως οι τοξικολογικές προηγούνται και οι ιστολογικές έπονται, δηλαδή πρώτα παίρνουμε το αποτέλεσμα των ουσιών και μετά αναμένουμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών. Μην έχετε αμφιβολία ότι και τα δύο πορίσματα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί» σημείωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

«Το μωρό πέθανε…»
Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» έφερε στο «φως» νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τη σχέση του ζευγαριού πριν και μετά το θάνατο της δεύτερης κόρης τους. Μάρτυρας αποκάλυψε ότι το ζευγάρι βρισκόταν κοντά στο χωρισμό με το σύζυγο να έχει προχωρήσει σε άλλη σχέση.

«Όταν εκείνος αποφάσισε να πει στη γυναίκα του ότι θα χωρίσουν, δηλαδή όταν είχε γεννηθεί το παιδάκι, της είπε ότι χωρίζουμε, ότι θα φύγει, ότι θα πάει να μείνει αλλού, ότι δεν μπορεί άλλο και εκείνη το είχε πάρει πάρα πολύ ψύχραιμα και του είχε πει εντάξει.Δεν θυμάμαι ακριβώς, μετά από λίγες ημέρες, την επόμενη, τον πήρε τηλέφωνο και του λένε έλα σπίτι γιατί το μωρό πέθανε» σημείωσε μάρτυρας μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ».
Ο μάρτυρας-κλειδί αποκάλυψε μάλιστα πως ο πατέρας των τριών κοριτσιών φοβόταν τις αντιδράσεις της συζύγου του επικαλούμενος ένα συγκεκριμένο περιστατικό.

«Εκείνος έλεγε ότι φοβόταν να φύγει γιατί η γυναίκα του έχει κάποιες ασταθείς συμπεριφορές και ότι είχε κάποια ξεσπάσματα και ότι την είχε δει, που της είχε πει κιόλας ότι ανησυχούσε, γιατί την είχε δει να πετάει το μωρό με πάρα πολλή δύναμη στην κούνια επειδή είχε θυμώσει» πρόσθεσε ο μάρτυρας.

Γειτόνισσα και φίλη της οικογένειας περιέγραψε τις εικόνες που διαδραματίστηκαν στο σπίτι της οικογένειας κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανάνηψης του 6 μηνών βρέφους της οικογένειας.

«Έτυχε να βγω έξω και ήταν το ασθενοφόρο που προσπαθούσαν να κάνουν ανάνηψη στο μωρό αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η Ρούλα καθόταν στην εξώπορτα της και έκλαιγε και φώναζε “πάρε εμένα”. Ο Μάνος την ταρακούναγε και της έλεγε “τι λες τώρα, τι λες τώρα;”. Η Τζωρτζίνα ήταν όρθια μέσα από την πόρτα, κοίταγε τον ουρανό, σήκωσε τα χεράκια της και λέει «μη μου το πάρεις κι αυτό, μη μου το πάρεις και αυτό» τόνισε η γειτόνισσα και φίλη της Ρούλας Πισπιρίγκου Έλενα Συνοδινού, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι κρίσιμες απαντήσεις των ιατροδικαστών.Γιώργος Κυπαρίσσης: Εντοπίστηκε στο Χαλάνδρι κρησφύγετο των απαγωγέων του23/3/2022Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του 45χρονου, πρώην πυγμάχου, ο οποίος συνελήφθη χθες Δευτέρα στο Χαλάνδρι από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την απαγωγή του Γιώργου Κυπαρίσση, η ΕΛ.ΑΣ εντόπισε το ένα από τα δύο κρησφύγετα των απαγωγέων.
Πρόκειται για χώρο στο Χαλάνδρι, όπου κρατήθηκε όμηρος ο επιχειρηματίας και είχε νοικιαστεί από μία γυναίκα από το Καζακστάν.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς και άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών «χτενίζουν» τον χώρο, προσπαθώντας να συλλέξουν δακτυλικά αποτυπώματα και DNA.

Στόχος είναι από τα ευρήματα να ταυτοποιηθούν τα υπόλοιπα δύο με τρία άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην απαγωγή Κυπαρίσση και παραμένουν ασύλληπτα.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής αναζητούν περίπου 500.000 ευρώ από τα λύτρα των 800.000€ που είχαν δοθεί από την οικογένεια του επιχειρηματία.

Πάτρα: Κοινά ευρήματα στους θανάτους των παιδιών - Το Ανθρωποκτονιών έχει φτάσει σε συμπέρασμα

22/3/2022

Η υπόθεση της Πάτρας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς τις τελευταίες ώρες ολοένα και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες και να φέρνουν μαζί τους ακόμα και συλλήψεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Γρηγόρης Λέων είπε ότι «αυτό που περιμένουμε είναι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, των τοξικολογικών και ιστολογικών από το τρίτο παιδί – που είναι η ιατροδικαστική διαδικασία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Όταν ληφθούν αυτά τα αποτελέσματα, ο αρμόδιος ιατροδικαστής θα δώσει την εκτίμησή του για την αιτία θανάτου στις Αρχές, καθώς έχει επιληφθεί το Ανθρωποκτονιών».

Όπως είπε ο ιατροδικαστής, «τα ευρήματα από το πρώτο παιδί είναι σωστά. Αυτό πρέπει να το πούμε και γι’ αυτό γίνεται και επαναξιολόγηση. Αν είχαμε προβλήματα και με αυτά τα ευρήματα, θα μπαίναμε σε άλλες διαδικασίες. Να πούμε ότι οι συνάδελφοί μου κάνουν μια πολύ θαρραλέα προσπάθεια γιατί εντόπισαν ότι η αιτία θανάτου έχει ένα πρόβλημα σημαντικό που δεν ταιριάζει ούτε με το ιατρικό ιστορικό, ούτε με τα ευρήματα ουσιαστικά και έτσι δημιούργησαν μια επιτροπή η οποία καλείται να επαναξιολογήσει όλα τα ευρήματα. Έχει και την πλήρη εικόνα και τον φάκελο του παιδιού για να αναζητήσει τις νέες αιτίες θανάτου και με βάση τα νέα δεδομένα».

Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να είναι κοινά τα αίτια θανάτου των παιδιών, ο κ. Λέων απάντησε πως «από ό, τι δείχνουν οι δύο πρώτες εκθέσεις έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία, όπως έντονο πνευμονικό οίδημα, τραύματα στη μύτη και στο στόμα, κυάνωση ονύχων κ.α. Εκτιμώ ότι το τρίτο παιδί θα «ξεκλειδώσει» την όλη υπόθεση καθώς τα βασικά σενάρια είναι αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα σπάνιο».


 Το Ανθρωποκτονιών έχει σχηματίσει την εικόνα για τον θάνατο των τριών κοριτσιών

Πληροφορίες αναφέρουν πως, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της ομάδας Καρακούκη- Καλογριά που αφορά στα αίτια θανάτου της Μαλένας, ενώ διασταυρώνονται τα στοιχεία για την αιτία θάνατου της μικρής Ίριδας. Μέχρι το τέλος της εβδσομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί και οι ιστολογικές εξετάσεις της Τζωρτζίνας.

Τα στόματα είναι πολλά που έχουν «ανοίξει» και οι έρευνες στρέφονται στην συμπεριφορά της Τζωρτζίνας όσο ήταν στο κέντρο ειδικής αγωγής, καθώς όταν βρισκόταν εκεί ήταν χαρούμενη ενώ με την παρουσία της μητέρας της έμοιαζε φοβισμένη. Επιπλέον, διερευνώνται οι μώλωπες στο δέρμα της Τζωρτζίνας και το γεγονός ότι η μητέρα δεν έδινε νερό στο παιδί με την δικαιολογία  «μην του δώσεις νερό, δεν έχει και 40 βαθμούς έξω». Στο μικροσκόπιο μπαίνει και το τασάκι με τα τσιγάρα που κατάπιε το παίδι σε νεότερη ηλικία.

Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο γονιδιακού προβλήματος, και συνεπώς η υπόθεση ερευνάται για – επιβεβαιωμένο σχεδόν- ασφυκτικό θάνατο για τα δύο πρώτα παιδιά, καθώς και εγκεφαλοπάθεια.
«Είναι ευαίσθητο το θέμα και να έχουν βγει τόσες πληροφορίες και να μην έχουν επισπευθεί οι διαδικασίες από την ιατροδικαστική κοινότητα και την αστυνομία. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα είχε γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν να έχει καταπιεί ένα παιδί γόπα, και να μην έχει παρέμβει η Εισαγγελία Ανηλίκων τότε; Είναι δεδομένο ότι κάποιος τα έχει κάνει αυτά τα πράγματα στα παιδάκια», δήλωσε ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης, στο Mega.«Η αστυνομία έχει φτάσει σε συμπέρασμα»
Όλη η Ελλάδα είναι παρά πόδας με την υπόθεση. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει διελευκανθεί. Η αστυνομία κάνει υπεύθυνη δουλειά, έχουμε φτάσει σε συμπέρασμα, χωρίς να τρέχουμε. Μαζεύουμε τα στοιχέια και τα τεκμηριώνουμε. Ας έχουμε λίγη υπομονή, έως το τέλος της βδομάδας θα υπάρξουν τα πρώτα απτά αποτελέσματα», τόνισε ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας.

Αφού ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των γιατρών και του προσωπικού, εν συνεχεία θα κληθούν να καταθέσουν και οι γονείς.

«Αυτό που θα πρέπει να μπει στη διαδικασία των ειδικών, να γίνεται μία υποχρεωτική, προληπτική, ψυχιατρική, συμβουλευτική  και ψυχολογική αξιολόγηση στις νέες μητέρες στο μαιευτήριο. Μέσα από την πρόληψη μπορούμε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Είναι υπόθεση πουτ κάπ[οια στοιχεία δεν κολλάνε. Δεν συμφωνεί το στατιστικά μεγαλύτερο με το φυσιολογικό στην ψυχολογία», συμπλήρωσε η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη.

Αξιωματικοί Ανθρωποκτονιών για νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Τις επόμενες ημέρες η αλήθεια θα λάμψει

20/3/2022

Είμαστε στην τελική ευθεία. Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί και τις επόμενες ημέρες θα λάμψει η αλήθεια...

Οι αξιωματικοί της αστυνομίας που χειρίζονται την πολύκροτη υπόθεση με τα νεκρά παιδιά από την Πάτρα, έχουν ήδη σχηματίσει εικόνα και προαναγγέλλουν ραγδαίες εξελίξεις το επόμενο διάστημα…

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών τρέχει τη μεγάλη έρευνα για την υπόθεση θρίλερ με τα νεκρά παιδιά της ίδιας οικογένειας από την Πάτρα. Καθημερινά οι αξιωματικοί προσθέτουν νέα στοιχεία στο φάκελο που έχουν ανοίξει και όπως λένε έχουν ήδη σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για τα δραματικά γεγονότα. Εμφανίζονται βέβαιοι πως η έρευνα βρίσκεται στην τελική της φάση και πως σύντομα η αλήθεια θα λάμψει. Όπως φαίνεται παρά το χρονικό διάστημα που πέρασε από τους θανάτους των παιδιών όλα όσα έψαχναν έχουν βρεθεί και η κοινή γνώμη αναμένεται σύντομα να μάθει τι συνέβη σε αυτή την πρωτοφανή υπόθεση.

 «Είμαστε στην τελική ευθεία. Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί και τις επόμενες ημέρες θα λάμψει η αλήθεια», ανέφεραν στην εφημερίδα Realnews αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της διαλεύκανσης αυτού του μυστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η εικόνα που έχουν καταφέρει να σχηματίσουν οι αστυνομικοί οφείλεται κατά ένα μέρος στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού σκέλους των τοξικολογικών εξετάσεων της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, που πέθανε από αδιευκρίνιστα αίτια στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Πλέον, οι τοξικολογικές βρίσκονται στο στάδιο της ανάλυσης, το οποίο – όπως αναφέρεται – περιλαμβάνει δύο φάσεις: «Η πρώτη αφορά στη σύγκριση της δοσολογίας των φαρμάκων που λάμβαναν, βάσει ιατρικών συνταγών, η Τζωρτζίνα, αλλά και η 3,5 ετών Μαλένα, που απεβίωσε τον Ιούλιο του 2019. Η σύγκριση θα γίνει προκειμένου να διαπιστωθεί αν η φαρμακευτική αγωγή στα δύο παιδιά δινόταν αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών ή αν υπήρξε υπερδολογία φαρμάκων, είτε εσφαλμένη, είτε επί σκοπώ. Η δεύτερη φάση ανάλυσης αφορά στην ενδεχόμενη ύπαρξη δηλητηρίων, μη ανιχνεύσιμων από τις συμβατικές τοξικολογικές εξετάσεις». Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί από τους ειδικούς η ύπαρξη ουσιών, όπως τα παράγωγα του καλίου, οι οποίες είναι δύσκολα ανιχνεύσιμες σε έναν οργανισμό, αλλά μπορούν να επιφέρουν τον θάνατο με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, θα έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τον θάνατο τουλάχιστον των δύο παιδιών, της Μαλένας και της Τζωρτζίνας, εφόσον έχουν πλέον ολοκληρωθεί και αυτά τα στάδια των τοξικολογικών εξετάσεων.

Κατόπιν, θα ακολουθήσει το τελικό στάδιο των ερευνών, το οποίο αφορά στις κλήσεις για κατάθεση από όλα τα πρόσωπα που έχουν σχέση με την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων και των γονιών των τριών κοριτσιών. Όπως αναφέρεται, «όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για κλιμάκια αστυνομικών που έχουν μεταβεί στην Πάτρα, δεν επιβεβεβαιώνονται, καθώς αστυνομικές πηγές τονίζουν», μιλώντας στην εφημερίδα, «πως όταν και εφόσον χρειαστεί να μεταβούν στην Πάτρα, αυτό θα γίνει κάτω από άκρα μυστικότητα».


 Όσα είxε πει η μητέρα για τον θάνατο της Τζωρτζίνας- Έλεγε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και ζητούσε τους γιατρούς…

18/3/2022
Όλα τα ερωτηματικά που προκύπτουν από την ιατροδικαστική έκθεση της Μαλένας. Στο μικροσκόπιο των επιστημονικών ερευνών η λευχαιμία από την οποία είχε διαγνωστεί το κορίτσι.

Οι απαντήσεις των γονιών των 3 κοριτσιών στα «καυτά» ερωτήματα που έχουν προκύψει, από την συνεντευξη που έδωσαν δώσει αποκλειστικά στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” και στον Γιώργο Σόμπολο.

“Ενώ κοιμόμουν μαζί με την

Τζωρτζίνα, πετάχτηκε και έκανε σπασμούς.


Την πήγαμε στο Καραμανδάνειο. Μας είπαν πως όλο αυτό ήταν ψυχολογικό και μας είπαν πως θα μας δώσουν εξιτήριο. Της έκαναν άλλες εξετάσεις και μας είπαν ότι έχει γαστρεντερίτιδα. Το παιδί ξύπνησε και πάλι στον ύπνο του και πνιγόταν. Μας έλεγε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και ζητούσε τους γιατρούς. Έβλεπαν εκείνοι τους παλμούς ανεβασμένους και το οξυγόνο ανεβασμένο. Ανέβασε και πυρετό. Επειδή κάποιοι τονίζουν ότι πάντα ήταν η μαμά, θέλω να τονίσω πως κάθε μαμά θα έκανε το ίδιο. Κάθε μαμά θα ήταν δίπλα στο παιδί της. Οπότε όλο αυτό είναι ανόητο…

Μου έλεγε το παιδί, μαμά κοιμάσε; Δεν ήθελε να κοιμηθώ. Έβλεπα στο οξυγόνο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και θέλησα να φωνάξω τους γιατρούς. Ξαφνικά ξυπνάει σηκώνεται και πέφτει πίσω. Εγώ ήμουν πανικόβλητη και φωνάζω τους γιατρούς. Έτρεξαν και μετά από προσπάθεια 55 λεπτών την επανέφεραν…”είχε πει μεταξύ άλλων η Ρούλα Πισπιρίγκου.

ZinaPost

Στην Πάτρα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών - Αρχίζουν οι καταθέσεις - Πότε θα κληθούν οι γονείς των τριών κοριτσιών

16/3/2022

Στην Πάτρα βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, για να ερευνηθεί από κοντά η υπόθεση των θανάτων των τριών κοριτσιών.


Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute


Σύμφωνα με το thebest.gr, οι αστυνομικοί αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από γιατρούς νοσοκομείων στα οποία είχε νοσηλευτεί η Τζωρτζίνα, αρχής γενομένης από το Καραμανδάνειο.

Εκτός από τους γιατρούς του Καραμανδανείου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου (εξέχουσας σημασίας είναι η κατάθεση του διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του ΠΠΝΠ κ. Ηλιάδη), θα καταθέσει και η ιατροδικαστής κ. Αγγελική Τσιόλα, η κατάθεση της οποίας θεωρείται μεγάλης βαρύτητας.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θα κληθούν να καταθέσουν μέλη της οικογένειας Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου και τελευταίοι οι γονείς.

Επίσης θα κληθούν να καταθέσουν άτομα τα οποία έχουν δώσει επώνυμες και ανώνυμες μαρτυρίες σε ΜΜΕ σχετικά με την οικογένεια ενώ θα κληθεί ακόμη και το γραφείο κηδειών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Πάτρα έχουν μεταβεί και τηλεοπτικά συνεργεία από Αθήνα, εξαιτίας της έλευσης του κλιμακίου του Ανθρωποκτονιών, καθώς αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης.


Πώς διεξάγονται οι έρευνες - Πού εστιάζουν οι αστυνομικοί


Η υπόθεση των θανάτων των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα, είναι μία από τις πιο δύσκολες υποθέσεις που έχει κληθεί να ερευνήσει η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εργάζονται με μέθοδο και επαγγελματισμό και "μακριά από οτιδήποτε σχετίζεται με τον τηλεοπτικό και τον μιντιακό χρόνο".

Μάλιστα, οι μέχρι σήμερα αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ναι μεν παρακολουθούνται αλλά προς το παρόν δεν προσμετρώνται στις έρευνες.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται κατηγορηματικά πως έως τώρα δεν αφιερώνεται χρόνος στην κατεύθυνση της ανάλυσης χαρακτήρων και συμπεριφορών. Αυτό θα γίνει στον χρόνο που πρέπει και εφόσον χρειαστεί, αναφέρει με νόημα έμπειρος αξιωματικός στο tempo24.news. Απαντά ωστόσο πως η Αστυνομία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις απαντήσεις των στενών συγγενών και της οικογένειας, αλλά μέχρι εκεί...

Οι ίδιες "πηγές" αναφέρουν πως σε αυτή τη φάση η στόχευση των αστυνομικών είναι εντελώς διαφορετική. Αφορά κυρίως στη σύνταξη ενός ισχυρού πορίσματος το οποίο, όποια κατάληξη και αν έχει, δεν θα αφήνει καμία "σκιά" στο σκέλος των συμπερασμάτων. Και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία και να δοθούν επιστημονικές απαντήσεις ικανές να οδηγήσουν σε εικόνα για το τι πραγματικά συνέβη.

"Κλειδί" στις έρευνες της Αστυνομίας αποτελεί ο συσχετισμός των τριών θανάτων. Αυτό θα οδηγήσει τους αστυνομικούς στον σχηματισμό μίας "καθαρής εικόνας" για το τι ακριβώς συνέβη, γι' αυτό η μεθοδολογία που ακολουθείται ερευνά και τον κάθε θάνατο ξεχωριστά, αλλά και συνδυαστικά με τους άλλους δύο.

Σκοπός των αστυνομικών είναι να απαλείψουν από το τοπίο των ερευνών τη συμπτωσιολογία και ναι απαντήσουν συνολοκά για το τι και πώς συνέβησαν οι θάνατοι με μοχλό τις επιστημονικές απαντήσεις.


Πάτρα: Γιατί άλλαξε δικηγόρο η μητέρα των τριών παιδιών – Το παρασκήνιο, η αποχώρηση και η ανακοίνωση

9/3/2022

Με σημερινή ανακοίνωση του ο Απόστολος Λύτρας ενημέρωσε ότι αναλαμβάνει την εκπροσώπηση της μητέρας των τριών παιδιών στην Πάτρα.

Ποιος όμως ήταν ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την αλλαγή;


Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr οι τηλεδίκες και η υπερέκθεση της οικογένειας των τριών νεκρών παιδιών από την Πάτρα στα ΜΜΕ, έγιναν η αιτία για να αποχωρήσει από την εκπροσώπηση της μητέρας, ο γνωστός Πατρινός δικηγόρος Γιάννης Κόττας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες o κ. Κόττας είχε εκφράσει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας τις διαφωνίες του σε σχέση με την τακτική που ακολουθείτο για τη δημοσιοποίηση στοιχείων από την πλευρά της οικογένειας πριν καν αυτά κατατεθούν στα αρμόδια όργανα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Κόττας, ο οποίος έλειπε για το τριήμερο, θα ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του να αποχωρήσει από την εκπροσώπηση της οικογένειας με ανακοίνωση στα ΜΜΕ.

Η συνεχής διαρροή στοιχείων η οποία εντάθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα έφερε τριβές καθώς όπως αναφέρει το thebest.gr κυκλοφορούσαν συνεχώς στα ΜΜΕ στοιχεία και από την πλευρά της οικογένειας τα οποία αποτελούσαν βασικά στοιχεία της δικογραφίας και τα οποία στη συνέχεια οδηγούσαν σε στρεβλώσεις και παρανοήσεις.

Το πώς διέρρεαν αυτά τα στοιχεία, από ποιον και για ποιον λόγο, παρά τις παραινέσεις των νομικών της οικογένειας περί του αντιθέτου, είναι ένα ερώτημα. Ο κ. Κόττας αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις για το θέμα.

Από το περιβάλλον της μητέρας δεν γίνεται λόγος για αποχώρηση του κ. Κόττα, αλλά για πρόσθεση και ενός ακόμη δικηγόρου, του Απόστολου Λύτρα στο νομικό τιμ εκπροσώπησής της.

Εγνατία οδός: Καραμπόλα άνευ προηγουμένου λόγω ομίχλης

6/5/2022

Περισσότερα από πενήντα οχήματα συγκρούστηκαν στην Εγνατία οδό, με αποτέλεσμα εφτά άτομα να τραυματιστούν, μεταξύ των οποίων και δύο έγκυες.
Κατεστραμμένα αυτοκίνητα παντού! Σε μια καραμπόλα άνευ προηγουμένου.

Πενήντα  οχήματα συγκρούστηκαν το ένα πάνω στο άλλο στην Εγνατία Οδό, στην κατεύθυνση από Βέροια προς Κοζάνη.

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Κοζάνης, Πτολεμαίδας και Βέροιας ενώ οι εικόνες σοκάρουν με τα αυτοκίνητα να έχουν γίνει άμορφες μάζες.

«Είναι μια σοβαρή καραμπόλα, με εμπλεκόμενα πολλά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τραυματίες και να γίνεται όλη αυτή η ταλαιπωρία», αναφέρει οδηγός.

Καραμπόλα δεκάδων μέτρων
Όλα ξεκίνησαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης που επικρατεί στο σημείο με τη μία σύγκρουση να φέρνει την άλλη και να δημιουργείτε ένα ατύχημα χωρίς προηγούμενο.


Στην περιοχή κατευθύνθηκαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Στο τροχαίο ενεπλάκη και ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Οι επιβάτες των αυτοκινήτων μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στη Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη ενώ οι έρευνες της Τροχαίας έχουν ξεκινήσει.


Πάτρα: Η θολή φωτογραφία που εξετάζεται και η άγνωστη κινητοποίηση της αστυνομίας
4/3/2022

Συνεχίζεται το μυστήριο με τα τρία παιδιά στην Πάτρα που έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα τριών χρόνων, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ. Χθες ήρθαν στη δημοσιότητα οι ιατροδικαστικές εκθέσεις για τον θάνατο της Ίριδας και της Μαλένας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Την ίδια στιγμή πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο των τριών κοριτσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η έρευνα των ανθρωποκτονιών επικεντρώνεται γύρω από ένα πρόσωπο. Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα οι αστυνομικοί φαίνεται πως έχουν στο «τσεπάκι» τους μία «μαυρισμένη φωτογραφία» και προσπαθούν μέσω των καταθέσεων των επιστημόνων να την «ανοίξουν», ώστε να φανεί το πρόσωπο, που ίσως έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν, αν φυσικά όντως υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση και τα αίτια του τριπλού θανάτου δεν είναι παθολογικά. Στην δεύτερη περίπτωση, ο φάκελος κλείνει.

   
Έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις των Αθηναίων γιατρών
Στο μεταξύ έχει ήδη ξεκινήσει ο κύκλος των καταθέσεων των Αθηναίων γιατρών, που είχαν ασχοληθεί με την 9χρονη Τζωρτζίνας, ενώ στη συνέχεια θα κληθούν να καταθέσουν και οι γιατροί που νοσήλευσαν την Μαλένα το 2019.

Μετά τους γιατρούς της Αθήνας επόμενοι που θα καταθέσουν και οι γιατροί του Καραμανδανείου και της ΜΕΘ Παίδων.

Στο μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα αναμένουν και τον πλήρη φάκελο με τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συγκριθούν με τα ευρήματα του Ωνασείου.

Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της Μαλένας και οι εκδορές στη μύτη
Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και ο θάνατος της Μαλένας. Η επιστημονική επιτροπή, που διερευνά τον θάνατο του κοριτσιού, έχει στα χέρια της το ημερολόγιο του νοσοκομείου, με όλες τις λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, από την ημέρα που εισήχθη στο νοσοκομείο, έως την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.
Οι τρεις ιατροδικαστές έχουν στα χέρια τους τον φάκελο, αλλά και τις φωτογραφίες για τις μικροεκδορές, που είχε η Μαλένα ψηλά στη μύτη της. Η ιατροδικαστής είχε αποδώσει, τότε, τις εκδορές στο ίδιο το παιδί. Οι φωτογραφίες θα αξιολογηθούν εκ νέου, καθώς οι γρατζουνιές είναι πιο βαθιές και εξετάζεται, εάν ένα παιδάκι 3,5 ετών, μπορεί να προκαλέσει στον εαυτό του αυτές τις γρατζουνιές στο συγκεκριμένο σημείο της μύτης, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα. Οι εκδορές έχουν διαγώνια φορά, αναφέρεται στο ρεπορτάζ.Η άγνωστη κίνηση των αξιωματικών της ΕΛΑΣ
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, είχε υπάρξει άγνωστη κινητοποίηση των αξιωματικών της ΕΛΑΣ, αλλά και των γιατρών και των ιατροδικαστών, μετά την ανακοπή της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, στις 11 Απριλίου του 2021, που είχε σαν αποτέλεσμα την μόνιμη εγκεφαλική βλάβη της 9χρονης.

Ανδραβίδα: Ανατροπή με την οικογενειακή τραγωδία - Ποιος σκότωσε μάνα, πατέρα και τα δύο παιδιά

3/3/2022

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο πατέρας σκότωσε τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στην Ανδραβίδα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ωστόσο σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από την Αστυνομία αυτό το σενάριο φαίνεται να απομακρύνεται, ενώ αναζητείται και ο πρώην σύζυγος του θύματος.

Αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, όπως αναφέρει το pelop.gr, τα εξής σενάρια

  • Το πρώτο αφορά τετραπλή ανθρωποκτονία με άγνωστο δράστη και
  • Το δεύτερο εκείνο της τριπλής ανθρωποκτονίας με δράστη τον άνδρα της οικογένειας που στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Και το τρίτο δράστης να είναι ο πρώην σύζυγος που αναζητείται από τις Αρχές.

«Κλειδί» για την εξιχνίαση του εγκλήματος είναι ο 12χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος είναι και ο μοναδικός επιζών.

Αυτά που τους απασχολούν σε πρώτη φάση είναι η σχέση του πατριού του με την μητέρα του, την σχέση της μητέρας του με τον βιολογικό του πατέρα και κυρίως αν γνώριζε ή είχε καταλάβει τυχόν αντιπάθειες και διαφωνίες του ζευγαριού με τρίτα άτομα.

Το ένα παιδί που έχασε τη ζωή του ήταν δύο ετών, ενώ το άλλο ήταν μόλις ενός έτους. Τα δύο παιδιά και η μητέρα μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου.

Μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως δυστυχώς ήταν πολύ αργά


Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι 2,5 ετών που κατάπιε φασόλι

1/3/2022Ένα αγοράκι μόλις ,2.5 χρονό ,εγκεφαλικά νεκρό στο Αγρίνιο από κατάποση φασολιού που έφραξε τον αεραγωγό του.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

 Το αγοράκι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατάπιε ένα φασόλι με αποτέλεσμα να προκληθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και η νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Δυστυχώς η κατάσταση του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με αποτέλεσμα το παιδάκι σύμφωνα με την ΕΡΤ να είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Μάλιστα, οι γονείς του φέρονται να επιθυμούν να δωρίσουν τα όργανά του παιδιού τους προκειμένου να υποβληθούν σε μεταμόσχευση άλλα παιδιά με προβλήματα υγείας

Τρίκαλα: Άφαντος ο κυνηγός που πυροβόλησε στο κεφάλι μικρό παιδί επειδή το πέρασε για αγριογούρουνο

28/2/2022

Αγωνία και έρευνες στα Τρίκαλα μετά το ματωμένο κυνήγι. Ένα 12χρονο παιδί παραμένει στην εντατική με τους γιατρούς να προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή…

Το άτυχο παιδί είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα του, στα Τρίκαλα, όταν ξαφνικά βρέθηκε αιμόφυρτο στο έδαφος. Ένας κυνηγός που υπήρχε στην περιοχή, πέρασε τον άτυχο μαθητή της ΣΤ’ Δημοτικού για θήραμα και τον πυροβόλησε. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και πλέον οι γιατροί δίνουν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή, με τις έρευνες της αστυνομίας να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το 12χρονο αγόρι που τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Ελάφι και Καστανιά, στην Καλαμπάκα, όπου είχε πάει μαζί με τον πατέρα του για κυνήγι αγριογούρουνου.

Ο 12χρονος που νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Λάρισας φέρεται να δέχθηκε σκάγι από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι, το οποίο του προκάλεσε διαμπερές τραύμα. Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Λάρισα καθώς τα τραύματά του είναι πολύ σοβαρά.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πώς τραυματίστηκε το παιδί, καθώς δεν έχει βρεθεί ο κυνηγός που φαίνεται ότι το πέρασε για θήραμα και το πυροβόλησε. Τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Τρικάλων.

Euroferry Olympia: Εντοπίστηκε κι άλλη σορός - Στους τέσσερις οι νεκροί

24/2/2022

Μία ακόμη σορός άντρα εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (24/02) από άνδρες της ΕΜΑΚ στο τρίτο γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympia, το οποίο έχει ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Αστακού, με αποτέλεσμα να αγνοούνται αυτήν τη στιγμή επτά (7) άτομα.

Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες ανάσυρσης της νέας σορού, ενώ νωρίτερα, σήμερα, μία ακόμη σορός εντοπίστηκε στο δεύτερο κατάστρωμα, κοντά στον καταπέλτη.

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο πλοίο ανήλθε στους τέσσερις (4) ενώ οι διασωθέντες στους 281.

Η διαδικασία των ερευνών από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσωτερικό του πλοίου προχωρά, ενώ το άνοιγμα του καταπέλτη θα γίνει όταν πέσουν οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό και δεν θα υπάρχει κίνδυνος μίας νέας αναπύρωσης της φωτιάς. Το γενικό πρόσταγμα και τον συντονισμό έχει το Λιμενικό.

Υπενθυμίζεται, πως το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Euroferry Olympia», στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντιζι, ρυμουλκήθηκε χθες, Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, στο λιμάνι του Αστακού από τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας.

Euroferry Olympia: Ευτυχώς ζω… τα πρώτα λόγια του επιζώντα - Άκουσα και άλλες φωνές20/2/2022

Κατάφερα να κατέβω στο κάτω μέρος του πλοίου. Ήμουν στην καμπίνα μου. Μετά από ώρες βγήκα. Πήγα στο κάτω ντεκ. Άκουγα φωνές. Δεν είδα άλλους, Ευτυχώς ζω…Πείτε μου ότι ζω, είπε ο διασωθέντας....

Ζωντανός εντοπίστηκε στην πρύμνη του πλοίου ένας από τους 12 αγνοούμενους του Euroferry Olympia.

Απεγκλωβίστηκε ο επιβάτης που βρέθηκε ζωντανός και καλά στην υγεία του στην πρύμνη του πλοίου Euroferry Olympia, ανανεώνοντας τις ελπίδες ότι θα βρεθούν και άλλοι επιβάτες ζωντανοί.

Ευτυχώς ζω… , ήταν τα πρώτα λόγια του επιζώντα που εντοπίστηκε  στην πρύμνη του πλοίου «Euroferry Olympia», πάνω από 50 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος του λιμενικού μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα», Νίκος Αλεξίου, ο επιζών είναι τελικά Λευκορώσος και αυτή τη στιγμή του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και φαίνεται να καλά στην υγεία του.

Ο επιζών φέρεται να είπε στην ομάδα διάσωσης ότι άκουγε φωνές κι άλλων ζωντανών, όχι όμως τις τελευταίες ώρες.


Κέρκυρα - φωτιά σε πλοίο:Ένας Αφγανός και ένας Βούλγαρος διασώθηκαν - Δώδεκα οι αγνοούμενοι. Έτσι έγινε η διάσωση


18/2/2022

Απεγκλωβίστηκαν οι δύο άνδρες από το γκαράζ του πλοίου Euroferry Olympia που έπιασε φωτιά τα ξημερώματα ανοιχτά της Κέρκυρας.

Ένας Αφγανός μετανάστης που δεν συμπεριλαμβανόταν στη λίστα επιβατών και ένας Βούλγαρος οδηγός απεγκλωβίστηκαν τελικά από το φλεγόμενο πλοίο Euroferry Olympia ανακοίνωσε πριν από λίγο το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο αλλοδαποί οδηγοί είχαν ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές για τον απεγκλωβισμό τους από το πλοίο αλλά εντοπίσθηκε μόνον ο ένας οδηγός.

Η επιχείρηση διάσωσης των δύο ατόμων έγινε από άνδρες της ΕΜΑΚ με ελικόπτερο σούπερ πούμα.
Έως τώρα από την όλη επιχείρηση έχουν διασωθεί διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) άτομα, ενώ άλλα 12 άτομα φέρονται τελικά ως αγνοούμενοι μεταξύ των οποίων και τρεις Έλληνες υπήκοοι.

Τους δύο εγκλωβισμένους από το γκαράζ του πλοίου παρέλαβε σώους ελικόπτερο και τους μεταφέρει στην Κέρκυρα.

Διασωληνώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο διασωθέντες του Euroferry Olympia.
Πρόκειται για τον 65χρονο Βούλγαρο οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο γκαράζ του φλεγόμενου πλοίου.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Κέρκυρας έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του, καθώς είχε πολύ χαμηλό ph στο αίμα.

Ο δεύτερος από τους διασωθέντες, υποβάλλεται σε εξετάσεις στα επείγοντα περιστατικά, ωστόσο φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Πρόκειται για έναν 25χρονο άνδρα, αφγανικής καταγωγής.

Την ίδια ώρα, η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει ότι εκ των 13 συνολικά (11 αγνοούμενοι και δύο εγκλωβισμένοι στο γκαράζ) εντοπίστηκαν σώοι οι πέντε. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού των υπόλοιπων αγνοούμενων και εγκλωβισμένων.

Οι διασώστες από την 1η ΕΜΑΚ στην Αθήνα κατέφθασαν  με ελικόπτερο τύπου Super Puma στην Κέρκυρα για να επιχειρήσουν απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων στο φλεγόμενο πλοίο.

Τρεις Έλληνες είναι μεταξύ των ατόμων, η τύχη των οποίων αγνοείται εδώ και ώρες, με την αγωνία των δικών τους ανθρώπων να κορυφώνεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας κατάγεται από την Κέρκυρα, και συγκεκριμένα τη Λευκίμμη.

 Το πλοίο Euroferry Olympia, τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ έπλεε κοντά στην Ερεικούσσα, ανοιχτά της Κέρκυρας.

Στους 12 οι αγνοούμενοι – Ο ένας από τους 2 διασωθέντες δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των επιβατών

Συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των οδηγών που διασώθηκαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπήρχε στην επίσημη λίστα των επιβατών, καθώς ήταν παράτυπος.

Τότε αυτό σημαίνει ότι οι αγνοούμενοι είναι 12 και όχι 11.

Βίντεο με την διάσωση των δύο οδηγών

Ο ΣΚΑΪ μετέδωσε βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης των δύο οδηγών από τους εναέριους διασώστες της 1ης ΕΜΑΚ της Αθήνας, που είχαν σπεύσει στο σημείο με ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Έπειτα από δραματικές έρευνες, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν σώους τους δύο οδηγούς και κλήθηκε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, που παρέλαβε τους δύο διασωθέντες.

Στις εικόνες, διακρίνεται το ελικόπτερο να κάνει πτήση πάνω από το πλοίο, που εξακολουθούσε να βγάζει καπνούς. Αφού το ελικόπτερο έκανε μία επιθεώρηση από ψηλά για την κατάσταση του πλοίου, άφησαν τους άνδρες της ΕΜΑΚ που φορούσαν ειδικές στολές να κατέβουν με τους ιμάντες πάνω στο κατάστρωμα. Εκείνοι άρχισαν να εξερευνούν το πλοίο για να εντοπίσουν τους δύο οδηγούς. Κατάφεραν να τους βρουν σε σημείο δίπλα από τον καταπέλτη και να τους βγάλουν σώους στο κατάστρωμα. Το ελικόπτερο παρέλαβε τους δύο άνδρες και μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.


Θρίλερ με τη φωτιά στο πλοίο: Πληροφορίες ότι αναζητούνται 11 άτομα

18/2/2022

Τρεις Ελληνες είναι μεταξύ των αγνοουμένων από τη φωτιά που ξέσπασε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Euroferry Olympia σήμερα τα ξημερώματα, ενώ έπλεε κοντά στην Κέρκυρα.
Η ταυτοποίηση στην Κέρκυρα ολοκληρώθηκε για 278 άτομα από τους 290 επιβαίνοντες του πλοίου που έπιασε φωτιά ανοιχτά του νησιού (για την ακρίβεια πρόκειται για 277 και έναν λαθρομετανάστη). Δύο βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο πλοίο, και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν Βούλγαρο και έναν Τούρκο.

Οπως έγινε μάλιστα γνωστό πριν λίγο, τα δύο άτομα που βρίσκονται εγκλωβισμένα στο φλεγόμενο πλοίο είναι σε επικοινωνία με τον Ύπαρχο για να τους προσεγγίσει Σούπερ Πούμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες , η επικοινωνία των εγκλωβισμένων με τις Αρχές είναι δύσκολη. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης με δύο πυροσβεστικά σκάφη να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες στο φλεγόμενο πλοίο.

Τα ξημερώματα το πλοίο Euroferry Olympia με 288 επιβάτες και πλήρωμα που πήγαινε από την Ηγουμενίτσα στο Πρίντεζι, έπιασε φωτιά. Αμέσως παραπλέοντα πλοία, σκάφη του πολεμικού ναυτικού και ελικόπτερα έστησαν γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης. Ανατριχιαστικές είναι οι στιγμές που ο καπετάνιος του πλοίου δίνει το σήμα για εκκένωση και στέλνει το SOS.

Μνήμες Norman Atlantic ξύπνησε η φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο Euroferry Olympia, τα ξημερώματα.

Ήταν λίγο μετά τις 4 το πρωί όταν σήμανε συναγερμός για τη φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο ανοιχτά της Ερεικούσας. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με προορισμό το Πρίντεζι.Επιβάτης μίλησε στο MEGA την ώρα που αποβιβαζόταν από τη σωσίβια λέμβο για το πώς ξέσπασε η φωτιά, ενώ εκφράζει και φόβο πως δεν έχουν σωθεί όλοι οι επιβάτες.

Η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα αμπάρια του πλοίου που μετέφερε κυρίως φορτηγά και τους οδηγούς τους. Το πλήρωμα προσπάθησε αρχικά να σβήσει τη φωτιά με τον εξοπλισμό που είχε, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να γίνει, και ο καπετάνιος έδωσε εντολή για την εκκένωση του πλοίου.


Οι επιβάτες και το πλήρωμα επιβιβάστηκε σε δύο λέμβους των 150 ατόμων ενώ ενημερώθηκαν και σκάφη από την Κέρκυρα για να βοηθήσουν στην έρευνα.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 μπο